Inventering av undervattens- miljön i Kvarkens skärgård

advertisement
6
2
3
I
5
nventering av undervattensmiljön i Kvarkens skärgård
Undervattensnaturen i Östersjön är bristfälligt karterad.
erad.
6SHFLHOOWOlQJVGHQÀQVNDNXVWHQlU
VND NXVWHQ lU
kunskapen om arternas utbredning
ofullständig. I början av 2009 startade ett
Q\WW(8ÀQDQVLHUDWSURMHNWµ,QYHQWHULQJ
RFKSODQHULQJDYGHWÀQOlQGVNDPDULQD
1DWXUDQlWYHUNHWµ),10$5,1(7
Inom projektet utförs undervattensNDUWHULQJDULVMX1$785$
-skyddsområden och i deras närområden.
Under projektets gång karteras havsbottnens sammansättning. Utbredningen
av arter och naturtyper modelleras för
DWWPHGWDQNHSnQDWXUVN\GGÀQQD
värdefulla undervattensmiljöer i undersökningsområdena.
Bottenviken och Bottenhavet skiljs åt av en grund tröskel som
kallas Kvarken. Kvarken fungerar som en vattendelare, vilket gör
vattnet på den norra sidan sötare och vattnet på den södra sidan
saltare.
I Kvarken koncentreras FINMARINET-inventeringarna till
Natura-områdena i Kvarkens skärgård. Denna av istiden formade skärgård som fortfarande förändras på grund av landhöjningen, blev 2006 utnämnd till det första världsnaturarvet i Finland av
UNESCO.
Moränåsarna i Kvarken är unika och växtligheten och djurlivet är mångsidigt. Bottnarna domineras av sten och morän. På
grund av landhöjningen förändras naturtyperna, växtligheten och
faunan kontinuerligt. Havsvikarna växer småningom igen och
ELOGDUÀDGRURFKWLOOVOXWJORVM|DU,LQQHUVNlUJnUGHQGlUODQGK|MHU
sig ur havet, växer speciella skogar vars fågelfauna är riklig.
I ytterskärgården förblir växtligheten småvuxen. Dessa öar
lUYLNWLJDUDVWSODWVHUI|UVM|InJODU7LOOIDXQDQRFKÀRUDQK|UÀHUD
sällsynta arter såsom utter, Östersjösäl och ishavshästsvans.
Naturtyperna under vattnet är ännu rätt okända, men i området
¿QQVnWPLQVWRQHVWUDQGODJXQHUUHYRFKJUXQGDYLNDU
Inom FINMARINET-projektet utförs både geologiska karteringar av havsbottnens sammansättning och biologiska utredningar över djur och växtlighet i olika typer av livsmiljöer.
.DUWHULQJDUQDJ|UVPHGKMlOSDYHNRORGQLQJYLGHR¿OPQLQJDY
undervattensmiljön, dykning och genom att ta bottenprover.
Information som samlats in inom projektet sammanslås med
UHGDQEH¿QWOLJLQIRUPDWLRQ*HQRPPDWHPDWLVNPRGHOOHULQJDY
4
data fås tilläggsinformation om undervattenslandskapen, livsmiljöerna och arternas utbredning.
På FINMARINETS och VELMUS hemsidor beskrivs hur
projektet framskrider. Där presenteras också utbredningskartor
över olika livsmiljöer och förekomsten av olika arter.
ZZZ\PSDULVWR¿YHOPX
Nykarleby
!
Bild 1.6PDOWnQJHQ)XFXVUDGLFDQVlUHQEUXQDOJVRPlUQlUD
EHVOlNWDGPHGEOnVWnQJHQPHQlUVPDODUHRFKVDNQDUGHI|U
EOnVWnQJHQNDUDNWHULVWLVNDJDVI\OOGDEOnVRUQD6PDOWnQJHQKDU
WLOOVYLGDUHSnWUlIIDWVEDUDL.YDUNHQRFKLQRUUDGHODUQDDY%RWWHQKDYHW
Oravais
!
!
Maxmo
VASA
$
Bild 2.3nVHQVRPPDUHQGULYHU|URQPDQHWHURPNULQJPHGYDWWHQVWU|PPDUQDOlQJVGHQ)LQVNDNXVWHQ'HWNDQXSSVWnPDVVI|UHNRPVWHUDYHQGHOU|GDWUnGDOJHUSnVHQVRPPDUHQYLONHWNDQ
REVHUYHUDVVRPHWWNUDIWLJWWUnGDOJVElOWHOlQJVVWHQLJDVWUlQGHU
Bild 5.(QG\NDUHNDUWHUDUXQGHUYDWWHQVPLOM|QL.YDUNHQ9LGIlOWDUEHWHWDQYlQGVHQYLWVNLYDVRPEHNOlWWVPHGHQIROLHVRPGHW
lUHQNHOWDWWJ|UDDQWHFNQLQJDUSnXQGHUYDWWQHW
Vörå
Malax
!
Tutkimusalueen
raja
Undersöknings-
områdets gräns
Natura-alue
Natura-område
Bild 3.9LGVWHQLJDVWUlQGHUNDQPDQRIWDKLWWDVWHQVLPSDQVRP
XWQ\WWMDUVWHQDUQDRFKGHVVYHJHWDWLRQVRPOHNSODWVSODWVI|UI|GRV|NRFKVRPVN\GG
Bild 4.7DUPDOJHQK|UWLOOJU|QDOJHUQDRFKKDUInWWVLWWQDPQHIWHU
VLWWXWVHHQGHVRPSnPLQQHURPDYOnQJDWXEHUgYHUJ|GQLQJHQ
J\QQDURFNVnWDUPDOJHQ
!
"
EEZ-alue
Finlands
territorialvatten
Suomen aluevedet
EEZ-område
0
10
20
30
km
"
Bild 6. 9LG.YDUNHQVNDUJDPRUlQVWUlQGHUYl[HUVWUDQGYHJHWDWLRQ
VRPDQSDVVDWVLJI|UWXIIDI|UKnOODQGHQ
ZZZ\PSDULVWRÀÀQPDULQHW
%LOGHUQD‹0HWVlKDOOLWXV‡*UD¿VNSODQHULQJ0DUMD9LHULPDD
1
Download