Kommissionen antar handlingsprogram mot hiv/aids, malaria och

,3
Bryssel den 21 februari 2001
.RPPLVVLRQHQDQWDUKDQGOLQJVSURJUDPPRWKLYDLGV
PDODULDRFKWXEHUNXORV
(XURSHLVNDNRPPLVVLRQHQKDUDQWDJLWHWWQ\WWPHGGHODQGHPHGHWW SURJUDP
I|U SnVN\QGDGH LQVDWVHU IUnQ (XURSHLVND XQLRQHQV VLGD PRW GH RPIDWWDQGH
HSLGHPLHUQDDYKLYDLGVPDODULDRFK WXEHUNXORV 3URJUDPPHW KDU DPELWL|VD
PnOVlWWQLQJDU VRP SRWHQWLHOOW NDQ JH P\FNHW VWRU XWGHOQLQJ L IUnJD RP
OlQGHUV XWYHFNOLQJ /HGDPRWHQ DY NRPPLVVLRQHQ 3RXO 1LHOVRQ VRP ODGH
IUDP PHGGHODQGHW WLOOVDPPDQV PHG NRPPLVVLRQVOHGDP|WHUQD 3KLOLSSH
%XVTXLQ(UNNL/LLNDQHQ'DYLG%\UQH3DVFDO/DP\RFK&KULVWRSKHU3DWWHQ
VDGH DWW KLYDLGV WXEHUNXORV RFK PDODULD lU VMXNGRPDU VRP J\QQDV DY
IDWWLJGRP6DPWLGLJWXWJ|UGHHWWIDWDOWKLQGHUI|UIDWWLJDOlQGHUVRPI|UV|NHU
|YHUYLQQDIDWWLJGRPHQ2PYLO\FNDVJHQRPI|UDVWUDWHJLHUQDNRPPHUGHVVD
DWW ELGUD VWRUW WLOO GH JOREDOD LQVDWVHUQD I|U DWW O|VD SUREOHPHW PHG
|YHUI|UEDUD VMXNGRPDU I|UElWWUD KlOVRWLOOVWnQGHW EODQG GH IDWWLJDVWH RFK
PLQVND IDWWLJGRPHQ JOREDOW 'HW NUlYV GRFN PHU I|U DWW O|VD GHVVD SUREOHP
lQ LQVWUXPHQW I|U XWYHFNOLQJVVDPDUEHWH RFK GlUI|U QRWHUDU MDJ PHG
WLOOIUHGVVWlOOHOVH DWW GHWWD SURJUDP XWQ\WWMDU VDPWOLJD UHOHYDQWD UHVXUVHU VRP
(8 KDU WLOOJnQJ WLOO VlUVNLOW LQRP IRUVNQLQJ RFK KDQGHO , EXGJHWHQ I|U nU
DQVOnU (8 PLOMRQHU HXUR WLOO SURJUDP RP KlOVD DLGV RFK
EHIRONQLQJVIUnJRU'HWWDXWJ|UDYDQVODJHWI|UXWYHFNOLQJVVDPDUEHWHRFK
NRPPHUDWW|NDVWDGLJWDOOWHIWHUVRPVW|GI|UPnJDQI|UElWWUDV
I dagens dokument återfinns EU:s svar för perioden 2001−2006 på en global
nödsituation som främst drabbar de fattigaste befolkningsgrupperna och som
undergräver alla hälso- och utvecklingsansträngningar. I handlingsprogrammet
vidareutvecklas den politik som presenterades i september 2000 i meddelandet
om "påskyndade insatser mot de viktigaste överförbara sjukdomarna som led i
fattigdomsbekämpningen". I det meddelandet beskrevs ett omfattande
framtidsprogram och det fick senare stöd av en omfattande grupp partner under
rundabordssamtalen på hög nivå om överförbara sjukdomar; dessa hölls i Bryssel i
september 2000 med WHO och UNAIDS som medarrangörer.
Kommissionen avser att ytterligare prioritera investeringar mot de tre överförbara
sjukdomarna i fråga och att se till att befintliga åtaganden fullgörs snabbare. Större
biståndsbelopp bör betalas ut, och detta bör ske mer effektivt och på ett mer
samordnat sätt till de berörda länderna. Kommissionen söker i detta syfte
samarbete för att finna möjligheter att reformera den internationella
finansieringsstrukturen och att tillsammans med industrin arbeta för införandet av
differentierad prissättning som norm för utvecklingsländerna. Arbetet med
utvecklingsländerna för att förbättra läkemedelspolitiken kommer att fortsätta,
liksom insatserna för att undersöka och stödja möjligheterna till lokal produktion av
läkemedel samt bygga upp dessa länders kapacitet när det gäller hälso- och
forskningsfrågor samt handelsrelaterade frågor, inklusive genomförandet av
TRIPS-avtalet.
Det offentliga stödet för forskning och utveckling kommer att effektiviseras genom
bättre samordning i Europa, i linje med målen för det europeiska området för
forskningsverksamhet, och incitament att införas för att uppmuntra till privata
investeringar. Vidare skall utvecklingsländerna kunna delta i alla skeden av
forskningsprocessen. Man kommer också särskilt att främja ökad kapacitet för
forskning i utvecklingsländerna.
EG kommer att arbeta inom ett utvidgat partnerskap, vilket inbegriper FN,
Världsbanken, Världshälsoorganisationen (WHO), icke-statliga organisationer, G8medlemmarna och EU:s medlemsstater. EG kommer då att stödja sig på sina
särskilda kompetensområden. Utmaningarna är enorma: att snabbt öka effekten av
befintliga åtgärder, att göra viktiga läkemedel mer ekonomiskt överkomliga för de
fattigaste länderna och befolkningsgrupperna samt att främja forskning och
utveckling som gäller nya generationer av globala kollektiva nyttigheter för att
bekämpa dessa sjukdomar.
Huvudpunkterna i programmet är följande:
- Ökade anslag till program på områdena hälsa, hiv/aids och befolkningsfrågor
allteftersom stödförmågan förbättras. De disponibla medlen för år 2000 uppgår
till 800 miljoner euro vilket motsvarar 8 % av anslaget för utvecklingssamarbete.
- Nya mål: Utformning av en läkemedelspolitik i utvecklingsländerna som är bättre
anpassad till deras behov samt stöd till investeringar för utveckling av den lokala
tillverkningskapaciteten.
- Ett åtagande till förmån för en differentierad prissättning, vilket innebär att
utvecklingsländerna betalar lägsta möjliga pris för mediciner.
- Ett erkännande av möjligheten att utreda frågan om hur system för obligatorisk
licensiering bäst kan utnyttjas.
- Ett åtagande från kommissionens sida om att skapa debatt i WTO om en
jämkning av Trips-avtalet efter målen för hälsoskydd i utvecklingsländerna.
- På forskningsområdet - genomförande av en omfattande insats när det gäller
kliniska försök.
2