EU:s ekonomiska och sociala kommitté Euron

advertisement
(8VHNRQRPLVNDRFKVRFLDODNRPPLWWp
PRESSMEDDELANDE nr 44/2001 (Sv)
&(6
Bryssel den 4 april 2001
(XURQ.DQYLI|UXWVlJDDOODVFHQDULHU"
+HDULQJL(6.E\JJQDGHQL%U\VVHOPnQGDJHQGHQPDMNO
När mindre än nio månader återstår innan eurosedlar och euromynt införs arrangerar Ekonomiska och sociala
kommittén en hearing för att ta del av ståndpunkter och erfarenheter bland de organisationer i det civila samhället
som främst berörs av övergången. $UUDQJHPDQJHW VNDOO WD KlQV\Q WLOO DOOD WlQNEDUD VFHQDULHU RFK WD IUDP HWW
PDWHULDOVRPJ|UGHQVOXWJLOWLJD|YHUJnQJHQWLOOHXURQVnVPLGLJRFKHIIHNWLYVRPP|MOLJW Bland annat kommer
följande frågor att besvaras:
− Vad kommer att hända med företag som LQWHJnWW|YHUWLOOHXURGHQGHFHPEHULnU?
− Kan vi vänta oss att verksamheten blockeras inom den offentliga sektorn, handeln eller tjänstesektorn?
− Skall vi oroa oss för en eventuell XSSEURPVQLQJLHNRQRPLQ? Vilka sektorer riskerar i så fall att drabbas?
)|UPHULQIRUPDWLRQRPGHWWDDUUDQJHPDQJNRQWDNWD$OEHUWR$OOHQGH
Sn(6.VVHNUHWDULDWWIQHSRVWDOEHUWRDOOHQGH#HVFHXLQW
ADRESS: 2, Rue Ravenstein B-1000 BRYSSEL
Tfn (32-2) 546 92 07 – 546 93 93 – 546 95 86 Fax (32-2) 546 97 64 Internet: http://www.esc.eu.int
Download