Motionstjänster Avtal kommersiella villkor tjänster_b - e

advertisement
KOMMERSIELLA VILLKOR
MOTIONSTJÄNSTER
DNR: 241-2359-11
1.0
PARTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Uppdragstagaren skall utföra uppdraget utan otillbörlig påverkan av leverantörer
eller andra som kan påverka hans objektivitet samt i övrigt iaktta god yrkessed.
Uppdragstagaren får inte i samband med uppdraget ta emot ersättning i någon
form från annan än Umeå universitet utan dennes medgivande.
Umeå universitet skall på uppdragstagarens begäran lämna uppdragstagaren den
information, de uppgifter och de handlingar som Umeå universitet förfogar över och
som uppdragstagaren behöver för att genomföra uppdraget.
Umeå universitet, kommer från och med nu benämnas som ”universitetet” i detta
dokument.
2.0
UPPDRAGETS OMFATTNING
Uppdragets omfattning bestäms enligt följande om inte annat avtalats. För uppdrag
preciserat i samråd gäller följande.
Innan uppdraget i övrigt påbörjas skall uppdragstagaren i samråd med universitetet
 så långt som möjligt precisera uppdraget till omfattning och kvalitetsnivå
 föreslå form och detaljeringsgrad för dess redovisning samt
 vid rörligt arvode upprätta budget för uppdraget
Budgeten skall ange den uppskattade ersättningen för uppdraget.
Kan inte parterna enas vid samrådet om uppdraget har endera parten rätt att
avbryta uppdraget med omedelbar verkan utan annan ersättningsskyldighet för
universitetet än ersättning till uppdragstagaren för utfört arbete.
För uppdrag preciserat vid anbudskonkurrens gäller följande.
Uppdragets omfattning bestäms av kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingarna
kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat. Om
kontraktshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra skall
handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat:
1. Tillägg och ändringar till avtalet
2. Uppdragskontrakt
3. Detta dokument
4. Anbud
5. Förfrågningsunderlag
I uppdraget ingår att inhämta de yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs
för att uppdraget skall kunna genomföras enligt gällande författningar, om inte
annat av talats.
3.0
ORGANISATION
Part skall redovisa den projektorganisation som har betydelse för uppdraget. En
överenskommen projektorganisation får ändras först efter samråd mellan parterna.
Universitetet skall svara för att Universitetets egna och uppdragstagarens och
universitetets eventuella övriga avtalsparters arbeten, samordnas med varandra,
om inte annat avtalats. Universitetets samordningsansvar inskränker inte
uppdragstagarens skyldighet att inhämta erforderliga uppgifter för sitt eget arbete.
Uppdragstagaren skall, om så avtalats, upprätta en kvalitetsplan för uppdraget och
ombesörja vad han har åtagit sig enligt planen.
Umeå universitet
Upphandlingsavdelningen
901 87Umeå
Tel:
Fax:
Epost:
090 - 786 55 10
090 - 786 72 55
-
Org.nr:
Dnr:
202100-2874
241-2359-11
1(6)
KOMMERSIELLA VILLKOR
MOTIONSTJÄNSTER
Om uppdragstagaren trots uppmaningen inte fullgör sina skyldigheter i fråga om
kvalitetsplan, får Universitetet vidta rimliga åtgärder på uppdragstagarens
bekostnad.
Uppdragstagaren skall om så avtalats vid uppdragets genomförande samarbeta
med andra som universitetet anlitat. Sidouppdragstagare skall utses efter samråd.
Uppdragstagaren får inte anlita underuppdragstagare utan universitetets
medgivande såvida det inte är fråga om arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av
mindre betydelse.
En part har inte rätt att utan den andra partens medgivande överlåta avtalet på
någon annan.
Vardera parten skall utse ett ombud för uppdraget. Ombudet har behörighet att
företräda sin huvudman med bindande verkan i ekonomiska och andra frågor som
rör uppdraget.
Uppdragstagaren får ta emot eller inhämta direktiv för uppdraget endast av sådana
personer som universitetet har angett.
Möten skall hållas och protokoll föras och justeras i den omfattning som parterna
kommit överens om. Parterna är skyldiga att delta i sådana möten. Mellan parterna
är kraven på skriftlighet uppfyllda genom anteckning i protokollet.
