Tentamen 2017-02-09 (MS Word)

advertisement
Apotekarprogrammet (MAPTY / F2 APO), T5-6
version 1/2
Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi
FSL 561, HT 2016
TENTAMENSSKRIVNING
Torsdag 9 februari 2017, kl 09.00 - 15.00
Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30
Namn:__________________
Person-nr:_____________
Kod:_________
Tentamensskrivningen består av fyra delar motsvarande Delkurserna 1-4.
För varje del anges antal frågor resp poäng:
Delkurs 1: 7 st frågor,14 p
Delkurs 2: 17 st frågor, 34 p
Delkurs 3: 12 st frågor, 24 p
Delkurs 4: 12 st frågor, 24 p
Frågorna är av ”korta-svars-typ” och ger genomgående 2 p per fråga.
Aktuell frågeställare / rättare anges med namn vid resp fråga.
Totalt antal frågor: 48 st
Total maxpoäng: 96 p
Preliminärt krävs ≈ 65% , d v s ≈ 62 p för GK (godkänt)
och ≈ 85%, d v s ≈ 81 p för VGK (väl godkänt).
TILLÅTNA HJÄLPMEDEL:
- Av vaktpersonalen tillhandahållna i skrivsalen befintliga officiella ordlistor
- Endast färgade kladdpapper erhållna i skrivsalen
OBS! - OM DU EV FÅR ONT OM ”SVARSPLATS”:
- FORTSÄTT DITT SVAR PÅ BAKSIDAN AV SAMMA BLAD!
LYCKA TILL!
1
Område: Delkurs 1 (7 st frågor, 14 p)
1.) Förklara kortfattat följande begrepp:
a.) Öppen vård
b.) Naturalförlopp
c.) Anamnes
d.) Kontraindikation
(2 p) (Christer Nilsson)
2.) Ange två principellt olika anledningar till varför det i vissa situationer kan vara bättre att
använda rektal administration än peroral administration av ett läkemedel.
(2 p) (Christer Nilsson)
3.) Förklara kortfattat hur en dopaminagonist som verkar på en D2-receptor förmedlar en
signal in i cellen.
(2 p) (Agneta Ekman)
4.) Para ihop (t ex genom att dra tydliga streck) uttrycken nedan till vänster med
motsvarande förklaring till höger!
affinitet
kan t ex förstärka svaret vid receptoraktivering
antagonist
ligand som själv kan inducera ett svar vid receptoraktivering
allosterisk modulator
bindningsstyrka
agonist
ligand utan egen effektivitet
(2 p) (Agneta Ekman)
5.) Vid vilken egenkostnad blir patientens läkemedel gratis
och
hur länge varar detta så kallade frikort?
(Tips: tänk ordentligt då svaret på varaktigheten av frikortet inte nödvändigtvis är 1 år!)
(2 p) (Johanna Stenqvist)
6.) FASS’ graviditetskategorisering ger värdefull information om ett läkemedels påverkan
under graviditet.
Till vilken kategori hör det teratogena läkemedlet thalidomid?
Till vilken kategori hör det säkra läkemedlet omeprazol?
(2 p) (Jesper Vestlund)
7.) Förklara begreppen
target
respektive
lead
i samband med läkemedelsutveckling!
(2 p) (Fredrik Hieronymus)
2
Område: Delkurs 2 (17 st frågor, 34 p)
8.) Hur kan aktivering av en cannabinoidreceptor påverka den synaptiska
transmissionen?
(2 p) (Bengt Gustafsson)
9.) Stroke är en vanlig skada som ofta studeras prekliniskt.
Vilken typ av beteendemodell skulle du använda för att undersöka denna typ av skada?
(2 p) (Marie Kalm)
10.) På föreläsningen om multipel skleros angavs tre miljöfaktorer där det finns starkt
vetenskapligt stöd för risk för MS.
Ange åtminstone två av dessa!
(2 p) (Clas Malmeström)
11.) Vad menas med att ett epileptiskt anfall är generaliserat?
Vad innebär det att ett anfall är primärgeneraliserat?
(2 p) (Pontus Wasling)
12.) Beträffande cirkadianska rytmer och sömn:
a.) Hur definieras sömn?
b.) Vilket ämne/hormon stabiliserar övergången mellan vakenhet och sömn?
(2 p) (Henrik Seth)
13.) Via vilken typ (och subtyp) av adrenerg receptor verkar en agonist för att ge svaret:
a.) bronkdilatation
b.) kärlkontraktion
c.) pupillvidgning
d.) urinrörskontraktion
(2 p) (Jörgen Ekström)
14.) Vilken effekt (stimulerar?, hämmar?, ingen?) har ett parasympatolytikum på:
a.) salivsekretionen
b.) svettsekretionen
c.) urinblåsans motorik
d.) ackommodationen
(2 p) (Jörgen Ekström)
3
15.) Beträffande degenerativa nervsjukdomar:
a.) Vilken nervstruktur drabbas i första hand vid den inflammatoriska akuta polyneuropati
som går under egennamnet Guillain-Barré och som leder till svaghet och känselstörning?
(skiss nedan!)
b.) Med vilken läkemedelsbehandling kan läkningen påskyndas?
(2 p) (Filip Bergquist)
16.) 4-aminopyridin (fampridin) förlänger aktionspotentialer genom att blockera
kaliumkanaler. Hur kommer det sig att patienter med den typ av myasteni (muskelsvaghet)
som kallas Lambert Eatons syndrom blir starkare av 4-aminopyridin?
(2 p) (Filip Bergquist)
17.) Ange skälen till att man vid behandling av Parkinsons sjukdom brukar kombinera LDOPA-behandling med en s k perifer DOPA-dekarboxylashämmare!
(2 p) (Hans Nissbrandt)
18.) Beskriv tre typiska symtom vid stroke
samt
ange i ”vanlighetsordning” de tre orsakerna till stroke!
(2 p) (Hans Nissbrandt)
19.) Ange fyra negativa effekter (biverkningar) av NSAID:s på graviditet/foster!
(2 p) (Hans Nissbrandt)
4
20.) Det finns idag fyra godkända läkemedel för behandling av alkoholberoende.
Ge exempel på verkningsmekanismen för två av dessa!
(2 p) (Elisabet Jerlhag Holm)
21.) Vilken är verkningsmekanismen för bensodiazepiner?
Ge exempel på två indikationer för bensodiazepiner.
(2 p) (Elisabet Jerlhag Holm)
22.) Förklara varför man efter narkosbehandling i kombination med neuromuskulär blockad
ger acetylkolinesterashämmare och muskarin receptorantagonist.
(2 p) (Gunnar Tobin)
23.) Beträffande strukturerna 1a och 1b nedan:
a.) Föreslå trolig farmakologisk effekt av läkemedel 1a.
b.) I läkemedel 1a och 1b ingår en 3-aryloxipropanaminenhet som substruktur.
Förklara verkningsmekanismen för 1a och 1b.
c.) Rita en metabolit som kan bildas från 1a.
(2 p) (Morten Grøtli)
24.) Beträffande strukturen 2 nedan:
a.) Föreslå trolig farmakologisk effekt av läkemedel 2 (0.5 p).
b.) Förklara hur den farmakologiska effekten påverkas av att den tertiära aminen görs om till
kvartär amin (0.5 p).
c.) Förklara verkningsmekanismen för 2 (0.5 p).
d.) Rita en metabolit som kan bildas från 2 (0.5 p).
(2 p) (Morten Grøtli)
5
Område: Delkurs 3 (12 st frågor, 24 p)
25.) Beräffande blodfettrubbningar:
a.) Vilken är den mest fruktade biverkningen av statiner
och hur yttrar sig denna biverkning?
b.) Det har nyligen introducerats en helt ny behandlingsprincip mot förhöjda kolesterolvärden.
Beskriv mycket schematiskt/kortfattat denna nya princip.
(2 p) (Christer Nilsson)
26.) Två organ av stor betydelse för blodtrycksregleringen har β1-receptorer som påverkar
cirkulationsregleringen.
Vilka två organ är dessa?
(2 p) (Holger Nilsson)
27.) Nefrotiskt syndrom behandlas ofta med ACE-hämmare.
Förklara varför!
(2 p) (Dick Delbro)
28.) Ange någon farmakologisk behandling av godartad prostatahypertrofi.
Motivera ditt svar.
(2 p) (Dick Delbro)
29.) Beträffande hjärtsvikt:
a.) Varför administrerar man betablockerare till patienter med denna diagnos?
b.) Det har nyligen introducerats en helt ny behandlingsprincip vid hjärtsvikt.
Beskriv mycket schematiskt/kortfattat denna nya princip.
