Verksamhetsplan 2012

advertisement
Verksamhetsplan 2013
Västra hamnens förskoleområde
Ansvarig: Catarina Ramnemark Vallejos
Enhet: Västra Hamnens förskoleområde
Förskolor: Skeppet, Fyren och Västra Hamnportens förskolor.
Innehållsförteckning
Verksamhetsbeskrivning…………………………………………… 3
Typ av verksamhet………………………………………………… 3
Nya eller förändrade riktlinjer, lagar, föreskrifter,
nationella mål och planer…………………………………………... 4
Styrdokument i form av lagar, förordningar och planer…………… 4
Organisationsskiss…………………………………………………. 4
Verksamhetsidé……………………………………………………. 5
Förskolechefens vision…………………………………………….. 5
Skeppets vision…………………………………………………….. 5
Fyrens vision………………………………………………………..5
Västra Hamnportens vision…………………………………………5
Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse………………… 6
Upptagningsområde………………………………………………... 6
Personal…………………………………………………………….. 6
Lokaler……………………………………………………………... 6
Ekonomi…………………………………………………….............6
Mål för 2013………………………………………………………...7
Språk och modersmålsstöd………………………………………….7
Matematik, Teknik, Natur och Miljö ……………………………….7
Genus, socialt och emotionellt lärande……………………………...7
Pedagogisk dokumentation …………….…………………………...7
Metoder………………………………………...................................8
Språk och modersmålsstöd………………………………………… 8
Matematik, Teknik, Natur, Miljö och Grön Flagg…………………..8
Genus, socialt och emotionellt lärande………………………………9
Pedagogisk dokumentation…………….………………………….....9
Uppföljning, utvärdering och utveckling………………………….....9
Förbättringsområde och Kompetensutveckling………………… 10
Föräldrasamverkan…………………………………………………. 10
3 Västra Hamnens förskoleområde
Verksamhetsplan 2013
Verksamhetsbeskrivning
Typ av verksamhet
Vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldern1-6 år.
Västra Hamnens förskoleområde tillhör under vårterminen Centrums
Stadsdelsförvaltning Malmö Stad, Barn och ungdomsområdet Rönnen.
Från 1 juli kommer huvudmannen att vara förskoleförvaltning Malmö stad.
Området består av tre förskolor.
Ledare för verksamheten är Catarina Ramnemark Vallejos, förskolechef.
Förskolechefen har det totala ansvaret för områdets resultat.
Förskolan Skeppet är en fristående paviljongförskola med egen gård.
Fyren är en förskola som ligger i ett fyravåningshus i området Flaggskepparen,
där förskolan delar huset med ett LSS boende, som bedrivs av stadsdel Centrum.
Förskolan förfogar över plan 1 och 2.
Fyrens förskola har en liten gård i nära anslutning, samt tillgång till gemensam lekplats i
närområdet.
Västra Hamnportens förskola är på bottenvåningen i ett flerfamiljshus på
Flaggskeppsgatan.
Utbyggnad kommer att ske i området under året och i planeringen ingår en förskolebuss
som ska knytas till Fyrens förskola.
Styrdokument i form av lagar, förordningar och planer
*Skollagen, (2010:800) fastställd av riksdag och regering, tillämpas från 1 juli 2011.
*Läroplan för förskola 1-5 år, LPFÖ-98, Reviderad 2010 Skolverket.
*FN barnkonventionen.
*Stadsdelsförvaltning Centrums verksamhetsplan, förskoleförvaltningens
verksamhetsplan.
*Stadsdelsförvaltning Centrums jämställdhets och mångfaldsplan.
*Områdets egen verksamhetsplan.
*Värdegrund med eleven i centrum.
*Områdets egen likabehandlingsplan.
*Offentlighets- och sekretesslag (2009)
*Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av
barn och elever. (2006:67)
*Riktlinjer för Grön Flagg(Hållbar framtid i skola/förskola)
4 Västra Hamnens förskoleområde
Verksamhetsplan 2013
Nya eller förändrade riktlinjer, lagar, föreskrifter, nationella mål
och planer
Skollagen(2010:800).
Läroplan för förskolan Lpfö98, reviderad 2010.
Personalpolicy i Malmö Stad, 20080918.
Regler för plats i förskola och skolbarnomsorg (Tillämpningsföreskrifter för
förskoleverksamhet i Malmö 20121109).
Malmö stads värdegrund för skola.
Områdets egen likabehandlingsplan.
Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad.
Organisationsskiss
Förskolechef
Catarina Ramnemark
Vallejos
Förskoleassistent
Britt Bengtsson
Skeppets förskola
5 avdelningar
Resurspedagog
Eva Josefsson
Fyrens förskola
3 avdelningar
Västra Hamnportens
förskola
1 avdelning
5 Västra Hamnens förskoleområde
Verksamhetsplan 2013
Verksamhetsidé
Förskolechefens vision
Att skapa ett förskoleområde med en förskolemiljö som ger barnen
förutsättningar för eget tänkande, eget skapande, egen aktivitet, ett rikt
språk, ett lustfyllt, positivt och utvecklande samspel med andra människor.
Skeppets vision
Vi vill skapa en förskola för alla barn, där vardagen genomsyras av lust, glädje och
gemenskap.
Vi vill ha leken och språket i fokus, där barnen får utforska och uppleva med alla sina
sinnen och använda hela sin kropp.
Vi vill tillsammans med barn och vuxna utforska vår närmiljö och omvärld utifrån ett
naturvetenskapligt förhållningssätt, där hälsa och ekologi är viktiga delar.
Fyrens vision
Vi ser barnen som kompetenta med resurser och möjligheter…
…till ett rikt språk
…till skapande i olika former och uttryck
…till användandet av alla sina sinnen
…till delaktighet i sin egen framtid utifrån omsorg och människor och miljö
…till utforskande av omvärlden
Västra Hamnen vision
Alla barn och föräldrar ska känna sig trygga.
Erbjuda en inbjudande miljö som lockar barn till lek och lärande.
Alla barn bli sedda och få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar i olika
uttrycksformer.
Pojkar och flickor får lika stort inflytande och utrymme i den dagliga verksamheten.
Ge barnen möjlighet att utveckla sin sociala och emotionella kompetens.
Väcka intresse för hur barnens egna handlingar kan påverka miljön.
6 Västra Hamnens förskoleområde
Verksamhetsplan 2013
Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse
Upptagningsområde
Barnen bor till största delen i Västra Hamnen med närhet till sina förskolor.
Bostäderna i Västra Hamnen är från 2001 och framåt. Hittills har bostadsbebyggelsen
haft en stor andel bostadsrätter, lite villor och radhus, men med nya området Fullriggaren
förändras bilden med allt fler hyresrätter.
Området är fortfarande under stor expansion och vissa delar är byggarbetsplatser.
Det finns närhet till hav, strand, grönområden, kullar, lekplatser, parker och spännande
platser för lek och rörelse.
Gruppernas ålderssammansättning ser lite olika ut mellan förskolorna, då det finns många
barn i ett, två och tre årsåldern.
Många av barnen har tillgång till mer än ett språk. Ungefär 16 olika modersmål finns
representerade.
Personal
Arbetslagen på förskolorna består av förskollärare, pedagoger och barnskötare.
På området finns också barnskötarpooltjänster som täcker frånvaro för utbildning,
planering, vård av sjukt barn m.m.
Området har en resurspedagog vars arbetsuppgifter är att ge råd, stöd och handledning i
det pedagogiska arbetet med alla barn på förskolorna, samt att arbeta med
utvecklingsfrågor.
En förskoleassistent finns på området för administrativt stöd till förskolechefen och för
att arbeta med verksamhetens administration.
På området finns det ett antal pedagoger (processledare)med ett större ansvar för
utvecklingsfrågor avseende det pedagogiska innehållet i verksamheten. Dessa
processledare har ansvar för områdets tvärgrupper av personal med utveckling av Språk,
Matematik, Miljö, Genus, Empati, IT och Pedagogisk dokumentation.
Lokaler
Skeppets förskola finns i markplan sina paviljonger på Västra Varvsgatan 6.
Fyrens förskola har lokaler på två plan på Signalgatan 9-13.
Västra Hamnporten har sin lokal på Flaggskeppsgatan 16 i markplan.
Ekonomi
De ekonomiska förutsättningarna för området är bra. De kostnader som verksamheten
har, täcks väl av budgeten. Vi kan bedriva en verksamhet av god kvalitet.
Området har driftsbudget för år 2013 på ca 19 milj kr.
Personalkostnaderna utgör c:a 80% av verksamhetens totala budget.
Kostnader för livsmedel, material, utbildning och underhåll de resterande 20%.
