Huvudrubrik - Svensk Fjärrvärme

advertisement
Reko fjärrvärme
Vad innebär det för fjärrvärmeföretagen?
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
1
Reko fjärrvärmes syfte
● Stärka och trygga kundernas ställning
● Utveckla relationen mellan fjärrvärmeleverantör och kund
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
2
Projektets grundprinciper
● Fjärrvärmeföretagen agerar på en
värmemarknad
● Kunderna ska ha skydd mot missbruk av
dominerande ställning
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
3
Tre ledord
●
Öppenhet
●
Jämförbarhet
●
Förtroende
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
4
Varför ska fjärrvärmeföretagen vara
med i Reko?
● Fjärrvärmeföretaget är dominerande
- Skyldighet att sköta sig själv, kundernas situation
och konkurrenternas situation
● Långsiktig verksamhet
- Stabila förhållanden
● Affärsmässig verksamhet
- Fjärrvärmen är beroende av kundernas förtroende
● Myndigheterna har givit oss en chans att
bevisa att vi kan ta ansvar för vårt
agerande på värmemarknaden
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
5
Vad ska fjärrvärmeföretaget göra?
● Särredovisning
- Skild från annan verksamhet
- Efter bästa förmåga sikta på att bli ännu bättre
● Verksamhetsgenomlysning
- Minimum; redovisning per juridisk person
● Informationsmöten/kundforum
- Fjärrvärmeföretagen avgör hur genomförandet av
möten utförs och kunderna ansvarar för kundforumet
● Följa intentionerna i Reko
- Syftet är att stärka kunderna
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
6
Hur kommer man med i Reko?
2 Svensk Fjärrvärme bekräftar
ansökan och delger villkor
för godkännande
Ansökande
företag
1 Fjärrvärmeleverantören
skickar ansökan till
Svensk Fjärrvärme
Svensk
Fjärrvärme
5 Kvalitetsnämnden
godkänner företaget
3 Kvalitetsnämnden fordrar
in kompletteringar om det
behövs
2 Svensk Fjärrvärme
underrättar
kvalitetsnämnden om
bekräftelsen och
vidarebefordrar ansökan
Kvalitetsnämnd
4 Företaget inkommer
med en fördjupad
redovisning
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
7
Vintern
- ett exempel med Reko fjärrvärme
● 1/1 bör prisjusteringar ske
● Kundkategoriindelning ses över
● Prognosarbete förbereds i syfte att ge
kunder ett längre perspektiv gällande
prisutveckling, expansion etc.
● Ev. kundundersökning genomförs
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
8
Våren
- ett exempel med Reko fjärrvärme
● Årsbokslut för fjärrvärmeverksamheten klar
● Verksamhetsgenomlysning görs, presenteras och
sänds in till kvalitetsnämnden
● Statistik till Svensk Fjärrrvärme rapporteras in
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
9
Sommaren
- ett exempel med Reko fjärrvärme
● Informationsmöte planeras
● Slutliga pris och villkorsförändringar
presenteras
● Informationsmöte genomförs
● Informationsmötets utfall analyseras
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
10
Hösten
- ett exempel med Reko fjärrvärme
● Avtal som går ut vid årsskiftet
förhandlas om
● Resultat från kundundersökningar
publiceras
● Tider för kommande års
informationsmöten presenteras
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
11
Reko fjärrvärme –
ett sätt att bygga relationer
● Ett sätt att visa att något görs inom
branschen
● Reko ska betraktas som en miniminivå,
vissa fjärrvärmeföretag gör mer idag
● Reko är ett levande system som
kommer att förändras
● Fjärrvärmen har inget att dölja
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot
2005-05-27
12
Download