AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och

KURSPLAN
Dnr
M 2009/1587
Fastställd av NRU 2009-09-15
Gäller från 2009-07-01
Reviderad 2010-06-10, gäller från 2010-07-01
Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU
AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och
barnaudiologi
Advanced course in Audiology – Preventive Audiology and Pediatric Audiology
12 högskolepoäng
Nivå A1N Termin 7 / master
Allmänna uppgifter
Huvudområde
Audiologi
Typ av kurs
Kursen är en obligatorisk kurs i audiologiutbildningen, 240 högskolepoäng och ingår i termin 7.
Kursen är också obligatorisk i masterprogrammeti audiologi/logopedi med inriktning audiologi, termin 1.
Kursen följer bestämmelserna i Högskoleförordningen SFS 1993:100 med senare ändringar.
Undervisningsspråk
Svenska
Mål
Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om hörselprevention och
barnaudiologi på en fördjupad nivå. Tidigare kunskaper inom audiologi, psykologi, akustik och lingvistik ska
integreras.
Delmomentet preventiv audiologi har som syfte att studenten förvärvar nya kunskaper och färdigheter och
integrerar dessa med tidigare kunskaper för att kunna bedriva förebyggande hörselvård.
Delmomentet fördjupad barnaudiologi syftar till att studenten förvärvar fördjupade kunskaper om
habilitering/rehabilitering av och samhälleliga insatser för barn med hörselnedsättning samt om konsekvenser
av hörselnedsättning hos det växande barnet.
Kunskap och förståelse
Preventiv audiologi
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för och diskutera på ett fördjupat sätt lagar, bestämmelser och rekommendationer som rör
bullerexponering och hörselskydd och samhälleliga insatser rörande arbetsrelaterade hörselskador,
• jämföra och diskutera olika hörselskydds egenskaper och användningsområden,
• beskriva läkemedels inverkan på hörseln.
Fördjupad barnaudiologi
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1(6)
KURSPLAN
Dnr
M 2009/1587
Fastställd av NRU 2009-09-15
Gäller från 2009-07-01
Reviderad 2010-06-10, gäller från 2010-07-01
•
•
•
•
•
utförligt beskriva och resonera kring sambanden mellan kommunikation, språk, kognition och
psykosocial utveckling hos barn med hörselnedsättning,
utförligt beskriva intervention i ett helhetsperspektiv med hörapparatanpassning och hjälpmedel samt
rådgivning kring miljöfaktorer, bemötande och kommunikativa strategier och färdigheter,
utförligt beskriva skolformer för barn med hörselnedsättning och undervisningens innehåll och
metoder samt hörselhjälpmedel i förskola och skola,
utförligt beskriva och diskutera dövkulturens framväxt och aktuella villkor,
resonera kring dövblindas kommunikations- och livsvillkor.
Färdighet och förmåga
Preventiv audiologi
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
• fördjupat beskriva och diskutera olika modeller för förebyggande hörselvård ur ett internationellt
perspektiv,
• argumentera kring och föreslå en rimlig arbetsmodell i en given situation,
• tillämpa kunskaper om hörselskydds egenskaper och användningsområden vid individuell rådgivning.
Fördjupad barnaudiologi
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
• inom ramen för gruppen diskutera hur en optimal tidig habilitering bör se ut som inkluderar såväl
kommunikativ, psykosocial och språklig rådgivning som hörapparatsanpassning och övrig
hjälpmedels- och omgivningsanpassning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Preventiv audiologi:
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga:
• att reflektera och problematisera kring genetik och hörsel och därmed förknippade etiska
frågeställningar.
Fördjupad barnaudiologi:
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
• inom ramen för gruppen kritiskt granska aktuellt barnaudiologiskt omhändertagande i ett
internationellt perspektiv.
Kursinnehåll
Preventiv audiologi
Genetik och hörsel
Läkemedel och hörsel
Bullerexponering och hörsel
Arbetsrelaterade hörselskador
Lagar och bestämmelser kring buller
Modeller för förebyggande hörselvård i ett internationellt perspektiv
Hörselskydd, egenskaper och användningsområden
Rådgivning kring audiologisk prevention
Fördjupad barnaudiologi
Barnaudiologisk re-/habilitering
- habilitering av barn med hörselnedsättning inklusive hörapparatsanpassning
2(6)
KURSPLAN
Dnr
M 2009/1587
Fastställd av NRU 2009-09-15
Gäller från 2009-07-01
Reviderad 2010-06-10, gäller från 2010-07-01
- subjektiva och objektiva metoder och modeller för att bedöma habiliterings-/rehabiliteringsnytta
- rådgivning, stöd till föräldrar till barn med hörselnedsättning
- kommunikativa strategier och färdigheter
Koppling mellan hörsel, språk och kognitiv utveckling hos barn med hörselnedsättning
Kommunikation, läsning, skrivning och berättande hos hörselskadade barn
Skola och undervisning för hörselskadade barn
- skolformer för barn med hörselnedsättning
- undervisningens innehåll och metoder, hörseltekniska hjälpmedel och klassrummets psykoakustik
Dövkultur och psykosociala aspekter
- teckenspråk
- döv förr och nu
- psykosociala aspekter av en hörselnedsättning
- dövblindas livsvillkor och kommunikation
Provmoment
Preventiv audiologi, 4,5 hp
Barnaudiologi, 7,5 hp
Undervisning och examination
Undervisning
Preventiv audiologi
Undervisningen är problembaserad och PBL-utgångspunkter kompletteras med litteraturstudier och
informationssökning, föreläsningar och seminarier.
