3 - Eslövs kommuns webbdiarium

advertisement
MBL-protokoll
2014-11-03
Dnr KS.2014.0442
Sida 1 (6)
Kommunledningskontoret
Ärende
Budget 2015 samt plan 2016-2017 och investeringsbudget 2015 samt plan 20162019
MBL-paragraf
11
Plats och tid
Stadshuset kl. 10.00
För arbetsgivaren
Eva Hallberg
Tomas Nilsson
Anna Nordén
Linda Åkesson
Ordförande
Ekonomichef
TF förhandlingschef
Sekreterare
Anne Nielsen
Ann-Catrine Hellman
Fredrik Gustafsson
Ralph Axelsson
Jessica Jönsson
Semsudin Bajramovic
Maria Andersson
Per Persson
Kommunal
Vision
Lärarförbundet
Lärarförbundet
FSA
SI
DIK
LR
För
arbetstagarna
Kallade, ej
närvarande
Jusek
Sveriges arkitekter
Civilekonomerna
Ledarna
SRAT
Skolledarna
LSR
Sveriges Psykologförbund
Vårdförbundet
SACO/LR
Akademikerförbundet SSR
Utses att justera
Ordföranden och närvarande arbetstagarorganisationer
Justeringens
plats och tid
Tisdagen den 4/11 kl.
10.00-13.00
Paragrafer
1-3
MBL-protokoll
2014-11-03
Dnr KS.2014.0442
Sida 2 (6)
Kommunledningskontoret
Sekreterare
Linda Åkesson
Ordförande
Eva Hallberg
Justerande
Anne Nielsen
Ann-Catrine Hellman
Fredrik Gustafsson
Jessica Jönsson
Semsudin Bajramovic
Maria Andersson
Per Persson
MBL-protokoll
2014-11-03
Dnr KS.2014.0442
Sida 3 (6)
Kommunledningskontoret
§1
Arbetsgivaren har föredragit budgeten enligt MBL 19 § den 23 oktober
2014. Arbetsgivaren frågar om det finns några synpunkter eller yrkanden
på budgeten.
§2
Yrkanden:
Kommunal:

Kommunal yrkar på att man skall inom förvaltningarna få den
eventuella kostnadskompensation som behövs för att införa
heltid i kommunen för kommunals medlemmar.
Arbetsgivaren svarar att Arbetsgivautskottet beslöt den 10/6-2014 att
målet för heltid kvarstår, men tempot i projektet ska minskas i hänseende
till de ekonomiska förutsättningarna. I den styrande majoritetens
budgetförslag står att senast 2016 ska alla anställda ha heltid.
Arbetsgivaren avvisar yrkandet.

Kommunal yrkar på att arbetsgivaren Eslövs kommun skall
införa utbildning i våld och hot i förvaltningarna då många av
våra medlemmar känner sig hotade på sin arbetsplats, och att vi
kan se en ökning när det gäller avvikelser och
arbetsskadeanmälningar.
Arbetsgivaren svarar att kommunal lyft denna fråga i Fösam på Vård och
Omsorg som har bifallit.
Arbetsgivaren ser det som en förutsättning att utifrån det systematiska
arbetsmiljöarbetet anordna utbildning där behov finns.

Justerares signatur
Kommunal yrkar på att arbetskläder är något som man skall
generellt tillhandahålla i alla förvaltningar, detta finns idag i några
men absolut inte alla och är såklart väldigt förvånande över den
syn på hur man prioriterar mellan yrkesgrupper hos samma
arbetsgivare.
Utdragsbestyrkande
MBL-protokoll
2014-11-03
Dnr KS.2014.0442
Sida 4 (6)
Kommunledningskontoret
Arbetsgivaren svarar att den nämnd som har äskat medel för arbetskläder
har fått det beviljat. I övrigt är det upp till nämnderna att hantera detta
inom ram. Arbetsgivaren avvisar yrkandet

