Handeln Mellan EU Och Förenta Staterna ± Vänner Eller Fiender?

advertisement
,3
Bryssel, 25 juni 2002
+DQGHOQ 0HOODQ (8 2FK )|UHQWD 6WDWHUQD ± 9lQQHU
(OOHU)LHQGHU"
'HQ MXQL NRPPHU NRPPLVVLRQVOHGDPRWHQ PHG DQVYDU I|U KDQGHO
3DVFDO/DP\DWWLHQFKDWWSn,QWHUQHWWDXSSOlJHWLI|UELQGHOVHUQDPHOODQ(8
RFK )|UHQWD VWDWHUQD 'HW lU GHQ nWWRQGH JnQJHQ VRP
NRPPLVVLRQVOHGDPRWHQ DQYlQGHU VLJ DY ,QWHUQHW I|U DWW PHG ,QWHUQHW
DQYlQGDUQD GLVNXWHUD K|JDNWXHOOD KDQGHOVIUnJRU VnVRP :72V
PLQLVWHUNRQIHUHQV L 'RKD HOOHU KDQGHO RFK XWYHFNOLQJ ´-DJ LQEMXGHU DOOD
UXQWRP L YlUOGHQ DWW YDUD PHG L HWW nVLNWVXWE\WH RP I|UELQGHOVHUQD |YHU
$WODQWHQ (8 RFK )|UHQWD VWDWHUQD lU GH WYn VW|UVWD KDQGHOVSDUWQHUQD 9nUW
EHWHHQGH Sn GHQ LQWHUQDWLRQHOOD KDQGHOVDUHQDQ NRPPHU RWYLYHODNWLJW DWW
SnYHUND KDQGHOVI|UELQGHOVHUQD |YHU KHOD YlUOGHQ 9DU PHG GHQ MXQL RFK
VlJ GLQ PHQLQJ´ VDGH NRPPLVVLRQVOHGDPRWHQ 3DVFDO /DP\ QlU KDQ
WLOONlQQDJDYDWW,QWHUQHWFKDWWHQVNXOOHlJDUXP
%DNJUXQG
Europeiska unionen och Förenta staterna lade sina meningsskiljaktigheter åt sidan
när de i Doha i november förra året gemensamt verkade för att en ny samtalsrunda
om världshandeln skulle inledas. Efter sammanbrottet i Seattle 1999 och
terroristattackerna den 11 september förra året tog de gemensamma krafttag för att
gjuta ny energi i de globala förhandlingarna under världshandelsorganisationens
överinseende. Doha-utvecklingsagendan sattes igång.
Sedan dess har det legat åskmoln över Atlanten. Uppmärksammade tvister rörande
Förenta staternas skyddstullar för stål och ett nytt jordbruksprogram har givit
förstasidesrubriker – trots att de endast rör en bråkdel av värdet av den bilaterala
handeln, som uppgår till mer än 1 miljard euro per dag.
Är det bara en storm i ett vattenglas eller kan konflikter mellan de båda ”jättarna”
förstöra möjligheten till en samtalsrunda om världshandeln avsedd att få handeln att
fungera för alla? Finns det fortfarande en stabil, gemensam grund som EU och
Förenta staterna kan bygga vidare på eller äventyrar unilateralismen framtiden för
det multilaterala systemet?
Säg din mening om dessa och andra handelsrelaterade frågor. Chatta med
kommissionsledamoten för handel, Pascal Lamy, onsdagen den 26 juni från 18.00 till
20.00 mellaneuropeisk tid. Dina synpunkter är viktiga för oss.
)UnJRUSnI|UKDQG
Frågor på alla de elva språken kan på förhand sändas till följande adress: [email protected]
Frågorna bör vara så korta som möjligt och innehålla högst 256 nedslag.
7HNQLVNLQIRUPDWLRQ
Språk
Under chattens gång kan frågor ställas på alla de elva EU-språken. Via den
engelskspråkiga kanalen kommer diskussionen att kunna följas i sin helhet medan
de övriga språkkanalerna endast kommer att visa frågor och svar på ett språk.
Hur man gör för att delta i chatten
Det finns två sätt att komma in i chatten:
- Ett sätt är att använda en IRC-klient på datorn. Då kan man utnyttja alla
interaktiva funktioner.
- Ett annat sätt är att koppla upp sig direkt på chattservern med en webbläsare.
Då får man tillgång till färre interaktiva funktioner.
1) +XUPDQDQYlQGHUHQ,5&NOLHQW
Man kan ladda ner, installera och konfigurera en IRC-klient på sin dator. Det finns
flera olika kostnadsfria chattklienter (shareware). Vi rekommenderar mIRC (för PC)
/Ircle (för Mac). För ytterligare information och konfiguration, följ våra instruktioner. Vi
rekommenderar att man laddar ner och testar programmet i förväg. Adressen till
chatten är följande: chat.europa.eu.int
2) 'LUHNWXSSNRSSOLQJWLOOFKDWWUXPPHW
Om man vill koppla upp sig direkt från sin webbläsare så kan detta ske på följande
adress: http://chat.europa.eu.int/chatapplet/chat_en.html, där det också finns
fullständiga instruktioner.
Ytterligare praktiska upplysningar om hur man gör för att delta i chatten återfinns på
följande adress: KWWSHXURSDHXLQWFRPPFKDWODP\LQGH[BHQKWP.
2
Download