Grundmall för Brev

advertisement
NYHETSBREV NR 15
Datum
2016-01-18
Beteckning
284-281-2016
Sida 1/6
Länsveterinärerna
Veterinär- och djurskyddsenheten
010-223 60 00
Djurhälsopersonal i Jönköpings län
Nyheter m.m. från länsveterinärerna
Först och främst vill vi uppmärksamma dig som är fältpraktiserande
veterinär på den informations- och diskussionsträff som anordnas i februari,
se nedan.
I nyhetsbrevet tar vi i övrigt framför allt upp ändringar i Jordbruksverkets
föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (saknr D9) samt
verkets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och
personal inom djurens hälso- och sjukvård (saknr D8). Ändringarna trädde i
kraft den 1 januari 2016 och gäller huvudsakligen villkorad
läkemedelanvändning (ViLA) men det finns även några andra områden som
berörs.
I brevet hittar du information om Jordbruksverkets nya reseguide, lite
nyheter på läkemedelsområdet och den nya hästpassförordningen. Vi
hänvisar även till erfarenheter från en utbildningsdag om att se sambandet –
våld mot djur och våld i nära relationer. Hoppas du får en trevlig lässtund.
Du hittar våra nyhetsbrev på Länsstyrelsens webbplats,
www.lansstyrelsen.se/jonkoping. Om du vill att vi skickar brevet
elektroniskt kan du höra av dig till någon av oss.
Kom till Växjö den 11 februari och träffa SVA samt
kollegor verksamma i Småland och Blekinge
Du som är fältpraktiserande veterinär inbjuds till en informations- och
diskussionsträff torsdagen den 11 februari i Växjö. Du får tillfälle att bland
annat lyssna på aktuell information om vårdhygien. Karin Bergström,
veterinär från SVA, kommer att informera om antibiotikaresistens (MRSA
och ESBL) samt ge praktiska tips om hur du kan förebygga vårdrelaterade
infektioner i din veterinära vardag. Karin har stor erfarenhet av hästpraktik
och har disputerat inom antibiotikaresistensområdet.
Dessutom medverkar Joakim Ågren, forskare vid SVA, med information
och erfarenheter kring senaste tidens antraxutbrott samt Lennart Melin,
veterinär vid SVA, som berättar om diagnostik av högpatogena smittämnen.
Missa inte detta tillfälle att ta del av intressant information och samtidigt
passa på att utbyta erfarenheter med kollegor.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-223 60 00 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webb www.lansstyrelsen.se/jonkoping
NYHETSBREV NR 15
Datum
2016-01-18
Beteckning
284-281-2016
Sida 2/6
Vi träffas klockan 13.00 i IOGT-NTO-huset, Vattentorget 1 i Växjö. Mötet
pågår fram till 17.00 med avbrott för eftermiddagsfika.
Anmäl ditt deltagande per e-post senast den 9 februari till
[email protected] eller [email protected] .
Ange om du vill ha kaffe eller te och uppge eventuell allergi eller andra
önskemål.
Eftermiddagen arrangeras av Länsstyrelserna i Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar och Blekinge län.
Reseguide för hund, katt och iller
Jordbruksverket har tagit fram en ”reseguide” för den som vill resa
med hundar, katter eller illrar till Sverige från ett annat land. Genom att
svara på fem frågor kommer man via guiden till just de regler som
gäller för en bestämd resa.
Guiden gäller inte för hundar, katter eller illrar som ska resa för att
säljas, adopteras, ges bort, omplaceras eller köpas i utlandet och sedan
levereras till ägaren i Sverige. Då måste istället handelskraven uppfyllas.
Du hittar guiden här: http://www.jordbruksverket.se/reseguiden
Har du frågor kan du kontakta Jordbruksverket via mejl
[email protected]
Se sambandet – våld mot djur
och våld i nära relationer
Det finns ett starkt samband mellan att djur i en familj blir utsatta
för våld och att även människorna i samma familj utsätts.
Länsstyrelsen anordnade därför en utbildningsdag i höstas med temat ”Se
sambandet – våld mot djur och våld i nära relationer”. Syftet med dagen var
inte bara kompetensutveckling utan även erfarenhetsutbyte mellan personer
som kan komma i kontakt med våldutsatta djur och/eller människor i sin
yrkesutövning, t.ex. djurhälsopersonal.
Genom att följa några enkla råd kan du som djurhälsopersonal göra stor
skillnad för de utsatta djuren och människorna:
 Var uppmärksam och ställ följdfrågor om anamnesen verkar
märklig.
 Om flera personer följer med djuret till kliniken, prata gärna enskilt
med var och en.
 Skylta gärna med kontaktuppgifter till kvinnofridslinjen på toaletten.
 Ta fram en plan för hur ni ska hantera misstänka fall, med
exempelvis kontaktuppgifter till sociala
myndigheter/Länsstyrelsen/polis etc.
 Nätverka med kollegor vid återkommande avlivningar av friska djur.
 Samarbeta med VOOV (veterinär omsorg om våldsutsatta,
www.voov.nu)
Källa: Symbolbilder.se
NYHETSBREV NR 15
Datum
2016-01-18
Beteckning
284-281-2016
Sida 3/6
Om du vill veta mer finns presentationerna från utbildningsdagen på
Länsstyrelsens webbplats, sökväg människa och
samhälle/jämställdhet/material från konferenser och utbildningar –
presentation av Nathalie Nordén.
Du kan också kontakta Länsstyrelsen om du vill att vi kommer till din
arbetsplats och informerar. Hör i så fall av dig till Madeleine Söderberg,
utvecklingsledare, 010-22 36 477 eller Sara Leufvén, djurskyddshandläggare,
010-22 36 277.
Mer information finns även här: www.sesambandet.se, www.voov.nu
Nyheter i D8 och D9
VILLKORAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING
Efter årsskiftet har det blivit möjligt att förskriva läkemedel för villkorad
läkemedelsanvändning till nötkreatur i mjölkproducerande besättningar.
Värt att komma ihåg är att all villkorad läkemedelsanvändning är en
möjlighet och inte en rättighet för djurhållaren. Det är alltid veterinären som
avgör om han/hon vill förskriva läkemedel för villkorad
läkemedelsanvändning genom att bedöma om det är lämpligt i den specifika
besättningen.
Några fler nyheter:

Den djurhållare som ger injektioner med läkemedel
som omfattas av en villkorad läkemedelsanvändning
måste liksom tidigare kunna visa upp intyg på att
han/hon gått kurs och blivit godkänd. I besättning
med mjölkproducerande nötkreatur måste den som
använder läkemedlen dessutom gå vidareutbildning
vartannat år. (5 kap 8 § D8)

Ett observandum är att för att få ge injektioner inom
ramen för en villkorad läkemedelsanvändning måste
besättningen haft besök av veterinären inom
föreskrivna intervall. (5 kap 8 § D8). Det betyder att
om tiden mellan veterinärens kontrollbesök överskrids
får djurhållaren inte utföra behandlingar.

”ViLA-veterinär” är ett nytt begrepp som införs. Det är den
veterinär som har skriftlig överenskommelse med en djurhållare
om villkorad läkemedelsanvändning. (1 kap 1 § D9)

Genom ändringarna har det blivit tydligare att den
besättningsutredning på plats, som är en av förutsättningarna för att få
förskriva läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning, ska ha särskilt
fokus på sjukdomsförekomst och djurhälsa. (4 kap 2 § punkt 2 D9)

Veterinären ska dessutom ha en skriftlig överenskommelse med
djurhållaren. Överenskommelsen ska klargöra villkoren för förskrivningen och förskrivningsperiodens längd. (4 kap 2 § punkt 3 D9)
Källa: Symbolbilder.se
NYHETSBREV NR 15
Datum
2016-01-18
Beteckning
284-281-2016
Sida 4/6

Kraven på hur instruktionerna ska vara utformade har förtydligats.
Instruktionerna ska beskriva de symptombilder och läkemedel som
den villkorade läkemedelsanvändningen avser. De ska även innehålla
en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att behandla djur
och förhindra smitta, utförliga anvisningar för behandling av varje
symptombild samt hur läkemedlen ska användas och hanteras.
Instruktionerna ska uppdateras vid behov. En sådan ändring ska
dateras och signeras av ViLA-veterinären. (4 kap 8 § D9)

Anmälan om villkorad läkemedelsanvändning ska skickas inom två
veckor från perioden inleds till Länsstyrelsen. Om den villkorade
läkemedelsanvändningen inte avbryts mellan
förskrivningsperioderna kan anmälan ersättas av ett skriftligt
meddelande. Vilka uppgifter som anmälan respektive meddelandet
ska innehålla finns i 4 kap 9 § D9.

Det är endast om den villkorade läkemedelsanvändningen upphör
innan förskrivningsperiodens slut som veterinären behöver anmäla
detta till Länsstyrelsen. Även en sådan anmälan ska göras senast
inom två veckor. (4 kap 15 § D9)

ViLA-veterinären kommer att kunna låta en ersättare utföra
maximalt 30 % av besöken per år. Detta gäller under förutsättning
att ViLA-veterinären har gett noggranna instruktioner och att
ersättaren har besökt den besättning som avses. (4 kap 11 § D9)

För att läkemedel ska få förskrivas för villkorad
läkemedelsanvändning i mjölkproducerande nötbesättningar krävs
att flera villkor är uppfyllda. Det ställs bland annat krav på särskild
utbildning av både veterinären och djurhållaren (4 kap 6+7 §§ D9).
Besättningen måste ligga under vissa gränsvärden avseende
självdöda/avlivade kor, kalvdödlighet och behandlingsincidens för
mastit (4 kap 3 § D9). Endast vissa specificerade symptombilder får
behandlas och endast vissa specificerade läkemedel får förskrivas för
den behandlingen (4 kap 4 § D9). Besöksintervallen är reglerade och
även vad besöken ska innefatta (4 kap 10-14 §§ D9).
GODKÄNDA LEGITIMERADE TANDLÄKARE
Från och med årsskiftet får en godkänd legitimerad tandläkare behandla
djur lokalt i munhålan utan att veterinär har ordinerat behandlingen. (4 kap
1 § D8)
INJEKTIONER TILL DJUR SOM ÄR BEDÖVADE
En person som är yrkesverksam inom djurens hälso- och sjukvård utan att
tillhöra djurhälsopersonalen, exempelvis en djurvårdare, definieras som
övrig personal. Övrig personal har ett undantag från det så kallade
behandlingsförbudet i 4 kap 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård. Undantaget innebär att de får utföra enklare
skötselåtgärder på djur som är under påverkan av lokal och allmän
bedövning.
Källa: Symbolbilder.se
NYHETSBREV NR 15
Datum
2016-01-18
Sida 5/6
Undantaget innebär också att de får ge vissa injektioner under förutsättning
att de gått en godkänd kurs. Från och med den 1 januari 2016 tillåts nu
övrig personal att ge sådana injektioner som de tidigare fått ge vakna djur
även till djur under påverkan av lokal eller allmän bedövning. Behandlingen
sker på den ordinerande veterinärens ansvar. (4 kap 9 och
10 §§ D8)
KLAS - det nya licenssystemet
Det finns i vissa fall möjlighet för apotek att sälja ett läkemedel som inte är
godkänt i Sverige genom att det sälja det via ett försäljningstillstånd, så
kallad licens. Ett icke-godkänt läkemedel får inte utlämnas från apotek
förrän Läkemedelsverket beviljat tillstånd till detta, det vill säga förrän
apoteket har erhållit en beviljad licens.
Ett nytt licenssystem KLAS lanserades den 1 oktober 2015 och medför att
licensförfarandet nu genomförs helt elektroniskt. Det gamla licenssystemet
är stängt från och med den 15 oktober. Ansökningar måste numera
inkomma via KLAS, läs hur du gör på Läkemedelsverkets webbplats.
Ny behandlingsrekommendation till häst
Läkemedelsverket publicerade i höstas den tredje
behandlingsrekommendationen i en serie som behandlar hur antibiotika ska
doseras på lämpligt sätt till djur för att ge god klinisk effekt. Den senaste
rekommendation ger råd om dosering av antibiotika till häst och
kompletterar den riktlinje för användning av antibiotika inom hästsjukvård
som gavs ut av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) år 2013. Läs
mer i ”Information från Läkemedelsverket, årgång 26, supplement,
oktober/november 2015” eller på Läkemedelsverkets webbplats.
Rapportera biverkningar hos djur
Du vet väl att du kan rapportera biverkningar hos djur elektroniskt på
Läkemedelsverkets webbplats.
Hästpass
NY HÄSTPASSFÖRORDNING
Från den 1 januari 2016 gäller en ny hästpassförordning från EU, vilket
innebär en del nya regler vad gäller hästpass och registrering. För hästar som
kommer från ett annat EU-land och som ska stanna längre än 90 dagar i
Sverige krävs numera en tilläggsregistrering. Detta gäller även hästar som
kommit in i landet före den 1 januari 2016, med undantag för avelshingstar
som tas in i Sverige för en avelssäsong. Läs mer på Jordbruksverkets
webbplats.
Beteckning
284-281-2016
NYHETSBREV NR 15
Datum
2016-01-18
Sida 6/6
LÄKEMEDEL, HÄSTPASS OCH JOURNAL
Du som är behandlande veterinär ska tänka på att eventuella behandlingar
med preparat från den så kallade 6-månaderslistan måste skrivas in i
hästpasset. Om du vid kontroll av hästpasset konstaterar att hästen är
borttagen från livsmedelskedjan behöver ingen anteckning göras. Men du
bör då journalföra att du kontrollerat passet.
Hästen får behandlas med preparat som innebär livslång karens under
förutsättning att hästen är borttagen från livsmedelskedjan. Du som är
veterinär ska då kontrollera att det framgår av passet innan en sådan
behandling inleds. Den kontrollen bör också noteras i journalen. Exempel
på läkemedel som har livslång karenstid är Fenylbutazon och Antisedan.
Även vaccinationer ska föras in i hästpasset. Andra behandlingar med
läkemedel som är godkända i Sverige och har en fastställd karenstid för
behandlingen för häst ska däremot inte föras in i passet.
Med önskan om ett bra 2016…
Beteckning
284-281-2016
Download