rr ee ff ll ee xx
1
Ekonomisk politik
STORDIAUNDERLAG
Ekonomisk-politiska mål
Ekonomisk-politiska medel
Arbetslöshet
Inflation
Finanspolitik
Penningpolitik
Exempel på penningpolitik
Phillipskurvan
Nairu, jämviktsarbetslösheten
Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.
2
2
3
3
4
5
6
7
7
rr ee ff ll ee xx
2 – EKONOMISK POLITIK
Ekonomisk-politiska mål
• ekonomisk tillväxt, dvs. ökad BNP
• stabilt penningvärde, dvs. låg inflation
• hög sysselsättning, dvs. låg arbetslöshet
• balans i utrikeshandeln
• hänsyn till miljön
Många menar att även dessa mål är viktiga:
• regional balans (”Hela Sverige ska leva”)
• social utjämning
Ekonomisk-politiska medel
• finanspolitik (regeringen, riksdagen) – statens budget
• penningpolitik (Riksbanken) – reporäntan
• arbetsmarknadspolitik (regeringen, riksdagen, AMS)
– statens budget, andra lagar och förordningar
• valutapolitik (regeringen, riksdagen, Riksbanken)
– köp / försäljning av SEK
Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.
rr ee ff ll ee xx
EKONOMISK POLITIK – 3
Arbetslöshet
• konjunkturarbetslöshet
förekommer vid lågkonjunktur när efterfrågan i samhället är liten
• strukturarbetslöshet
en följd av samhällets strukturomvandling
• säsongsarbetslöshet
drabbar t.ex. byggnadsarbetare på vintern
• friktionsarbetslöshet
förekommer normalt eftersom det alltid tar en viss tid för en arbetslös
att hitta nytt jobb
• deltidsarbetslöshet
när en deltidsarbetande egentligen skulle vilja jobba heltid
Inflation
• efterfrågeinflation
förekommer när efterfrågan är större än utbudet, alltså vid
högkonjunktur
• kostnadsinflation
när företagens kostnader stiger, t.ex. genom stora lönelyft eller höjda
oljepriser
• importerad inflation
när importpriserna stiger och på så sätt påverkar den svenska prisnivån
• inflation via tryckpressarna
om Riksbanken skulle få för sig att rejält öka mängden sedlar i
samhället
Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.
4 – EKONOMISK POLITIK
rr ee ff ll ee xx
Finanspolitik
Ansvarig för finanspolitiken: Regering och riksdag
Mål: Att reglera och motverka konjunktursvängningarna
Medel: Statens budget
Vid en lågkonjunktur kan regeringen underbalansera
budgeten genom att ta in mindre inkomster i form av
skatter och avgifter. Målet är att öka efterfrågan på varor
och tjänster och motverka effekterna av arbetslöshet.
Vid en högkonjunktur kan regeringen överbalansera
budgeten genom att ta in mer inkomster i form av skatter
och avgifter. Målet är att minska efterfrågan på varor och
tjänster och motverka risken för inflation.
Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.
rr ee ff ll ee xx
EKONOMISK POLITIK – 5
Penningpolitik
Så här gör Riksbanken när den bedriver penningpolitik:
Pengar
Bank
Riksbanken
Värdepapper
Reporäntan är den ränta som Riksbanken tar för att låna
ut pengar till en bank – med värdepapper som säkerhet.
Repa = repurchasing agreement, återköpsavtal
Riksbanken ser två år framåt och försöker bedöma risken
för inflation. Inflationen får ej överstiga 2 %.
Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.
rr ee ff ll ee xx
6 – EKONOMISK POLITIK
Exempel på penningpolitik
Högkonjunktur med risk för inflation
Riksbanken höjer reporäntan
Bankernas korta räntor stiger
Hushåll med rörliga lån, t.ex. bostadslån,
får högre räntekostnader
Det blir dyrare för företagen
att låna pengar
Hushållen måste minska
sin konsumtion
Investeringsviljan hos
företagen minskar
Den ekonomiska tillväxten dämpas
Inflationstrycket minskar
Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.
rr ee ff ll ee xx
EKONOMISK POLITIK – 7
Phillipskurvan
Inflation
Arbetslöshet
Nairu, jämviktsarbetslösheten
Inflation
D
C
B
A
Nairu
Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.
Arbetslöshet