Exempel på intresseanmälan - Forskningsprofil 2012

advertisement
Intresseanmälan Forskningsprofil: Framtidens energi
1 (4)
Framtidens energi
En forskningsprofil vid
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
Mälardalens Högskola
Sammanfattning
Future Energy är en forskningsprofil med fokus på produktion av förnybar
energi och intelligent distribuering och användning av energi. Profilens
inriktning ligger i linje med den strategiska utvecklingen av
forskningsinriktningen MERO (Miljö, energi och resursoptimering) som
läggs fast i MDH:s nya forsknings- och utbildningsstrategi. De ingående
forskargrupperna har ett väl utvecklat vetenskapligt och industriellt
kontaktnät, liksom ett utvecklat näringslivssamarbete såväl regionalt,
nationellt som internationellt. Profilsatsningen är baserad på en
samproduktion med ett flertal stora näringslivspartners med gedigen
forskningsvana samt ett antal små och medelstora företag. Profilsatsningen
kommer innebära att forskningsmiljön får en klart förbättrad plattform för
att utveckla ett långsiktigt strategiskt forskningsarbete och en förtätad
samproduktion.
Ansökan, Framtidens Energi, är baserad på en profilansökan inskickad till
KKS 2011. Vi har i enlighet med de rekommendationer som gavs 2011
vidareutvecklat och fokuserat ansökan med avseende på såväl de
forskningsfrågor
som
adresseras
som
forskningsorganisationens
utformning.
Forskningsprofilens engelska namn:
Future Energy
Forskningsprofilens akronym:
Future Energy
Keywords:
Renewable energy, energy efficiency, energy markets, real time energy prizing,
biomass, waste to energy, biogas, solar energy systems, carbon capture and
storage/utilization
Kontaktperson: Professor Erik Dahlquist
E-post: [email protected]
Telefon: 021-151768
Intresseanmälan Forskningsprofil: Framtidens energi
2 (4)
Profilens forskningsinriktning
Energisektorn står mitt i ett paradigmskifte där komplexiteten successivt
kommer att öka i takt med att nya, förnybara energikällor i allt större
utsträckning ersätter fossil energi. I den här processen kommer vi att få fler
energiproducenter och en utveckling där konsumenter också kommer att bli
producenter. För näringslivet kommer detta innebära nya möjligheter men
också nya utmaningar. Stora energisystem kommer att behöva
kompletteras med system för distribuerad energi där det krävs fler
förnybara energikällor för att möta energibehovet.
Den föreslagna forskningen bygger på mångårig framgångsrik forskning
inom MDH:s prioriterade forskningsinriktning Miljö, Energi och
resursoptimering (MERO), vilken består av de två forsknings- och
forskarutbildningsämnena Energi- och Miljöteknik samt Tillämpad
matematik. Framtidens Energi är en prioritering inom ramen för MERO
som innebär att miljöns strategiska resurser riktas mot de två huvudspåren
intelligent energi (distribuering och användning) och förnybar energi
(biogas, biobränsle och sol).
Profilens inriktning representerar ett affärs- och forskningsområde som
kommer att fortsätta bli allt viktigare i takt med att komplexiteten i
energisamhället ökar. Utmaningarna blir att förse fler med mer förnybar
energi till ett pris som kan regleras utifrån tillgång och efterfrågan i realtid.
Inom forskningen innebär detta att vi antar ett systemperspektiv i
kombination med systematiskt spetsade delstudier i kedjan från produktion
(i huvudsak bioenergi, s.k. ”waste-to-energy” och solenergi), smart
distribuering och effektivisering av energikrävande processer.
Framtidens energi-visionen:
2018 kommer Framtidens Energi att vara erkända som:
• En excellent forskningsmiljö inom förnybar energi och intelligent
energi
• En nyckelaktör inom energiforskningen och förstahandsvalet som
samproduktionspartner för Sveriges företag
Framtidens energi kommer att ta fram systematisk progressionsbyggd
forskning för i) utveckling av bio- och avfallsbränsle och substratresurser, ii) utveckling av metoder för optimering av
energisystemet, iii) effektivisering av energikrävande processer och iv)
utveckling av intelligenta energimarknader.
Intresseanmälan Forskningsprofil: Framtidens energi
3 (4)
Överensstämmelse med lärosätets strategi och utveckling
Forskningsprofilen Framtidens Energi stöds av Forsknings- och
utbildningsstrategin för 2013-2016 då den utgör den del av MERO som
förväntas vara nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig.
Därutöver har forskargruppen i Framtidens Energi varit en av de mest
framstående miljöerna i högskolans samproduktionsutveckling.
Näringslivets engagemang, motiv och kompetens för deltagande i
forskningsprofilen
Forskargruppen har ett nätverk med många samproducerande företag. Till
profilen har vi prioriterat samproduktion med företag som vi sedan länge
har förankrade samarbeten med och som har stor forskningsvana. De
företag som valts är ABB och företagen i den så kallade VEMM-gruppen;
Vafab Energi och Miljö, Mälarenergi, Eskilstuna Energi- och miljö. Utöver
denna grupp bjuds ett antal SME-företag in för att bidra med specifika
innovationer eller tillämpningar baserat på forskningsprofilens behov, t ex
Svensk Växtkraft AB, YIT och Aspholmen. Medfinansieringen från
företagen utgörs av en del kontant medfinansiering (ca 40 %) samt i form
av tid från forsknings- och utvecklingspersonal. En del materiella resurser
kommer också att tilldelas profilen.
Existerande näringslivssamarbete
MERO, miljön som Framtidens Energi härstammar från, har fleråriga
samarbeten med ett stort antal företag i regionen och nationellt.
Samarbetena har genom åren formaliserats genom ett antal KKS Högprojekt, EU-projekt, Vinnova-projekt osv. Forskare och företag har också
formaliserat samarbeten i flera nybildade företag som samägs av företag
och forskare.
Planerat samarbete inom profilen
Förnybar energi – biogas och biowaste: ABB, Mälarenergi, Vafab Miljö,
Eskilstuna Energi och miljö, Växtkraft
Förnybar Energi – biobränsle: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och miljö
Förnybar/Intelligent Energi – sol: ABB, YIT, Sala Heby Energi
Intelligent Energi – smarta elnät: ABB, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och
Miljö
Intelligent Energi – energieffektivisering: ABB, YIT, Aspholmen
Intelligent Energi – energilagring: ABB
Intresseanmälan Forskningsprofil: Framtidens energi
4 (4)
Förslag på oberoende, internationella experter
Professor Umberto Desideri, University of Perugia, Italy ,
Professor Carl-Johan Fogelholm, Alto University, Finland and
Professor S.K. Chou, National University Singapore
Download