4.0
GENOMFÖRANDE
Uppdragstagaren skall genomföra uppdraget fackmässigt och med omsorg.
Parterna skall hålla varandra underrättade om förhållandet som kan antas ha
betydelse för uppdraget
Uppdragstagaren skall inhämta universitetets medgivande innan handlingar lämnas
till någon annan för utförande av det objekt uppdraget avser.
Universitetets godkännande eller besked i samband med granskning befriar inte
uppdragstagaren från ansvar.
Uppdragstagaren skall utan dröjsmål skriftligen till universitetets anmäla behov av
arbete som inte ingår i uppdraget eller behov av nya eller ändrade direktiv.
Uppdragstagaren har endast rätt till ersättning för arbete som anmälts på sådant
sätt och skriftligt godkänts av universitetets ombud.
5.0
TIDER
Uppdragstagaren skall på universitetets begäran upprätta förslag till den tidplan
som efter överenskommelse skall gälla för uppdraget. Universitetet skall lämna
uppdragstagaren underlag till förslaget. Tidplanen skall innehålla uppgifter om bl a
underrättelser till universitetet och granskningstider.
Universitetet skall lämna underlag, granska mottagna handlingar och lämna besked
så att avtalad tidplan kan följas.
Uppdragstagaren skall följa tidplanen. Han har dock rätt till tidsförlängning om han
försenas på grund av förhållanden som inte orsakat och vars effekt han inte
rimligen kunnat undanröja.
Part skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten sedan han fått
kännedom om förhållanden som kan medföra en ändring av tidplanen.
Om en part inte lämnar någon sådan underrättelse, får parten inte åberopa
förhållandet annat än om den andra parten insett eller bort inse detta och att det
inverkat på tidplanen.
Umeå universitet
Dnr:241-2359-11
2(6)
KOMMERSIELLA VILLKOR
MOTIONSTJÄNSTER
Därutöver skall part, efter det att han kunnat bedöma vilken ändring av tidplanen
som krävs, skriftligen underrätta den andra parten om ändringen. Underrättelsen
skall ske utan dröjsmål.
Om universitetet begär att tidplanen skall ändras eller att arbetet skall avbrytas
eller forceras, har uppdragstagaren rätt till skälig ersättning för den merkostnad
som kan uppkomma.
Uppdraget är, om inte annat avtalats, slutfört när uppdragsresultatet redovisats på
det sätt parterna kommit överens om.
Om uppdraget har försenats och uppdragstagaren inte har rätt till tidsförlängning
skall han betala vite med 4 % av kontraktsvärdet per vecka, dock högst 10 % av
det totala kontraktsvärdet.
Universitetets rätt till vite enligt denna paragraf är förverkad om anspråk på
ersättning inte framställs skriftligt senast tre månader efter det att uppdraget
slutförts eller annars upphört.
6.0
ANSVAR
Uppdragstagaren ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada han
orsakat universitetet genom vårdslöshet eller försummelse.
Uppdragstagarens sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsad
till 10 basbelopp, om inte annat avtalats. I detta belopp skall inte vite eller
skadestånd för försening räknas in.
Uppdragstagaren ansvarar gentemot universitetet för underuppdragstagares arbete
som för eget arbete, Detsamma gäller det arbete som utförts av andra personer
som uppdragstagaren anlitat.
7.0
SEKRETESS
Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas och om förbud att lämna ut
allmänna handlingar återfinns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Att
lagen inte gäller enbart för statligt anställda framgår av dess 2 kap 1 § enligt vilken
sekretessen gäller även för person som i egenskap av uppdragstagare eller "på
annan liknande grund" för det allmännas räkning deltar eller har deltagit i
myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom om sekretessbelagd
uppgift. Genom denna regel omfattas inte endast uppdragstagaren själv av
sekretessen utan även person som uppdragstagaren ställer till universitetets
förfogande för uppdragets fullgörande och som deltar i själv.
Sekretessen gäller även efter det att uppdraget i fråga upphört.
Uppdragstagaren förbinder sig att göra de medarbetare som sysselsätts med
uppdraget uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess.