7 Västra Hamnens förskoleområde
Verksamhetsplan 2013
Mål för 2013
Förskolorna ska arbeta med följande prioriterade mål:
Språk och modersmålsstöd
Varje barn ska få uppleva att man har möjligheter sätta ord på känslor och tankar.
Varje barn ska få tillräcklig språkstimulans och möjlighet att utvecklas på förskolan både
i svenska och i sitt modersmål.
Fler medarbetare på förskolorna ska vidareutbilda sig i TAKK för att stärka barns språk.
Varje barn ska få uppleva att det finns anknytning och bekräftelse i förskolan till deras
hemland på flera olika sätt.
Matematik, Teknik, Natur och Miljö
Varje barn ska öka sin förståelse för och upptäcka grundläggande begrepp inom
matematiken.
Barnen ska få mer kunskap och förståelse om användning av olika medier.
Varje barn ska få ökade kunskaper och förståelse för naturen och varsam användning av
vår miljö. Varje förskola ska återcertifieras inom Grön Flagg.
Barnen ska få mer kunskaper om mat och introduceras i S.M.A.R.T tänkandet och
hållbar utveckling.
Barnen ska få olika och rika upplevelser i utomhus i olika miljöer.
Genus, socialt och emotionellt lärande
Vi ska under året genussäkra/genusgranska vår pedagogiska miljö utomhus.
Varje barn ska få rika möjligheter att utvecklas och växa till individer med resurser för att
göra egna medvetna val.
Varje barn ska uppleva att de har möjlighet till inflytande och delaktighet i sin vardag.
Pedagogisk dokumentation och pedagogisk miljö
Varje barn ska ha möjlighet att följa och reflektera över sitt eget lärande tillsammans med
pedagoger och föräldrar, genom att pedagogerna dokumenterar barnens lärande och
utveckling.
Den pedagogiska miljön och materialet, inomhus och utomhus ska kontinuerligt
utvärderas och vara föränderlig utifrån barnens intressen och behov.
8 Västra Hamnens förskoleområde Verksamhetsplan 2013
Metoder
Språk och modersmålsstöd
Språk och språkarbete är grunden för hållbar utveckling därför arbetar man med att skapa
språkmiljöer som främjar barnens samtal med varandra och många mötesplatser för
samtal, såväl inomhus som utomhus.
Språkutvecklingen stimuleras genom förskolorna arbetar dagligen med språket genom att
skapa bra möjligheter till dagliga samtal med barnen.
Förskolan ska möjliggöra högläsning på olika språk, språklekar och biblioteksbesök samt
tillgång till bra litteratur för barnen. Pedagogerna fångar upp barnens intresse för
skriftspråken, ljud, musik, symboler och tecken.
Barnen ska få lära känna varandras länder och språk på många olika sätt.
Dokumentation av upplevelser finns tillgänglig så att barnen kan återkoppla till detta
under dagen. Bekräftelse av identitet, språk och kultur utvecklas genom ett gott
samarbete med föräldrarna. Varierande gruppstorlekar under dagen för att möjliggöra
samtal med vuxna.
Möjlighet till stöd av resurspedagogen avseende språkutveckling finns.
Matematik, Teknik, Natur och Miljö
Området ska fortsätta arbeta på ett andra och tredje certifiering avseende Grön Flagg.
Genom att fortsätta Grön Flaggarbetet ska barnens kunskaper, medvetenhet och lust att
värna om vår miljö och vår hälsa öka.
Teknik och matematik ska utvecklas såväl i vardagen inomhus som utomhus. Förståelse
för matematiska begrepp i vardagen, bedöma, benämna och utmanas.
Få uppleva fysikaliska fenomen och utmaningar inom naturkunskap. Pröva, laborera,
experimentera och skapa i temaarbetet och leken.
Förskolorna ska arbeta med mat utifrån begreppet S.M.A.R.T (S-större andel
vegetabilier, M-mindre tomma kalorier, A-andelen ekologiskt ökas, R-rätt kött, rätt
grönsaker, T-transportsnålt).
Andelen inköp av ekologisk mat, rättvisemärkt och miljövänliga produkter som
förskolorna gör, ska fortsätta att öka.
Samtliga förskolor arbetar med källsortering, återvinning och odling.
Förskolorna arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att använda utemiljön för
lek, vila, rörelse och lärande.
Utevistelsen är ett prioriterat område med ett till flera tillfällen om dagen.
