Europeiska kommissionen antar en ny strategi f|r ett f

advertisement
,3
Bryssel den.4 September 2001
(XURSHLVNDNRPPLVVLRQHQDQWDUHQQ\VWUDWHJLI|UHWW
I|UElWWUDWSDUWQHUVNDS
(XURSHLVNDNRPPLVVLRQHQDQWRJLGDJ HWW PHGGHODQGHL YLONHW HQ Q\ VWUDWHJL
I|UYnUDI|UELQGHOVHUPHG$VLHQXQGHUGHWNRPPDQGHnUWLRQGHWIDVWVWlOOV'HW
YLNWLJDVWHPnOHWI|UGHQQDVWUDWHJLlUDWW|ND(8VQlUYDURL$VLHQVnDWWGHQ
NRPPHUXSSWLOOHQ QLYnVRP PRWVYDUDU GHQ XW|NDGH XQLRQHQV |NDGHW\QJG
JOREDOWVHWW6WUDWHJLQlUGlUI|ULQULNWDGSnVH[KXYXGRPUnGHQ QlPOLJHQ HWW
|NDW VDPDUEHWH PHOODQ (8 RFK $VLHQ Sn GHW SROLWLVND RPUnGHW RFK Sn
VlNHUKHWVRPUnGHWHQ|NQLQJDYKDQGHOQ RFK DY LQYHVWHULQJVIO|GHQD PHOODQ
PHOODQ (8 RFK $VLHQ HQ HIIHNWLY IDWWLJGRPVEHNlPSQLQJ L UHJLRQHQ
IUlPMDQGH DY GH GHPRNUDWLVND SULQFLSHUQD JRGD VW\UHOVHIRUPHU RFK
UlWWVVWDWVSULQFLSHQ L UHJLRQHQ XSSUlWWDQGHW DY JOREDOD SDUWQHUVNDS PHG GH
YLNWLJDVWH SDUWQHUOlQGHUQD L $VLHQ I|U DWW P|WD JOREDOD XWPDQLQJDU RFK
VDPDUEHWDLLQWHUQDWLRQHOODRUJDQLVDWLRQHURFKIUlPMDQGHDYGHQ|PVHVLGLJD
I|UVWnHOVHQPHOODQGHEnGDUHJLRQHUQD
Följande uttalande gjordes av Christopher Patten som är kommissionsledamot
med ansvar för yttre förbindelser "Det råder ingen tvekan om att Asien är av stor
betydelse för EU, både ekonomiskt, politiskt och kulturellt och när det gäller globala
utmaningar såsom fattigdomsbekämpning, miljöskydd och främjande av demokrati
och mänskliga rättigheter. Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att
ytterligare förstärka våra regionala och globala partnerskap med regionen. Jag
uppmanar medlemsstaterna och våra partnerländer i regionen att överväga hur vi
kan arbeta tillsammans för att uppnå detta gemensamma mål. Det är dags för oss
att uppdatera vår strategiska ram, eftersom Europa och Asien har utvecklats både
politiskt och ekonomiskt sedan 1994 då EU antog sin första Asienstrategi. I Europa
har både införandet av den gemensamma valutan, utvecklingen av den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och förberedelserna inför en
utvidgning medverkat till att ge EU en mer framträdande plats på världsscenen. I
Asien, särskilt Ostasien, fick den finansiella krisen 1997 betydande ekonomiska,
sociala och till och med politiska återverkningar. Återhämtningen var tack och lov
snabb. Det ömsesidiga beroendet har ökat och detta gör att det behövs starkare
partnerskap för att möta både de utmaningar och möjligheter som globaliseringen
ger upphov till.”
Ledamoten av kommissionen förklarade vidare att "naturligtvis måste vi beakta
mångfalden i Asien och Asien-Stillahavsområdet. I dialogen och samarbetet med
enskilda länder och grupperingar av regioner såsom Asean, och i den
mellanregionala dialogen inom ramen för Asien-Europa-mötet bör vi fastställa
klarare mål och prioriteringar samt genomföra dessa på ett effektivt sätt.”
Meddelandet innehåller konkreta förslag för att förbättra förbindelserna mellan EU
och Asien på flera nyckelområden i syfte att täcka hela regionen:
- När det gäller IUHGV RFK VlNHUKHWVIUnJRU bör EU spela en aktivare roll i
regionala forum, stödja konfliktförebyggande genom erfarenhetsutbyte och
förstärka dialogen mellan EU och Asien på området rättsliga och inrikes frågor.
