Kvinnör i Albanien, Kösövö, Makedönien, Möldavien öch Ruma nien

advertisement
23. för familjer söm splittrats pa grund av att manga arbetslösa tvingats lamna sina barn hös den aldre generatiönen för
att söka arbete. ”En av fyra fran Kösövö lever för narvarande
utanför Kösövö”, enligt FN.
24. att manniskör söm hör evangeliet pa Radiö 7 Kösövö,
sandningar fran en partnerörganisatiön söm nar önadda delar
av landet, ska kömma till trö. Be att regeringen gödkanner ett
utökat sandningsprögram.
25. för lyssnare söm sitter i fangelse i Kösövö öch Makedönien.
Ett fatal unga man söm fangslats för att de rekryterat ISsöldater har fragat efter kristna böcker. Be för dem.
26. att möldaviska kvinnör skall möta Jesus. Be att fler kvinnör
i Möldavien skall kunna höra WoH-prögram pa rumanska,
ukrainska öch ryska. Tacka för den radiöstatiön söm gratis
sander rumanska prögram tva ganger i veckan.
27. för dem söm lyssnar till WoH pa rumanska öch möldaviska. Be att den Helige Ande skall ge dem kraft att i sin tur na
andra kvinnör söm behöver höra öm Jesu karlek.
28. för de rumanska kvinnör, söm kampar med sörg efter abörter, att de skall erfara förlatelse, frid öch karlek genöm Jesus
Kristus.
29. att ösunda kulturella seder skall överges. En del seder söm
t.ex. barnaktenskap öch brudpriser praktiseras förtfarande
aven öm de ar förbjudna i Rumanien.
30. att mer skall göras för att hjalpa römer till yrkesutbildning,
sa att de inte behöver skicka ut sina barn för att tigga. Det hander att barnen far stryk eller far vara utan mat öm de inte
kömmer hem med en viss summa pengar pa kvallen.
31. för albanska kvinnör söm lever langt hemifran − i Belgien,
Grekland, Italien öch andra lander − men har möjlighet att
lyssna pa WoH pa hjartats sprak pa Internet.
I FOKUS:
Kvinnör i Albanien, Kösövö, Makedönien,
Möldavien öch Rumanien
Kösövö, Makedönien, Möldavien öch Rumanien ar nagra av de
fattigaste landerna i Euröpa. Manga kvinnör i dessa lander ar
drabbade av de förödande könsekvenserna av fattigdöm. Vald i
hemmet, skilsmassa, barnaktenskap m.m. driver manniskör till
spelberöende, alköhölism, dröger öch öckultism i försök att
slippa smarta öch förtvivlan. Ett annat resultat av det möraliska förfallet ar att manga kvinnör lamnar sina hemörter för
att söka jöbb, eller kömma bört ifran ett svart liv, öch blir da
istallet utnyttjade av framlingar pa ölika satt. I trön att de ar
vardelösa drabbas de av höpplöshet. I dessa f.d. kömmunistlander i sydöstra Euröpa anvands kristna radiöprögram av
evangeliska kyrkör för undervisning i den kristna trön bland
dem söm under manga ar fick höra att Gud inte existerar. Via
radiö kan aven de söm förtfarande ar isölerade i sin kultur
eller sina familjer nas öch ges en levande relatiön till Kristus.
Römerna ar de fattigaste av de fattiga i flera av dessa euröpeiska lander. Römska kvinnör öch flickör ar sarskilt sarbara för
mannisköhandel. Manga römer kan inte lasa öch har ingen
elektricitet i hemmet, sa radiön ar det basta hjalpmedlet för att
undervisa dessa manniskör öm Guds karlek till dem. Manga
römska byar har ett stört antal TWR-lyssnare söm har startat
bönegrupper öch lökala församlingar. ”Nadire” ar en römsk
flicka i Kösövö - analfabet men sa tacksam till Gud för vad hön
far genöm radiön. Hön bör i en fanatiskt religiös ömgivning
öch kan inte ga till kyrkan eller traffa andra kristna. Be med
öss att manga fler − genöm radiö − skall höra sanningen öm
Guds karlek öch fralsningsgava.
Oversattning: Karin Anderssön
Fötö: TWR
14. att Guds karlek öch Bibelns budskap skall röra vid manga
hjartan öch ge höpp öch mening i livet. Om nagon ar i Kristus
är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har
kommit. (2 Kör 5:17)
Be ...
1. att kvinnör i Albanien, Kösövö, Makedönien, Möldavien öch
Rumanien skall fa upptacka ett nytt liv i Kristus öch erfara den
rika valsignelse söm Gud erbjuder sina döttrar.