8.0
ERSÄTTNING
Ersättningen innefattar ersättning för uppdragstagare som är skyldig att på sina
uppdragsinkomster betala socialförsäkringsavgifter till sjukförsäkring,
folkpensioneringen mm, om inte annat avtalats.
Den som har F-skattesedel betalar själv sin preliminära skatt i form av debiterad
F-skatt.
Uppdragstagarens ersättning består av timersättning.
Fast arvode avser uppdraget såsom det preciserats enligt uppdragskontraktet.
 Om uppdragets omfattning förändras, skall ersättningen jämkas i följande fall.
 Tilläggsuppdrag eller ändringar av uppdraget som anmälts i enlighet med 5.0
 Ändring av tidplan som beror på en omständighet som beställaren svarar för.
Umeå universitet
Dnr:241-2359-11
3(6)
KOMMERSIELLA VILLKOR
MOTIONSTJÄNSTER
 Oförutsedda beslut eller åtgärder av en myndighet som i mer ringa mån påverkar
uppdragets omfattning.
Vid jämkning av fast arvode skall i första hand en överenskommelse om nytt fast
arvode träffas. Kan en sådan överenskommelse inte träffas skall arvodet jämkas
utifrån avtalat eller skäligt timarvode.
Ersättningen lämnas inte för uppdragstagarens avhjälpande av fel i handlingar som
upprättas eller tillhandahållits av uppdragstagaren. om felet föranletts av oriktig
uppgift från myndighet, och eller någon som universitetet anlitat, skall dock
avhjälpandet ersättas med avtalat eller annars skäligt belopp, såvida inte
uppdragstagaren insåg eller bort inse att uppgiften var oriktig
PRISJUSTERING
Eventuell prisjustering under avtalsperioden sker endera genom index eller
förhandling. Eventuell prisjustering kan endast ske efter fastprisperiodens utgång.
Prisändringsförslag under avtalsperioden ska skriftligt tillställas köparen.
Godkänner universitetet ändringen träder den i kraft 30 dagar efter det att
universitetet erhållit leverantörens prisändringsförslag.
Leverantören ska vid eventuell prisjustering uppvisa dokumentation att
förändringar av råvaru-, personal-, tillverknings- eller distributionskostnader eller
därmed jämförbara kostnader har ägt rum samt att den allmänna prissättningen i
landet på avtalade produkter har ändrats.
BETALNING
Betalning erläggs mot faktura.
Av fakturan skall arten och omfattningen av utfört arbete framgå, om inte annat
avtalats. Fakturan skall betalas 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura om
inte annat avtalats. Är parterna oense om någon del a fakturabeloppet skall
ostridigt belopp betalas inom angiven tid, om detta inte hör samman med
uppdraget i sin helhet.
Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen.
Universitetet skall utöver ersättning betala den mervärdesskatt som belöper på
beloppet.
Fakturering och betalning av ändrings och tilläggsarbeten skall ske fortlöpande.
Om det finns starka skäl för en part att anta att den andra parten inte kommer att
uppfylla en väsentlig del av sina skyldigheter, får parten innehålla sin egen
prestation. I sådant fall skall den andra parten genast underrättas. Om denne
ställer godtagbar säkerhet för att skyldigheterna kommer att fullgöras har parten
inte längre rätt att innehålla sin prestation.
För uppdragstagarens fordringar avseende uppdraget gäller en preskriptionstid om
fyra månader räknat från det att uppdraget slutförts. Detta gäller dock inte
uppdragstagarens fordringar till den del de avser överenskommet fast arvode och
mervärdesskatten på arvodet.
Om uppdragstagaren kan visa att han inte känt till eller bort känna till sin fordran,
räknas preskriptionstiden om fyra månader från den tidpunkt då han först bort ha
sådan vetskap. Preskriptionstiden skall dock aldrig vara längre än tio år räknat från
uppdragets slutförande.
Umeå universitet
Dnr:241-2359-11
4(6)
KOMMERSIELLA VILLKOR
MOTIONSTJÄNSTER
9.0
AVBESTÄLLNING, HÄVNING
Universitetet har rätt att avbeställa sådana delar av uppdraget som inte
genomförts.
