EUs hållbarhetskriterier - förslag till RED II

advertisement
EUs
hållbarhetskriterier
SKL 2017-02-24
Emmi Jozsa
Senior rådgivare Hållbarhet för
bioenergi
Agenda
•
•
•
•
Genomgång av befintliga hållbarhetskrav för biodrivmedel
Användning av biodrivmedel i SE 2016
Tolkning av restprodukter och avfall i SE, PFAD/palm
Rapport om ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel
(reduktionsplikt)
– Styrmedelsförslaget
– Potentialer för biomassa
– Målsättningar 2030
• Samordning för omställning till fossilfrihet: uppdraget och
strategin
• Vinterpaketet och hållbarhetskrav efter 2020
• Diskussion om eventuell samverkan
Genomgång av befintliga
hållbarhetskrav för biodrivmedel
Hållbarhetskrav i Sverige 2017
Användning av biodrivmedel i SE
2015
Biodrivmedel
16 000
14 000
Energimängd [GWh]
12 000
10 000
HVO
FAME
8 000
Etanol
6 000
Biogas
4 000
2 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
Ursprung råvaror biodrivmedel
16 000
14 000
Energimängd [GWh]
12 000
10 000
Sverige
8 000
Import
6 000
4 000
2 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
HVO råvaror
8 000
7 000
Energimängd [GWh]
6 000
Raps
5 000
4 000
Palmolja
3 000
Vegetabilisk eller
animalisk
avfallsolja
2 000
1 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
Tolkning av restprodukter och
avfall i SE
Definitioner i 1 kap. 2 § HBL
• Avfall: ”ett ämne eller föremål som
innehavaren gör sig av med eller avser eller
är skyldig att göra sig av med”
– Som i Miljöbalken
• Restprodukt: ”material som kvarstår efter en
slutförd process vars huvudsyfte inte är att
producera detta material”
Principer för klassificering av
restprodukter
1.
2.
3.
4.
Huvudprocessen ska inte avsiktligen ha ändrats för att
producera materialet.
Huvudsyftet med processen är den eller de material
som processen normalt optimeras mot. Sådana
material utgör då huvudprodukt eller samprodukt och
övriga material är då restprodukter (eller avfall).
Ursprungligt teknikval är inte avgörande, utan det är hur
befintlig process optimeras eller bedrivs som är
avgörande
Om ett materialflöde från en process utgör ett väsentligt
utfall av processen (i mängd och ekonomiskt värde) och
detta material har annat användningsområde än
energiändamål, så bör det utgöra samprodukt trots att
processen normalt inte optimeras mot denna produkt
Samordning för omställning till
fossilfrihet
EM uppdrag
• I Energimyndighetens regleringsbrev för 2016
återfinns uppdraget att arbeta med
samordning av omställning av
transportsektorn till fossilfrihet.
• Energimyndigheten får extra anslag på 3
miljoner kr per år för att arbeta med uppgiften
(fram till 2019)
Styrmedel för ökad användning av
biodrivmedel i bensin och diesel
• Principiella val för reduktionsplikt
– Separata kvoter för bensin och diesel
• Marknaden (svårare att uppfylla gemensam
kvot för bolag som säljer mest bensin)
• Ersättning av både bensin och diesel behövs
till 2030 (fordonsflottan ej helt elektrifierad)
• Högre inblandning i bensin (vissa bolag kan
inte direkt gå till E10)
• Fokus på låginblandning inledningsvis
Bilagor till rapporten
• Transportsektorns energianvändning
• Potentialer för tillförsel av inhemsk
biomassa
• Analys av den svenska
biodrivmedelsmarknaden
• Regelverk som rör biodrivmedel
• Underlag för målberäkningar
Potentialer för tillförsel av inhemsk
biomassa
• Börjesson P. (2016). Potential för ökad
tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa
i en växande svensk bioekonomi, Rapport nr.
97, Lunds universitet.
• 20-22 TWh / år ökat uttag för transport
• Antagandet att alla andra sektorer tar sitt
behov först, transportsektorn får det som blir
över
Underlag för målberäkningar
• Utgår från Miljömålsberedningens 70% mål
• Trafikverket (2016) Åtgärder för att minska
transportsektorns utsläpp av växthusgaser – ett
regeringsuppdrag, Trafikverket rapport 2016:111
omräknat till 70% mål istället för 80%
• Energibehovet minskar från 80 till 36 TWh 2030
• 10 TWh biodrivmedel, 4 TWh el
• 22 TWh fossila drivmedel
Vinterpaketet och hållbarhetskrav
efter 2020
Introduction and Context
October 2014: European Council Agreement on Climate and Energy objectives 2030
2020
2030
-20 %
Greenhouse
Gas Emissions
 - 40 %
Greenhouse Gas
Emissions
20%
Renewable
Energy
27 %
Renewable
Energy
20 % Energy
Efficiency
 27%* Energy
Efficiency
Global Leadership
Commission's 10 Priorities – Ambition to Become Global Leader in Renewables
Introduction and Context
More than 1 million people work in the renewable energy sector, with
potentially 3 million more jobs by 2020
Reduced dependence on fossil fuels and energy imports: cut fossil fuels use by the
equivalent of Poland's entire annual energy consumption
Renewables are becoming affordable: 80% decrease of PV panel prices in 5 years, offshore
wind already met targets for 2020
European leadership: in 2016 173 countries have renewable energy targets
With an estimated renewable energy share of 17% of gross final energy consumption
in 2015 the EU is on track to meet the 2020 target
Introduction and Context:
Structure of the Directive
Art 1-2
Art 3
Art 4-6
• Updated objectives and
definitions
• Binding Union target
• Electricity and support
Art 7-14
• Target calculation and joint
projects
Art 15-18
• Admin procedures and
training
Art 19-22
Art 23-24
Art 25
Art 26-28
Art 29-34
• Consumers: GOs and
self-consumers
• Heating and Cooling
• Transport mandate
• Bioenergy sustainability
• Implementing measures,
delegation, repeal
Introduction
Renewable Electricity
Empowering Consumers
Increasing Renewable Energy in Heating and Cooling
Increasing Renewable Energy in Transport
Bioenergy Sustainability
Target Achievement
RES in Transport – Key Figures
0%
•
32% of final energy
consumption
•
Relies on oil for 94% of
its energy needs.
•
Increasing share of total
GHG emissions (23% in
2014)
•
GHG emissions remain
higher than in 1990.
1%
5%
23%
15%
Gasoline
Diesel
Kerosene
Gas
Biofuel
Electricity
56%
Source: Primes, 2015 shares in transport energy consumption
24
Indirect land use change
Non-agr.
land
Non-agr.
land
Cannot be
observed, but
only modelled
ILUC
Agricultural
land
Agricultural
land
Biofuel
25
POLICY AREA – Increasing RES in Transport
Promoting
advanced RES in
transport
Climate
performance of
food-based biofuels
Renewable fuels in
aviation and
shipping
• No additional EU action
• Energy based incorporation obligation
• GHG emissions reduction obligation
•
•
•
•
No additional EU action
Gradual reduction of food-based biofuels by 2030
Full phase out by 2030
Focus on reduction on biofuels produced from vegetable oil,
higher GHG criteria
• No additional EU action
• Specific support measure to promote consuming renewable
fuels in for aviation and maritime
PROPOSAL: Promoting Innovation in Transport
27
Introduction
Renewable Electricity
Empowering Consumers
Increasing Renewable Energy in Heating and Cooling
Increasing Renewable Energy in Transport
Bioenergy Sustainability
Target Achievement
Bioenergy – The issues
Focus on solid biomass/biogas for heat and
power – major role for the EU climate & energy
objectives.
Clear benefits in terms of energy security, growth
and jobs, technology innovation, and climate
action.
Emerging risks :
 Climate performance of forest biomass
depending on future trends on forest
management practices
 Environmental impacts (e.g. biodiversity, soil
and air quality)
 Low conversion efficiency of biomass electricity
 Potential internal market issues costs due to
diverging national sustainability schemes
Bioenergy sustainability – issues and policy options
Environmental impacts of
bioenergy
• Baseline: no additional EU action
• Extend existing EU biofuel criteria to biomass for heat
and power (sustainability + GHG saving criteria)
Biogenic GHG emissions of
forest biomass
• New risk-based sustainability criteria for forest biomass,
covering forest management and forest carbon
• National limits on the use of roundwood and stumps for
energy production
Resource competition/ end-use
efficiency
• Minimum requirement for end-use efficiency on biomass
in heat and power
PROPOSAL: : EU bioenergy sustainability framework (article 26)
31
agri
forest biomass – new risk-based criteria on biodiversity and carbon
management (minimum requirement, Member States can go beyond)
GHG
forest
Sustainability criteria for same feedstock independent of final use
End use performance criteria for biofuels, biomass and biogas
agriculture biomass – kept/streamlined existing sustainability criteria
(e.g. no-go areas) (full harmonization)
efficiency
End-use
performance criteria
Sustainability
criteria
•
•
biofuels/bioliquid - GHG savings increased to 70% for new installations
heat and electricity from biomass (20 MWfuel) and biogas (0.5 MWel) new GHG saving requirement: 80% for new plants in 2021 (85% in 2026)
Cogeneration requirement for all new bioelectricity plants (20 MWfuel),
3-year transition period + exceptions for security of supply.
Tidslinje för förhandling
• EP ITRE förhandling klar 21 mars
• Rådet börjar förhandla i vår enligt Maltas
tidplan
• Estland och Bulgarien ordförandeskap efter
Malta
• Påverkansarbete mot EP viktigt
TACK FÖR
UPPMÄRKSAMHETEN!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards