EU:s ekonomiska och sociala kommitté Tillträde till

advertisement
(8VHNRQRPLVNDRFKVRFLDODNRPPLWWp
PRESSMEDDELANDE nr 47/2001 (Sv)
&(6
Bryssel den 27 april 2001
7LOOWUlGHWLOOPDUNQDGHQI|UJRGVWUDQVSRUWHUSnYlJ(6.WDUXSS
IUnJRUQDRPHWDEOHULQJRFKWUDQVSRUWHUI|UHJHQUlNQLQJ
Den 25 april 2001 antog Ekonomiska och sociala kommittén enhälligt yttrandet om kommissionens förslag om
WLOOWUlGH WLOO PDUNQDGHQ I|U JRGVWUDQVSRUWHU Sn YlJ LQRP JHPHQVNDSHQ WLOO HOOHU IUnQ HQ PHGOHPVVWDWV
WHUULWRULXP HOOHU JHQRP HQ HOOHU IOHUD PHGOHPVVWDWHUV WHUULWRULHU DYVHHQGH HWW HQKHWOLJW I|UDUWLOOVWnQG.
Föredragande var 'HWKPHU+.LHOPDQ, nederländsk medlem i arbetsgivargruppen.
I augusti 1999 lät kommissionen utföra en undersökning i medlemsstaterna för att mäta omfattningen av problemen
när det gäller irreguljär anställning av förare och de problem avseende verkställandet av bestämmelserna som de
behöriga kontrollanterna står inför. Av denna undersökning framgick att ett allt större antal irreguljärt anställda
förare, som ofta kommer från tredje land, används i gemenskapsfordon som utför transporter inom gemenskapen.
Kommissionen föreslår att ett enhetligt dokument införs som bestyrker att en förare av ett fordon som utför
internationella godstransporter har rätt att framföra fordonet på transportföretagets vägnar.
ESK välkomnar förslaget, men skulle gärna se att medlemsstaterna utgår från en PHU HQKHWOLJ WRONQLQJ DY
EHJUHSSHWHWDEOHULQJ när beslut fattas om huruvida förartillstånd enbart skall utfärdas till företag som verkligen
är etablerade i ett visst land, eller om tillstånden även skall utfärdas till förare i länder där företaget bara har en
filial eller postadress och där företaget inte är permanent etablerat eller bedriver någon verklig transportverksamhet. Eftersom I|UDUHVRPXWI|UWUDQVSRUWHUI|UHJHQUlNQLQJ undantas från kravet på gemenskapstillstånd
ställs inte heller krav på förartillstånd för förare av fordon som utför internationella transporter för egen räkning.
Kommissionen behandlar inte denna fråga i sitt förslag. Kommittén rekommenderar att denna kategori förare
informeras om hur de bör agera i samband med kontroll i en annan medlemsstat. När det gäller den kontroll som
medlemsstaterna skall utföra i samband med de förartillstånd som utfärdats, anser kommittén slutligen att
NRPPLVVLRQHQE|UDQJHOlJVWDDQWDONRQWUROOHUHOOHUGHQDQGHONRQWUROOHUVRPVNDOOXWI|UDV. Detta måste avvägas
noga så att kontrollen blir effektiv och representativ samtidigt som det administrativa arbetet kan begränsas till
ett minimum.
<WWUDQGHQDNRPPHULQRPNRUWDWWILQQDVSnDOODHOYDRIILFLHOODVSUnNSn(6.VKHPVLGDSn,QWHUQHW
ZZZHVFHXLQW
)|UPHULQIRUPDWLRQRP(NRQRPLVNDRFKVRFLDODNRPPLWWpQRFKGHVVYHUNVDPKHWNRQWDNWD1LFN)RVWHU
SUHVVWDOHVPDQSn(6.VVHNUHWDULDWWIQHSRVWQLFKRODVIRVWHU#HVFHXLQW
ADRESS: 2, Rue Ravenstein B-1000 BRYSSEL
Tfn (32-2) 546 92 07 – 546 93 93 – 546 95 86 Fax (32-2) 546 97 64 Internet: http://www.esc.eu.int
Download