Om avbeställningen beror på myndighetsbeslut som universitetet inte kunnat råda
över, eller om förutsättningarna för fullföljandet av uppdraget, utanför
universitetets rådighet, har ändrats i väsentlig omfattning och det med hänsyn till
detta inte är rimligt att fullfölja uppdraget, har uppdragstagaren rätt till ersättning
för utfört arbete, nedlagd kostnad och skälig kostnad för avveckling som inte
ersätts på annat sätt.
Vid annan avbeställning beror på myndighetsbeslut som universitetet inte kunnat
råda över, eller om förutsättningarna för fullföljandet av uppdraget, utanför
universitetets rådighet, har ändrats i väsentlig omfattning och det med hänsyn till
detta inte är rimligt att fullfölja uppdraget, har uppdragstagaren rätt till ersättning
för utfört arbete, nedlagd kostnad och skälig kostnad för avveckling som inte
ersätts på annat sätt.
Vid annan avbeställning har uppdragstagaren därutöver, med hänsyn till
uppdragets art och omfattning, rätt till ersättning för utfört arbete, nedlagd kostnad
och skälig kostnad för avveckling som inte ersätts på annat sätt.
Vid annan avbeställning har uppdragstagaren därutöver, med hänsyn till
uppdragets art och omfattning, rätt till ersättning för utebliven skälig vinst på
sådan del av uppdraget som inte skall genomföras till följd av beställningen.
Universitetet har rätt att häva avtalet och ersättning för skada om uppdragstagaren
 väsentligt misskött uppdraget
 i väsentligt hänseende brutit mot avtalet
 kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande
säkerhet för sitt åtagande
 utan medgivande från universitetet överlåter avtalet på annan och detta av
beaktansvärd betydelse för universitetet




Uppdragstagaren har rätt till den ersättning som svarar mot vad arbetet är värt.
Uppdragstagaren har rätt att häva avtalet om universitetet
i väsentligt hänseende brutit mot avtalet
vidhåller begäran som innebär att uppdragstagaren skall efterge kravet på god
yrkessed
 kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande
säkerhet för sitt åtagande
 utan medgivande från uppdragstagaren överlåter avtalet på någon annan och
detta är av beaktansvärd betydelse för uppdragstagaren.
Uppdragstagaren är i dessa fall berättigad till ersättning för utförd del av
uppdraget, skälig kostnad för avveckling samt utebliven skälig vinst på den del av
uppdraget som inte blivit utförd.
Vid avbeställning skall resultatet av utfört arbete redovisas och överlämnas till
universitetet senast när universitetet fullgjort sin betalningsskyldighet.
Vid hävning skall överlämnande ske senast när universitetet fullgjort sin
betalningsskyldighet. Efter överlämnande får resultatet av uppdraget användas på
samma sätt som om uppdraget fullföljts.
10.0
FÖRSÄKRINGAR
Uppdragstagaren skall ha handlingar och datamedia som förvaras hos honom
försäkrade till betryggande belopp.
Umeå universitet
Dnr:241-2359-11
5(6)
KOMMERSIELLA VILLKOR
MOTIONSTJÄNSTER
Om inte annat avtalats skall uppdragstagaren teckna och under ansvarstiden ha en
uppdragstagaransvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar avtalat
skadeståndsansvar.
Självrisken skall vara högst ett basbelopp, om inte annat avtalats. med basbelopp
enligt denna paragraf avses basbelopp vid tiden för skadans upptäckt.
Uppdragstagaren skall på begäran lämna universitetets bevis om att sådan
uppdragstagarförsäkring finns.
Om universitetet har framställt krav på skadestånd skall utan dröjsmål lämna in en
skadeanmälan till sin försäkringsgivare.
Anbudsgivaren skall tillhandahålla utrustning typ ”Första hjälpen” vid akut skada.
11.0
TVIST
Om parterna inte kommit överens om annat, skall tvist avgöras av allmän domstol
på universitetets hemort.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Umeå universitet den [Datum]
För Köparen
För Leverantören
Umeå universitet
Lorentz Karlsson
Upphandlingschef
Umeå universitet
Dnr:241-2359-11
6(6)
Download