9 Västra Hamnens förskoleområde Verksamhetsplan 2013
Genus, socialt och emotionellt lärande
Att arbeta med genusfrågor och likabehandling ska vara en del av vardagen i
förskoleområdet.
Varje avdelning har en ansvarig genusperson, som arbetar med att lyfta genusfrågor och
förverkliga genusplanen och utveckla det gemensamma genusarbetet. Genom arbetet med
ökad medvetenheten i genusfrågor, såsom egna förväntningar, eget förhållningssätt,
jämställdhet, likabehandling och mångfald, stärker vi barnens tillit till sin egen förmåga
och respekten för andra. Detta ska under året specifikt belysas i uteleken
Samtliga förskolor fortsätter att arbeta och utveckla arbetet med det evidensbaserade
programmet Stegvis för utveckling av barnens sociala och emotionella kompetenser eller
Start programmet för de yngsta barnen.
Metodprogrammet utvecklar barns sociala färdigheter vilket stärker självkänslan.
Start och Stegvis involverar hela förskolan och föräldrarna.
Pedagogisk dokumentation
Den pedagogiska dokumentationen ska spegla barnens utveckling och lärande.
Barnen är huvudpersonerna och ska kunna dokumentationen för att reflektera över sitt
eget lärande och visa för sina föräldrar.
Pedagogernas dokumentation används för att följa upp, utvärdera och utveckla sitt eget
arbete, som underlag för utvecklingssamtal och för att visa förskolornas verksamhet och
kvalitetssäkra den. Dokumentationen kan finnas i många olika former, text, bild, ljud och
utställningar.
Uppföljning, utvärdering och utveckling
En ny likabehandlingsplan färdigställs under våren 2013.
För samtliga målområden finns ansvarspersoner på avdelningarna som har kontinuerliga
möten under terminen där uppföljning, planering, erfarenhetsutbyte sker.
Uppföljning, utvärdering och utveckling av det pedagogiska arbetet sker i de sex
utvecklingsgrupperna som är ett nätverk över hela förskoleområdet, för att säkerställa
likvärdighet mellan förskolorna.
Metodutveckling av arbetet med likabehandling sker i Empatigruppen.
Samtliga avdelningar gör en arbetsplan för sin barngrupp som följs upp två gånger per år.
Området arbetar utifrån en årsplan och i det systematiskt kvalitetsarbete görs
dokumentation av förbättringsområden.
10 Västra Hamnens förskoleområde
Verksamhetsplan 2013
Förbättringsområden och kompetensutveckling
Förbättringsområde 1, Pedagogisk dokumentation:
Kompetensinsatser kommer under året att handla om pedagogisk dokumentation.
Studiecirklar för alla medarbetare utifrån skolverkets bok: ”Uppföljning, utvärdering och
utveckling”.
Systematiskt kvalitetsarbete verktyg och metoder för analys och reflektion, samt
lösningsfokuserat arbete.
Förbättringsområde 2, Pedagogisk miljö såväl inomhus som utomhus:
Inspiration och metoder för att ännu bättre kunna genomföra målen i läroplanen genom
användandet av vår utemiljö.
Fördjupa och bredda kunskaper om media och användning av olika media.
Vi kommer att fortsätta med arbetet runt Grön Flagg med Hållbar utveckling utifrån
perspektiv mat och miljö.
Förbättringsområde3, Språkarbete:
Samlingarna ska vara tydliga i sitt språkfokus. Fler metoder för att utveckla barnens språk
och modersmål.
Komplettera arbetet med vår pedagogiska handbok.
Föräldrasamverkan
Varje månad tar förskolorna emot studiebesök från föräldrar som är intresserade av att se
förskolornas verksamhet.
Varje familj erbjuds utvecklingssamtal i minst 1 ggr per år och ytterligare ett samtal om
familjen så önskar.
Varje barns utveckling dokumenteras. Föräldrarna bereds möjligheten att tillsammans
med sitt barn och barnets pedagog, reflektera över barnets utveckling och lärande.
Förskolorna ska skapa nya föräldraråd som ska träffas varje termin, för att få information
och möjlighet att diskutera verksamhetsfrågor.
Varje avdelning har minst två aktiviteter per år, t ex i form av föräldramöten, öppet hus,
gemensam fika, utflykt eller utställning.
Föräldrautbildning erbjuds från stadsdelen avseende Cope utbildning.
Samtliga avdelningar har regelbundna informationsbrev som går ut till föräldrarna.
Download