Fördjupad barnaudiologi
Undervisningen är problembaserad och PBL-utgångspunkter kompletteras med föreläsningar, PBL-seminarier,
litteraturseminarier och studiebesök.
Examination
Preventiv audiologi
Krav för godkännande: Närvaro vid samtliga moment. Aktivt deltagande i PBL-arbetet. Godkänt muntligt
förhör och redovisning av uppgift vid examinationsseminarium.
Fördjupad barnaudiologi
Krav för godkännande: Närvaro vid samtliga moment. Aktivt deltagande i PBL-arbetet och vid
litteraturseminarier. Godkänd skriftlig tentamen alt. skriftlig rapport och muntlig presentation vid
seminarium. Kursansvarig avgör examinationsformen.
Betyg
Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.
Förkunskapskrav
Tillträde till kursen har studerande som antagits till audiologiutbildningen samt resterar med högst 20
högskolepoäng terminerna 1-6, alternativt antagits till masterprogrammet i audiologi.
Litteratur
Se bilaga
3(6)
KURSPLAN
Dnr
M 2009/1587
Fastställd av NRU 2009-09-15
Gäller från 2009-07-01
Reviderad 2010-06-10, gäller från 2010-07-01
Övrigt
Antal prov, ny examinator mm
Teoretiska kurser
För varje kurs anordnas ett ordinarie och ett omtentamenstillfälle i direkt anslutning till kursen. Student som
inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå förnyad examination vid
senare tillfälle. Student som underkänts i prov på teoretisk kurs har rätt att undergå förnyat prov fyra gånger.
Kliniska/praktiska kurser
Vid omprövning av klinisk utbildning erbjuds studenten ytterligare ett utbildningstillfälle. Vid omprövning
gäller samma regler som för ordinarie klinisk utbildning.
Examination av kursen kan ske i förtid om studenten beroende på bristande kunskaper och färdigheter begår
allvarliga misstag på praktikplatsen. För student som blir underkänd vid förtida examination skall en
individuell plan upprättas. De brister som uppdagats skall förtecknas, det stöd som studenten kan få beskrivas
och tidpunkter för examination och eventuell reexamination av bristerna anges. Först när studenten visat att
bristerna är åtgärdade kan praktiken återupptas.
Ny examinator
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en
annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. (SFS 2006:1053). Begäran görs hos
utbildningsansvarig.
4(6)
KURSPLAN
Dnr
M 2009/1587
Fastställd av NRU 2009-09-15
Gäller från 2009-07-01
Reviderad 2010-06-10, gäller från 2010-07-01
Bilaga: Litteratur
AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och
barnaudiologi
12 högskolepoäng
Nivå A1N
Preventiv audiologi
Arbetarskyddsstyrelsen (1997). Med örat i centrum. Stockholm.
Arbetsmiljöverkets författningssamling 2005:1. Buller (2005). Stockholm.
Arbetsmiljöverkets författningssamling 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001). Stockholm.
Arbetsmiljöverket (2002). Buller och bullerbekämpning. Stockholm.
Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer. (2005). SOSFS 2005:7 (M). Stockholm.
Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus. (2005). SOSFS 2005:6 (M). Stockholm.
Svensk standard. Akustik – Bestämning av yrkesmässig bullerexponering och uppskattning av bullerorsakad
hörselskada. SS-ISO 1999. SIS, Stockholm.
Vetenskapliga artiklar och nätbaserade professionella källor enligt kursledarens anvisningar.
Fördjupad barnaudiologi
Coniavitis Gellerstedt, L. (2007). Om elever med hörselskada i skolan. Härnösand: Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
Dillon, H. (2001). Hearing Aids. Australia: Boomerang Press. Kapitel 15
Göransson, L. (2007). Dövblindhet – i ett livsperspektiv. Strategier och metoder för stöd. Malmö: Harecpress.
Heister Trygg, B. (2010). TAKK: Tecken som AKK. Södra regionens kommunikationscentrum.
Madell, J. & Flexer, C. (2008). Pediatric Audiology: Diagnosis, Technology and Management. New York:
Thieme Medical Publishers. Kapitel: 18, 20, 22, 24, 25, 28
Marschark, M. & Hauser, P. (2008). Deaf Cognition: Foundations and outcomes. Oxford: Oxford University
Press. Ett antal sidor ur boken.
5(6)
KURSPLAN
Dnr
M 2009/1587
Fastställd av NRU 2009-09-15
Gäller från 2009-07-01
Reviderad 2010-06-10, gäller från 2010-07-01
Roos, C & Fischbein, S. (2006). Dövhet och hörselnedsättning: specialpedagogiska perspektiv. Lund:
Studentlitteratur.
Spencer, P. & Marschark, M. (2006). Advances in the Spoken Language Development of Deaf and Hard-of
hearing Children. Oxford: Oxford University Press.
Vetenskapliga artiklar efter kursledarens anvisningar.
6(6)