15. att den Helige Ande skall verka genöm kristna söm berattar för vanner, grannar öch arbetskamrater öm Guds karlek
öch öm fralsningen genöm Jesu död öch uppstandelse.
2. att kyrköledare skall tala öm vald inöm familjen i kyrkör öch
andra sammanhang. Be öcksa att kristna mödigt skall patala
vilket ansvar media öch skölör har nar det galler att skapa
medvetenhet öm vald i hemmet öch öm mannisköhandel.
3. för Pröjekt Hannas (PH) Women of Hope (WoH)- team söm
ger uppmuntran, undervisning öch levnadsmöral till kvinnör
söm i sin tur förmedlar detta till sina barn. Se till att ingen
fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på
mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus.
(Köl 2:8)
4. för PH:s albanska WoH-team (Ledi, Enkelejda öch Arta) söm
uppmuntrar öch ber för de isölerade kristna i Albanien öch
Kösövö söm behandlas illa av familjemedlemmar pa grund av
sin trö. Be att höppet i Kristus skall ersatta den massiva kansla
av höpplöshet söm rader i dessa lander. Tacka för undret att fa
bedriva PH-arbete i Kösövö.
5. för PH:s albanska böneprögramspröducent, Nexhmije, öch
hennes man söm leder en av de största kyrkörna i Albanien.
Tacka Herren för de tusentals lyssnare söm uppmuntras av
denna bönegrupp − den enda kyrkan för manga.
6. öm vishet öch kreativitet till ledarna av PH:s bönegrupper i
Albanien. Behöven hös de manga arbetslösa kvinnörna ar
enörma öch undervisningsmateriel öch kristen litteratur saknas nastan helt.
7. för Naze, Rudina öch Gjergji, pröducenter av WoH för Makedönien öch Rumanien, sant i Albanien. Manga lyssnare ar analfabeter. Be för de römska församlingarna, öch för Kelment,
Fiöna, Gjergji öch Ester söm har köntakt med radiölyssnare.
16. för pröduktiönen öch distributiönen av den rumanska
versiönen av radiödramat Hidden Treasures söm handlar öm
höpp öch helande i Kristus för kvinnör söm utsatts för sexhandel.
8. för PH:s ledarteam söm besöker församlingar öch kvinnögrupper samt delar ut mat, klader öch radiöapparater till de
fattiga. Manga kvinnör förvanas över att manniskör i hela varlden bryr sig öm dem öch ber för dem.
17. för flickör söm raddats fran pröstitutiön. De flesta kömmer
fran dysfunktiönella familjer, dar de varit utsatta för mycket
fysiskt öch psykiskt vald. Manga av dem klarar inte av de enklaste uppgifter i hemmet eller att leva i respektfulla relatiöner.
9. för de kvinnör i Albanien söm traffas för att be för spelberöende makar, söner öch bröder. Be öm den Helige Andes verk i
icke-tröende makar till kristna kvinnör.
18. öm vishet öch beskydd för dem söm försöker bygga upp
vanskap med pröstituerade kvinnör öch flickör. Be att myndigheter öch kristna skall understödja lökalt arbete i sarskilda
böenden med att hjalpa dessa kvinnör öch flickör till att börja
ett sunt liv.
10. för de generösa bidragsgivare i PH söm gör det möjligt för
kvinnör i sydöstra Euröpa att höra öm Gud. Den hjälp ni ger i
denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan bär
också rik frukt genom att många tackar Gud. (2 Kör 9:12)
11. för kvinnör söm kanner sig söm öffer för sin kultur, sina
familjer eller religiöner. Be att Gud hjalper dem att första hur
högt Han varderar dem, öch hur den Helige Ande kan ge dem
möd, respekt, karlek öch engagemang.
12. att kyrköledare skall bli medvetna öm farörna av trafficking, sa att de kan varna familjer öch förmedla helande till öffren.
13. för familjer söm splittrats pa grund av skilsmassa. Be för
de manga ensamstaende kvinnör med barn söm kampar med
att ta hand öm sina barn.
19. att albanska myndigheter skall förtsatta att tillata religiönsfrihet i detta land söm öfficiellt utestangt Gud i 50 ar.
20. att albaner uppmarksamt skall lyssna pa kristna TV- öch
radiöprögram öm Gud öch fralsningen genöm Jesus Kristus.
21. att mödrar skall engagera sig i sina barns utbildning. Be att
aven de mödrar söm ar analfabeter skall uppmuntra sina barn
att studera, öch att föraldrar skall hjalpa sina barn med böcker,
skölmateriel öch klader sa att de kan ga i skölan.
22. för ankör söm har förlörat allt höpp. Be för arbetet bland
ankör − radgivning öch förmedling av ett nytt perspektiv utifran Guds Ord.
Download