Under rubriken Vår viktigaste resurs medarbetarna skall man
satsa på att vara en attraktiv arbetsgivare. Men vi tycker när vi
läser vad nämnderna skriver beklagligt att man inte kan läsa om
några riktade satsningar på några av våra medlemsgrupper. Några
av nämnderna skall göra mätningar men det finns ej beskrivit hur
man kan uppnå ett sådant mål som bara ska mätas. Hur når man
mål genom mätning?
Arbetsgivaren uppfattar detta som en fråga och inte ett yrkande och
svarar att det sker en gap-analys genom certifieringen för Investors in
People i hela kommunen. Det är viktigt att mäta för att kunna göra en
handlingsplan.
Lärarförbundet:

Lärarförbundet yrkar att Eslövs kommun fullföljer IKTsatsningen så att alla lärare utrustas med egen dator/I-pad.
Arbetsgivaren avvisar yrkandet.

Lärarförbundet yrkar för att arbetsgivaren verkar för att lärare
med semesteranställning får samma villkor till
kompetensutveckling som lärare anställda enligt bilaga M.
Arbetsgivaren menar att detta är en verksamhetsfråga och avvisar
yrkandet.

Lärarförbundet yrkar att pengar avsätts inom lärarlyftet för att
kompetensutveckla de fritidspedagoger som har den äldre
lärarutbildningen så att de kan bli legitimerade.
Arbetsgivaren noterar att detta yrkande inte har lyfts inom respektive
nämnd. Arbetsgivaren avvisar yrkandet.

Justerares signatur
Lärarförbundet yrkar att gruppstorleken i alla skolformer minskar
så att lärartätheten kan öka.
Utdragsbestyrkande
MBL-protokoll
2014-11-03
Dnr KS.2014.0442
Sida 5 (6)
Kommunledningskontoret
Arbetsgivaren svarar att i den styrande majoritetens förslag till budget
planeras en tilläggsbudget under våren som riktar sig till förskola och
sloka. Arbetsgivaren avvisar yrkandet.

Lärarförbundet yrkar att arbetsgivaren ska bekosta arbetskläder
för alla de arbetsgrupper vars kläder utsätts för onormalt slitage.
Arbetsgivaren menar att detta är en verksamhetsfråga och avvisar
yrkandet.

Lärarförbundet yrkar att tid ska avsättas i de individuella
arbetstidsschemana, för alla lärare i alla skolformer, så att de kan
fullfölja sitt uppdrag att alla barn och elever når de uppsatta
målen.
Arbetsgivaren menar att detta är en verksamhetsfråga och avvisar
yrkandet.

Lärarförbundet yrkar att rektorer och förskolechefer får utökad
administrativ hjälp.
Arbetsgivaren menar att detta är en verksamhetsfråga och avvisar
yrkandet.

Lärarförbundet yrkar att Eslövs kommun satsar på karriärtjänster
för lärarna inom förskolan och fritidshemmen.
Arbetsgivaren menar att detta är en verksamhetsfråga och avvisar
yrkandet.

Lärarförbundet yrkar att Eslövs kommun upprättar en plan, så
att lärares löner ökar med minst 10 000 kr per månad, inom en
snar framtid.
Arbetsgivaren menar att detta är en verksamhetsfråga och avvisar
yrkandet.
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
MBL-protokoll
2014-11-03
Dnr KS.2014.0442
Sida 6 (6)
Kommunledningskontoret
Vision:

Vision yrkar att det avsätts ekonomiska resurser alternativt tid
och möjlighet till adekvat kompetensutveckling för
assistentgruppen för att därigenom öka kvaliteten och stödet till
cheferna.
Arbetsgivaren menar att detta är en verksamhetsfråga och avvisar
yrkandet.

Vision yrkar på en översyn av titulatur/titlar, så att dessa
överensstämmer med arbetsinnehållet/arbetsuppgifterna.
Arbetsgivaren bifaller yrkandet.

Vision yrkar vidare på att i översynen av titlar ska arbetsgivaren
justera lönerna, med tillägg utöver de i lönerevisionen, för att
rätta till ”snedsitsar”.
Arbetsgivaren avvisar yrkandet.
I övrigt har arbetstagarorganisationerna inget att erinra mot lagt
budgetförslag.
§3
Förhandlingen avslutad 2014-11-03 kl. 11.10.
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Download