Text i kursiv stil utgör kommentarer och förklaringar, vilka tas bort i

advertisement
Text i kursiv stil utgör kommentarer och förklaringar, vilka tas bort i brev till kund. Avsnitt inom
hakparenteser måste anpassas till det specifika uppdraget.
Företag:
Attention:
Adress:
Postnummer Ort:
[Ort den DDMMÅÅÅÅ ]
Uppdragsbrev för rådgivningstjänster
Rådgivningsuppdragets omfattning och utförande
[Byråns namn] (”Uppdragstagaren”) har fått i uppdrag att biträda [Företagets namn/Fysiker XX]
(”Uppdragsgivaren”) med rådgivning i följande fråga/frågor (”Uppdraget”).
[……… uppdragsbeskrivning]
[……… tidplan]
[………. rapportering, vad ska rapporteras och till vem]
Villkor för Uppdraget
För Uppdraget gäller av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och
rådgivare, fastställda allmänna villkor för rådgivningstjänster, se bilaga 1, [dock med följande tillägg,
avvikelser eller förändringar:]
[Arvode]
[Välj något av nedanstående alternativ och anpassa detta efter det specifika uppdraget.]
[Alternativ 1] Om arvode ska debiteras i enlighet med beräkningsgrunderna i FARs allmänna villkor,
behöver inget anges om arvodet.
[Alternativ 2] För Uppdraget utgår ett fast arvode om […..SEK]. Mervärdesskatt tillkommer.
Eventuella kostnader samt utlägg debiteras separat. Skulle Uppdraget komma att ändras i förhållande
till uppdragsbeskrivningen, förbehåller vi oss rätten att justera angivet arvode i enlighet med vid varje
tidpunkt gällande arvodestariffer. Fakturering kommer att ske löpande [månadsvis].
Bilaga till EtikU 9, senast kontrollerad 2017-06-01.
[Alternativ 3] Vårt arbete kommer att utföras enligt löpande räkning om [….SEK] per timme för
löpande rådgivningstjänster. Ersättning för kostnader och utlägg samt mervärdesskatt tillkommer.
Fakturering kommer att ske löpande [månadsvis].
[Tidsåtgången för Uppdragets utförande uppskattas till ca……tim per vecka/månad/år]. Välj om detta
ska vara med.
[Arvodet kommer att justeras årligen med index XX med början DDMMÅÅÅÅ.]
Kontaktpersoner
För Uppdragsgivaren:
[Namn, e-post, telefon- och mobilnummer]
För Uppdragstagaren:
[Namn, e-post, telefon- och mobilnummer]
Bekräftelse
Vänligen kontakta undertecknad om ni har några frågor angående innehållet i detta Uppdragsbrev.
Vi ber er underteckna detta uppdragsbrev, som upprättats i två exemplar, för att visa att ni
bekräftar och samtycker till denna överenskommelse om rådgivningsuppdraget.
Vi emotser ett exemplar i retur till [Namn].
Med vänlig hälsning
[Byråns namn]
-----------------------------------[Undertecknas av behörig företrädare/medarbetare]
Bilaga till EtikU 9, senast kontrollerad 2017-06-01.
Bilagor
Bilaga 1:
FARs Allmänna villkor för rådgivningstjänster (version 2014:1)
[Företaget/Fysiker XX]
Namnteckning
Titel
Namnförtydligande
Datum
[Kommentar: Normalt behörig firmatecknare eller VD men även annan med fullmakt för bolaget]
Bilaga till EtikU 9, senast kontrollerad 2017-06-01.
Download