Detta omfattar bl.a. asylfrågor, invandring och vapensmuggling.
- lnsatser för att förbättra marknadstillträdet och investeringsvillkoren i båda
regionerna kommer att främja KDQGHO RFK LQYHVWHULQJDU. Kontakter mellan
företag i den privata sektorn (särskilt mellan små och medelstora företag) och i
synnerhet i de högtekonologiska sektorerna för att förstärka dialogen om den
ekonomiska och finansiella poltiken och förbättra marknadstillträdet för de
fattigaste utvecklingsländerna.
- I syfte att minska IDWWLJGRPHQ kommer kommissionen att inrikta sig på sina
samarbetsprogram inom de viktigaste områdena såsom utbildning och
hälsovård, ekonomiska och sociala styrelseformer och sambandet mellan miljö
och fattigdom. En förstärkt dialog om socialpolitiska frågor bör göra det möjligt
att utbyta erfarenheter om hur man bäst möter de utmaningar som
globaliseringen och moderniseringen ger upphov till.
- En förstärkning av det civila samhället och främjandet av en dialog mellan Asien
och Europa bör bidra till att främja GH GHPRNUDWLVND SULQFLSHUQD JRGD
VW\UHOVHIRUPHUochUlWWVVWDWVSULQFLSHQNär det gällerPlQVNOLJDUlWWLJKHWHU
bör ett konstruktivt utbyte såsom inom dialogen mellan EU och Kina om
mänskliga rättigheter leda till ett förbättrat samarbete.
- Upprättandet av SDUWQHUVNDS RFK DOOLDQVHU U|UDQGH JOREDOD IUnJRU på
områden såsom reform av FN, WTO, miljö och andra utmaningar såsom
internationell brottslighet, terrorism och spridning av hiv/aids.
- Öppnandet av nya delegationer utgör ett av verktygen för att IUlPMD|PVHVLGLJ
I|UVWnHOVH mellan Europa och Asien (i ett förslag som kommissionen nyligen
lämnat föreslås att nya delegationer öppnas i Kambodja, Laos, Malaysia,
Nepal och Singapore samt att ett handelskontor eventuellt öppnas i Taiwan).
Andar åtgärder omfattar främjandet av utbyte på områdena utbildning, kultur
och vetenskap samt främjande av kontakter inom det civila samhället.
I meddelandet anges även särskilda åtgärder för (8V LQLWLDWLY L GH ROLND
UHJLRQHUQDL$VLHQ. Dessa regioner omfattar Sydasien, Sydostasien, Nordostasien
och Australasien. Åtgärderna inom dessa regioner är inriktade på att förbättra
förbindelserna med vissa länder i regionen i fråga och att behandla bilaterala frågor
i varje land, samtidigt som de utgör en ram för förbindelserna mellan EU och Asien
i sin helhet.
EU:s förbindelser med Asien har utvecklats väsentligt under de senaste åren. Den
första dialogen på toppmötesnivå inleddes 1991 med Japan. Under de senaste
åren har liknande toppmöten hållits med Indien och Kina (vilka snart kommer att
följas av ett toppmöte med Sydkorea) och med hela Ostasien genom AsienEuropa-mötet. Dialogen på ministernivå mellan EU och Asean, Australien
respektive Nya Zeeland går framåt. EU har spelat en aktiv roll i hanteringen av
några av de viktigaste händelserna i Asien under de senaste åren, t.ex. på
koreanska halvön, i Indonesien, Kambodja och Östtimor, samt när det gäller
flyktingarna i Afghanistan. Denna utveckling av EU:s förbindelser med regionen
utgör en stabil grund för en förstärkning av förbindelserna.
IP/01/942 och KOM(2001) 381 slutlig av den 3 juli 2001.
2
Asien har 56 % av världens befolkning (och 66 % av dess fattiga) och svarar för 25
% av världens BNP och 21 % av EU:s export. EU har förbundit sig att hålla sina
marknader öppna och hjälpa till med återhämtningen. Detta framgår av den
massiva ökningen av Asiens handelsöverskott gentemot EU, vilket ökat från 13
miljarder euro 1996 till mer än 120 miljarder euro förra året.
Website: http://europa.eu.int/comm/external_relations/asia/index.htm
3
Download