Kommissionen föreslnr tillnärmning av lagstiftningen om rasistiska

advertisement
,3
Bryssel den 28 november 2001
.RPPLVVLRQHQI|UHVOnUWLOOQlUPQLQJDYODJVWLIWQLQJHQ
RPUDVLVWLVNDEURWWLQRP(8
(XURSHLVNDNRPPLVVLRQHQI|UHVORJLGDJDWWUDVLVWLVNDRFKIUlPOLQJVILHQWOLJD
JlUQLQJDUVNDOOOHGDWLOOVDPPDSnI|OMGHULDOODPHGOHPVVWDWHU,HWWI|UVODJWLOO
UDPEHVOXW HWW LQVWUXPHQW I|U VWUDIIUlWWVOLJ ODJVWLIWQLQJ VRP DQWRJV L GDJ
EHWRQDU NRPPLVVLRQHQ DWW GH VRP EHJnU UDVLVWLVND RFK IUlPOLQJVILHQWOLJD
EURWW PnVWH VWlOODV LQI|U UlWWD RFK DWW GRPVWRODUQD L KHOD (XURSD PnVWH KD
P|MOLJKHWDWWXWG|PDOlPSOLJDRFKSURSRUWLRQHUOLJDSnI|OMGHU'DJHQVI|UVODJ
lURFNVnHQVWDUNYDUQLQJVVLJQDOWLOOGHPVRP|YHUYlJHUDWWEHJnGHQQDW\S
DY EURWW 'H EURWW VRP RPIDWWDV DY I|UVODJHW lU EODQG DQQDW RIIHQWOLJ
XSSPDQLQJ WLOO YnOG HOOHU KDWLUDVLVWLVND HOOHU IUlPOLQJVILHQWOLJD V\IWHQ VDPW
DWW OHGD VW|GMD HOOHU GHOWD L HQ UDVLVWLVN HOOHU IUlPOLQJVILHQWOLJ JUXSSV
YHUNVDPKHW )|U GHVVD JlUQLQJDU I|UHVOnV HWW IULKHWVVWUDII Sn PLQVW WYn nU
2IIHQWOLJVSULGQLQJDYUDVLVWLVNWPDWHULDOPnVWHRFNVnEHWUDNWDVVRPHWWEURWW
RDYVHWWPHGHOLQNOXVLYH,QWHUQHW
António Vitorino, kommissionär för rättsliga och inrikes frågor, välkomnade förslaget
och sade: "Inget land i Europeiska unionen är befriat från rasism. Även om det finns
positiva tecken, finns det fortfarande skäl till oro. Alla medlemsstater har antagit
lagstiftning som förbjuder rasistiska gärningar eller uppmaning till rashat. Det finns
dock fortfarande stora skillnader i omfattning, innehåll och tillämpning och det är
dags att driva arbetet vidare på europeisk nivå."
Detta rambeslut har två syften: för det första att se till att rasism och
främlingsfientlighet i alla medlemsstater är belagda med effektiva, proportionerliga
och avskräckande påföljder, som är tillräckliga för utlämning eller överlämnande, och
för det andra att förbättra och uppmuntra rättsligt samarbete genom att avlägsna
eventuella hinder för detta.
I förslaget till rambeslut fastställs att samma rasistiska och främlingsfientliga
gärningar skall vara straffbara i alla medlemsstater. Det innebär att EU får en
gemensam straffrättslig inställning till dessa brott. Naturligtvis har medlemsstaterna
rätt att gå ännu längre i sin lagstiftning. I rambeslutet fastställs det minimum av
tillnärmning som behövs för att medlemsstaternas lagstiftning skall bli heltäckande
och för att ett effektivt rättsligt samarbete skall kunna utvecklas.
I en gemensam åtgärd från 1996 finns redan en uppräkning av brott. Den
kompletteras nu med flera typer av gärningar, som skall kriminaliseras i alla
medlemsstater. En annan nyhet i förhållande till den gemensamma åtgärden är att
medlemsstaterna inte längre kan välja mellan att kriminalisera gärningarna eller att
göra undantag från principen om dubbel straffbarhet (som gäller vid utlämning), utan
de åläggs nu att kriminalisera gärningarna. Den 7 juni 2001 hölls ett expertmöte där
man diskuterade vissa frågor som behandlas i kommissionens förslag. Experterna
stödde förslaget att ålägga medlemsstaterna att kriminalisera rasistiska och
främlingsfientliga gärningar.
Gemensamma brottsbeskrivningar och påföljder underlättar också rättsligt
samarbete och ömsesidig rättslig hjälp i brottmål. Dessutom innehåller förslaget
åtgärder som kan förbättra överensstämmelsen mellan medlemsstaternas
lagstiftning, till exempel bestämmelser om domstols behörighet, utlämning och
utbyte av information, vilket också främjar samordning av brottsutredningar och
rättegångar i vissa fall.
Den gemensamma åtgärden från 1996 påverkade inte några skyldigheter som
medlemsstaterna hade enligt andra internationella instrument och detta gäller även
det nya förslaget till rambeslut. Framför allt måste man respektera de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna, till exempel yttrandefriheten,
mötesfriheten och föreningsfriheten i artiklarna 10 och 11 i Europakonventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utövandet av
dessa friheter måste vägas mot förebyggandet av oroligheter eller brott och skyddet
av andra personers anseende eller rättigheter.
Förslaget innehåller också bestämmelser om att en gärningsmans rasistiska avsikter
skall betraktas som en försvårande omständighet vid fastställandet av hur allvarligt
ett "vanligt" brott är. Hänsyn skall också tas till om gärningsmannen begår brottet i
sin yrkesutövning.
2
Download