Hämta fil - S:t Eriks mediekurser

advertisement
Kommunikation
• Från latinets ”Comunicare” som betyder att ”göra
gemensamt” eller ett ”ömsesidigt utbyte”.
• Genom utbyte av information har människan lyckats
överleva och reproducera sig (inlärd förmåga).
• Kommunikationen behöver ett språk eller kod för att kunna
uttryckas.
• Kommunikationen behöver en sändare och en mottagare.
Vad är kommunikation?
1. Tanke – information, idé, koncept eller känsla finns i
huvudet på avsändaren.
2. Kodning – ett budskap förmedlas till mottagaren i
form av ord eller koder.
3. Avkodning – mottagaren översätter budskapet i
begrepp och information som den kan förstå.
Kommunikationens tre primära steg
Hur vi kommunicerar
delas upp i tre kategorier:
Det talade språket
• Intrapersonell – tankar och
resonemang inom oss själva.
• Interpersonell – kommunikation
mellan två eller tre personer.
Skriftspråk
• Gruppkommunikation – t e x
familjen eller gemensamma kompisar.
Kroppsspråk (mimik
och gester)
• Masskommunikation – budskap via
medier till en större grupp
individer, ”massan”.
Grundläggande kommunikationsformer
Envägskommunikation
• Sändare – Budskap – Mottagare
Tvåvägskommunikation
• Sändare – Budskap – Mottagare
Feedback
Mediekommunikation
• Sändare – Budskap – Kanal – Mottagare
Masskommunikation
• Sändare – Budskap – Kanal – Massa mottagare
Kommunikationsmodeller
Utifrån mediekommunikation: En form av brus är det när
det sker en filtrering via en kommunikationskanal. Nedan
finns en kommunikationsmodell framtagen av forskare vid
namn Shannon och Weaver.* Kommunikationskanalen
kan exempelvis vara nyhetsinformation via olika medier.
Exempel på identifierad kommunikationskanal är Twitter,
Aftonbladet, YouTube etc.
Sändare
Budskap
Mottagare
BRUS
Mottaget
Budskap
*Denna modell går att applicera på olika typer av kommunikation och inte endast mediekommunikation.
Sändare – Budskap – BRUS - Mottagare
Brus och störningar
är saker i
omgivningen som kan
försvåra uppfattningen
av ett meddelande.
Faktorer som kan
påverka sändarens
meddelandet är:
•
•
•
•
•
•
•
•
Genomtänkt
Ogenomtänkt
Tankesprång
Projicering
Språk
Fokus
Känslotillstånd
Inställning
Sändare – Budskap – BRUS – Mottagare
• Källa med information, kan vara konkreta upplevelser vi hör, ser
eller känner eller färger och former eller lukt, smak eller om något
är varm eller kallt. Kan också vara abstrakt dvs. handla om idéer
eller föreställningar som kärlek, vänskap eller religiös tro.
• Sändare, den som tar till sig information i någon form och vill föra
den vidare.
• Kanal, ett medium som används för att överföra informationen. Kan
vara radio, TV, telefonsamtal, e-post, artikel i tidning eller tv-inslag.
• Brus, allt som stör överföringen av informationen.
• Mottagare, den som tar emot informationen från sändaren.
Källa
med info
Sändare
Kanal
BRUS
Mediainformation i teori och praktik
Mottagare
• Dagens tv-tittare har många program att välja på, genom en
knapptryckning kan de byta kanal eller stänga av.
• Höga krav på tv-producenten och kanalerna att fånga
tittaren.
• Det finns olika slags tv-tittare exempelvis:
- Slötittare
- Följetongtittare
- Format-tittare (t e x tvålopera, dokusåpa, talk-show, realitytv, dokumentärfilm eller informationskanaler).
• Tv-producenten måste ta hänsyn till många aspekter,
tittarnas intressen, ekonomi, utbildningsnivå, sociala bakgrund,
fördomar, politiska och religiösa förankring, ålder och kön.
TV och målgrupper
Demografi
Psykografi
•
•
•
•
•
Ålder
Kön
Yrke
Ekonomi
Utbildning
•
•
•
•
•
•
Politiska övertygelser
Attityder
Religion
Beteenden
Livsstilar
Konsumtionsmönster
Variabler för en målgruppsanalys
Behovet av kommunikation mellan människor kan till viss del förklaras av Maslows
behovshierarki:
Varför behöver vi kommunicera?
Vem kan man lita på?
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards