Asyl: Kommissionen föreslnr en gemensam definition

,3
Bryssel den 12 september 2001
$V\O .RPPLVVLRQHQ I|UHVOnU HQ JHPHQVDP
GHILQLWLRQ DY IO\NWLQJVWDWXV RFK JHPHQVDPPD
QRUPHUI|UIO\NWLQJDUVUlWWLJKHWHU
(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ JRGNlQW HWW I|UVODJ L V\IWH DWW XSSQn HQ
JHPHQVDPGHILQLWLRQDYIO\NWLQJVWDWXVRFKDYGHUlWWLJKHWHUVRP WLOONRPPHU
IO\NWLQJDU 'HWWD I|UVODJ VRP NRPPHU nU HIWHU *HQqYHNRQYHQWLRQHQ E|U
OHGD WLOO DWW GHW VNDSDV Q|GYlQGLJD OLND YLOONRU I|U DV\O RFK WLOO DWW GHQ Vn
NDOODGH DV\OVKRSSLQJHQ XSSK|U 7LOOVDPPDQV PHG NRPPLVVLRQHQV |YULJD
I|UVODJ RP DV\O ERUGH GDJHQV I|UVODJ VlNHUVWlOOD HQ PLQLPLQLYn YDG JlOOHU
VN\GG L DOOD PHGOHPVVWDWHU I|U GHP VRP YHUNOLJHQ lU L EHKRY DY
LQWHUQDWLRQHOOW VN\GG VDPWLGLJW VRP GHW VNDOO I|UKLQGUD PLVVEUXN DY
DV\OEHVWlPPHOVHUQD YLONHW XQGHUPLQHUDU V\VWHPHWV WURYlUGLJKHW *HQRP
GHWWD I|UVODJ KDU NRPPLVVLRQHQ XSSI\OOW VLQD nWDJDQGHQ YLG (XURSHLVND
UnGHWV P|WH L 7DPPHUIRUV DWW DUEHWD L ULNWQLQJ PRW DWW GHW LQUlWWDV HWW
JHPHQVDPW DV\OV\VWHP L (XURSD 0HG WDQNH Sn GHUDV I|UEHKnOO NRPPHU
I|UVODJHW LQWH DWW RPIDWWD 'DQPDUN RFK NRPPHU EDUD DWW JlOOD I|U
6WRUEULWDQQLHQ RFK ,UODQG RP GHVVD WYn PHGOHPVVWDWHU IDWWDU EHVOXW RP DWW
GHOWD
När António Vitorino, kommissionär med ansvar för rättsliga och inrikes frågor,
presenterade förslaget sade han följande: "Detta förslag gäller de mest
grundläggande frågorna inom asylområdet, dvs. vem kan definieras som flykting och
vilka övriga personer är i behov av internationellt skydd? Förslaget fullbordar
kommissionens arbete med att skapa de "byggstenar" som tillsammans skall ligga till
grund för ett första steg mot det gemensamma europeiska asylsystem som
Europeiska rådet i Tammerfors 1999 ville se införas." Dessutom tillade han: "Vi har
beaktat tidsramen och det politiska mandat som antogs i Tammerfors och har lagt
grunden för förhandlingarna om en gemensam asylpolitik inom EU. Bollen ligger nu
hos medlemsstaterna."
I förslaget behandlas även frågan om vem som är upphov till förföljelsen, dvs.
vållande av skadan. Förföljelse är mest påtaglig när den härrör från staten i sig. I
förslaget anges dock att förföljelse även kan härröra från grupper som inte företräder
staten om staten är oförmögen eller ovillig att tillhandahålla ett effektivt skydd.
Flyktingstatus kan även beviljas i sådana fall. Genom detta synsätt följer
kommissionen praxis i de flesta medlemsstater och andra globala aktörer när den
fastställer att källan till förföljelsen är irrelevant vid bedömningen om fruktan för
förföljelse är välgrundad eller inte. I förslaget anges också att om den sökande
bedöms vara säker i en del av ursprungslandet har denne ingen rätt till internationellt
skydd.
I förslaget avspeglas även särskilda behov samt kvinnors och barns ställning. Det
innehåller särskilda regler för att bedöma deras anspråk på internationellt skydd och
tvingar medlemsstaterna att tillhandahålla lämpligt medicinskt eller annat stöd för
personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt,
fysiskt eller sexuellt våld.
