Ulrika Nilsson - Medicinska fakulteten

advertisement
Medicinska fakulteten
UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666
Att arbeta som audionom och
logoped
Audionom
Logoped
 Personer som har eller
riskerar att få hörselskada
 Kommunikationsproblem
kopplade till:
 Förebyggande
- Språk
 Hörselbedömning
- Röst men
 Utprövning av hjälpmedel
- Ät och sväljstörningar
 Forsknings och
utvecklingsarbete
 Diagnos
 Behandling
 Forsknings och
utvecklingsarbete
Vägen till examen
Audionomexamen
Logopedexamen
 180hp, 3 år
 240hp, 4 år
 Audionomexamen och
medicine kandidatexamen
 Logopedexamen och
medicine magisterexamen
 Berättigar till legitimation som
utfärdas av socialstyrelsen
 Berättigar till legitimation som
utfärdas av socialstyrelsen
 Magisterutbildning i audiologi
60hp 1år
Logopedprogrammets upplägg
 Termin ett: introduktion, utvecklingspsykologi,
kommunikation och språk, minne
 Termin två: anatomi, fonetik (språkljud) klinisk
undervisning
 Termin tre: språkstörningar, kommunikationsoch ätsvårigheter
 Termin fyra: flerspråklighet, behandling av
läpp-käk-gomdefekter, klinisk undervisning
Logopedprogrammets upplägg
fortsättning
 Termin fem: medicin, neurologiska kommunikationshinder,
klinisk undervisning
 Termin sex: röst, medicin, stamning, klinisk undervisning
 Termin sju: läs- och skrivutveckling, vetenskaplig metod,
klinisk undervisning, valbar kurs
 Termin åtta: Magisteruppsats
Audionomprogrammets upplägg
 Termin ett: introduktion, utvecklingspsykologi,
kommunikation och språk, ljud, buller, decibel,
resonans
 Termin två: anatomi, fonetik (språkljud),
fördjupning i psykologi
 Termin tre: hörselutveckling, mäta och bedöma
hörsel, praktik
 Termin fyra: hjärnans betydelse, komplicerade
skador i öron och hörsel, rehabiliterande
åtgärder
Audionomprogrammets upplägg
fortsättning
 Termin fem: fortsättning rehabilitering, medicin-vuxna,
terapeutiskt bemötande
 Termin sex: akustik, kandidatuppsats, praktik
• Termin 7-8: de flest studenterna väljer att fortsätt att
läsa till en magisterexamen i audiologi
- 7: att förebygga hörselskador, vetenskaplig metod
- 8: magisteruppsats
Hur studerar vi?
Problem-Baserat-Lärande
 PBL – Att själv aktivt söka kunskap
 Arbete i mindre studiegrupper, ca 8
studenter
 Olika utgångspunkter, anpassade
till audionomer/logopeder
 I varje studiegrupp finns en
handledare – tutor
Professionell utveckling –
klinisk träning
 Tidig kontakt med audionomens/logopedens
yrkesroll
 Klinisk undervisning och färdighet tränas under
termin två-sju
 Placeringar i hela Skåne
Forskningsanknytning i hela
utbildningen
 Kontakt med den senaste
forskningen inom
audiologi/logopedi
 Träning i vetenskapligt
arbetssätt
 Examensarbete 15hp alt 30hp
 Många av lärarna är forskare
Särskild behörighet Audionom- och Logopedprogrammet
Områdesbehörighet A14
 Ma 2a alt. 2b alt. 2c
 Sh 1b alt. 1a1+1a2
 Nk 2 (Biologi1+Kemi1+Fysik1a (el. Fysik 1b1+1b1)
Ansökan till programmen
 Ansök på www.antagning.se
 Senast 15 april inför hösten
Audionomprogrammet
14 studenter antas varje år
Logopedprogrammet
24 studenter antas varje år
Vill du veta mer om
Audionom- och logopedprogrammet
 Information finns på vår hemsida:
www.med.lu.se/utbildning
 Studievägledare:
[email protected]
Välkommen att höra av dig!
Tack för ditt intresse!
Download