(2 p) (Christer Nilsson)
30.) Det förekommer lite olika synsätt/praxis vad gäller vilken typ av diuretika man bör ge till
patienter med hjärtsvikt,
a.) Varför ger man överhuvud taget diuretika till patienter med hjärtsvikt?
b.) Ange några för- resp nackdelar med antingen loopdiuretika eller tiaziddiuretika till
hjärtsviktspatienter.
(2 p) (Christer Nilsson)
31.) Ange schematiskt Singh-Vaughan-Williams’ klassifikation av antiarytmika!
(2 p) (Christer Nilsson)
32.) Beskriv kortfattat verkningsmekanismen för acetylsalicylsyra (ASA).
Vad leder dess behandling till för antikoagulatoriska effekter?
Nämn också någon indikation vid vilken antikoagulatorisk behandling med ASA är
rekommenderad.
(2 p) (Mike Winder)
6
33.) Beskriv cisplatins verkningsmekanism på tumörcellnivå!
(2 p) (Daniel Giglio)
34.) En viktig parameter man får av en dynamisk spirometri (som den ni utförde på er
laboration) är FEV1%.
Vad är FEV1%?
(2 p) (My Forsberg)
35.) Beträffande strukturerna 4a och 4b nedan:
a.) Föreslå trolig farmakologisk effekt av läkemedel 4a ovan!
b.) Kommer analogen 4b att ha högre eller lägre effekt än 4a?
- Förklara!
(2 p) (Kristina Luthman)
36.) Vid vilka indikationer ordineras läkemedlet nedan?
Preparatet är en prodrug som när det aktiveras in vivo inhiberar det enzym som katalyserar
aktiveringen – förklara!
(2 p) (Kristina Luthman)
7
Område: Delkurs 4 (12 st frågor, 24 p)
37.) Du har genomfört ett organbadsexperiment på glatt muskulatur från urinblåsa (detrusor).
Du har använt dig av karbakol (en syntetisk variant av acetylkolin) i både frånvaro och
närvaro av atropin. Du noterar att atropin ger upphov till en tydlig ”högerförskjutning” (rightshift) av karbakols koncentrations-responskurva.
Beskriv vad detta innebär och förklara varför detta fenomen uppstår!
(2 p) (Patrik Aronsson)
38.) Protonpumpshämmare måste vid peroral administrering skyddas mot saltsyran (t ex
med kapsel eller enterotablett).
Förklara varför!
(2 p) (Gunnar Tobin)
39.) Vilken effekt har morfin på tarmfunktionen
och
vilka specifika mekanismer är detta resultatet av?
(2 p) (Gunnar Tobin)
40.) Varför erhålles inte en antiinflammatorisk effekt av kortison när detta ges på huden
medan det kan ge en antiinflammatorisk effekt vid systemisk administrering?
(2 p) (Gunnar Tobin)
41.) Vad menas med begreppet dyspepsi?
(2 p) (Dick Delbro)
42.) Beträffande leversjukdomar:
a.) Vilka hepatiter går att vaccinera mot?
b.) Nämn två allvarliga komplikationer till levercirrhos (= skrumplever).
(2 p) (Dick Delbro)
43.) Beträffande antiestrogener:
Beskriv två olika principer för att hämma icke önskvärda effekter av estrogener.
Nämn två indikationer för dessa preparat.
(2 p) (Lars Westberg)
44.) Nyligen registrerades androgensynteshämmaren abirateron.
Ange dess indikation,
verkningsmekanism,
samt varför abirateron är mer effektivt än de flesta av andra antiandrogener.
(2 p) (Lars Westberg)
8
45.) Redogör för sulfonureidernas verkningsmekanism.
(2 p) (Fredrik Hieronymus)
46.) Vilket protein bryts ned av prostataspecifikt antigen,
vilket hormon aktiveras då
och
vilken sjukdom kan bli följden?
(2 p) (John-Olov Jansson)
47.) Beträffande strukturerna nedan:
(1)
(2)
Steroidderivat används för att bromsa inflammation t ex vid IBD.
flutikason (1) har fluoreringar i positionerna 6 och 9 men det har inte budesonid (2).
Varför fluoreras dessa positioner?
Ge en kort motivering för position 6 och 9 var för sig.
(2 p) (Johan Gottfries)
9
48.) Beträffande strukturerna 7, 8, 9 och 10 nedan:
a.) Vilken av dessa strukturer skulle du förvänta dig ha bäst antibakterielll aktivitet?
b.) Förklara verkningsmekanismen för läkemedel i den här klassen.
(2 p) (Morten Grøtli)
LYCKA TILL!
10
Download