Förslaget innehåller även bestämmelser om minimirättigheter och minimiförmåner
för personer som erhållit flyktingstatus och status som berättigar till subsidiärt skydd.
Ungefär samma rättigheter och förmåner är förbundna med de båda formerna av
internationellt skydd. Som en bekräftelse på Genèvekonventionens företräde och det
faktum att behovet av subsidiärt skydd i vissa fall kan vara av mer tillfälligt slag är
rätten till vissa viktiga rättigheter och förmåner (till exempel tillgång till sysselsättning
och integrationsprogram) beroende av hur länge mottagare åtnjuter subsidiärt skydd.
%DNJUXQGWLOOI|UVODJHW
)|UVODJ WLOO UnGHWV GLUHNWLY RP PLQLPLQRUPHU I|U DWW IDVWVWlOOD
WUHGMHODQGVPHGERUJDUHV RFK VWDWVO|VD SHUVRQHUV UlWWVOLJD VWlOOQLQJ DQWLQJHQ
VRP IO\NWLQJDU HQOLJW nUV NRQYHQWLRQ RP IO\NWLQJDUV UlWWVOLJD VWlOOQLQJ
RFK nUV SURWRNROO HOOHU VRP SHUVRQHU VRP L |YULJW lU L EHKRY DY
LQWHUQDWLRQHOOWVN\GG
Enligt ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Tammerfors i
oktober 1999, skall ett gemensamt europeiskt asylsystem på kort sikt omfatta ett
tydligt och praktiskt genomförbart sätt att fastställa vilken stat som är ansvarig för
prövning av en asylansökan, gemensamma normer för ett rättvist och effektivt
asylförfarande, gemensamma minimivillkor för mottagande av asylsökande samt
tillnärmning av reglerna för erkännande och innebörd av flyktingstatus. Det bör också
kompletteras med åtgärder för andra former av skydd som erbjuder en lämplig status
för den som behöver sådana. Dessutom klargörs att gemenskapsbestämmelserna
på längre sikt bör leda till ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig status för
dem som beviljas asyl inom hela unionen. Slutligen riktade Europeiska rådet en
uppmaning till rådet om att öka ansträngningarna för att nå en överenskommelse om
frågan om tillfälligt skydd för fördrivna personer på grundval av solidaritet mellan
medlemsstaterna.
- Den 28 september 2000 antog rådet ett beslut (2000/596/EG) om inrättande av
en europeisk flyktingfond som en solidaritetsåtgärd för att främja en balans
mellan medlemsstaternas ansträngningar för att ta emot flyktingar och fördrivna
personer och bära följderna av detta.
- Den 11 december 2000 antog rådet en förordning (2725/2000/EG) om
inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning
av Dublinkonventionen rörande bestämmandet av den ansvariga staten för
prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i
Europeiska unionen.
- Den 20 juli antog rådet ett direktiv om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid
massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en
balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och
bära följderna av detta.
Utöver förslagen till ovan nämnda rättsakter som godkänts av rådet antog
kommissionen
- den 20 september 2000 ett förslag till rådets direktiv om miniminormer för
medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla flyktingstatus,
- den 22 november 2000 ett meddelande om ett gemensamt asylförfarande och
en enhetlig status som är giltig i hela unionen för dem som beviljas asyl,
- den 3 april 2001 ett förslag till rådets direktiv om miniminormer för mottagande
av asylsökande i medlemsstaterna,
- den 26 juli 2001 ett förslag till rådets förordning om kriterier och mekanismer för
att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan
som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat.
2
Som utlovades i resultattavlan för framstegen i skapandet av ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, godkänd av rådet den 27 mars 2000,
lägger kommissionen idag fram ett förslag till rådets direktiv om miniminormer för att
fastställa tredjelandsmedborgare och statslösa personers rättsliga ställning, antingen
som flyktingar eller som personer i övrigt i behov av internationellt skydd. Därmed
fullbordas kommissionens arbete med skapa de "byggstenar" som tillsammans skall
ligga till grund för ett första steg mot det gemensamma europeiska asylsystem som
Europeiska rådet i Tammerfors ville se införas.
Se även följande webbplats: http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm
3