Innehållsförteckning

advertisement
Innehållsförteckning
Förteckning över figurer
Ordlista
Avsnitt
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Sid
Inledning
Syfte
Problemformulering och frågeställningar
Avgränsningar
Disposition
Underlag
Avslutande kommentar
1
1
1
1
2
2
3
2.0
Synsätt och metodik
2.1
Tre företagsekonomiska synsätt
2.2
Aktörsynsättet
2.3
Metodik
2.3.1 Besöksintervjuer
2.3.2 Postenkäter
2.3.3 Telefonintervjuer
2.4 Avslutande kommentar
4
4
5
11
12
13
14
15
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Teori
Marknadsföring av läkemedel
Definitioner av segmentering
Syftet med segmentering
Metoder för segmentering
Analys av segment
Strategier utifrån segmentering
Avslutande kommentar
16
16
17
18
19
21
22
25
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Medicinsk bakgrund
Urininkontinens
Utredning av urininkontinens
Typer av urininkontinens
Trängningsinkontinens
Behandling av urininkontinens
Avslutande kommentar
26
26
26
27
28
29
30
5.0
Situationsanalys
5.1
Omvärldsanalys
5.1.1 Demografiska faktorer
5.1.2 Ekonomiska faktorer
5.1.3 Miljö
5.1.4 Teknologiska faktorer
5.1.5 Politiska och juridiska faktorer
5.1.6 Sociala och kulturella faktorer
5.2
Branschanalys
5.2.1 Kunden
5.2.2 Inköpsbeteende
5.2.3 Analys av konkurrenskrafter
5.2.4 Konkurrensstrategier
5.2.5 Branschsituation
5.3
Konkurrentanalys
5.3.1 Analys av konkurrenter inom segmentet
5.3.2 Analys av de företag om säljer de produkter vi identifierat som substitut
5.4
Hot och möjligheter
5.5
Avslutande kommentar
31
31
31
32
34
35
35
37
38
38
38
39
42
44
44
45
48
56
57
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Intervjuer och enkäter
Intervjuer
Enkätundersökning
Problem identifierande studie
Källkritik
Avslutande kommentar
58
59
65
71
71
72
7.0
7.1
7.2
7.3
Analys
Värdering av segmentet
Strategier
Avslutande kommentar
73
73
76
80
8.0
Slutsatser
81
9.0
Förteckning över underlag
82
Förteckning över bilagor
Bilaga 1. Svarskort intervjuer
Bilaga 2. Introduktionsbrev till enkäten, enkäten, påminnelsebrev till enkäten
Bilaga 3. Frågor telefonintervjuer
Download