Prioritering av infektionspatienter vid Länssjukhuset i Kalmar

advertisement
1 (2)
Infektionskliniken,
2008-10-01
Gäller t o m
Prioritering av infektionspatienter
vid Länssjukhuset i Kalmar
Drygt 15 procent av inneliggande patienter på sjukhus behandlas med
antibiotika för en samhällsförvärvad infektion. En mindre del av
patienterna med infektioner i länet kan beredas plats på
infektionsklinikens vårdplatser.
Högprioriterade patienter.
Denna grupp innefattar patienter som bör behandlas på
infektionsklinik.Smittsam sjukdom
• Misstänkt viral gastroenterit.
• Patient med konstaterat bärarskap eller infektion med MRSA/VRE.
• Konstaterad/ misstänkt influensa.
• Vattkoppor.
• Tuberkulos i lunga.
• Akut Hepatit A/B/C.
Behov av hög infektionskompetens
• Misstänkt svår sepsis oavsett fokus.
• Komplicerad lunginflammation.
• Allvarliga mjukdelsinfektioner.
• Misstänkt/ Verifierad endokardit, meningit, encephalit eller
hjärnabscess.
• Infektion hos HIV-patient.
• Infektion som kräver mer komplicerad behandling eller utredning
som ej kan tillgodoses med konsultstöd.
• Infektion förvärvad i tropikerna.
• Systemisk svampinfektion.
• Tuberkulos.
2(2)
Mellangrupp
Denna grupp innefattar patienter som kan vårdas på annan klinik med
konsultstöd men som ofta kan beredas plats på infektionsklinikens
vårdavdelning vid gynnsam platssituation.
• Infektioner i leder (även ledproteser), skelett, senskidor.
• Erysipelas.
• Patienter med multiresistent gramnegativ bakterie/ misstänkt MRSA
och riskfaktor för spridning.
Lågprioriterade patienter
Denna patientgrupp kan i mån av god platstillgång beredas vård på
infektionskliniken.
•
•
•
•
•
Icke smittsamma infektioner utan svår sepsis som bedöms kunna
vårdas på annan klinik med konsultstöd (t ex pneumoni,
pyelonefrit).
Patienter där huvudanledningen till behov av inneliggande vård ej är
aktuell infektion.
Infektion där viktigaste terapin är kirurgi (bukabscess, avstängd
pyelit, decubitalsår).
Sår utan betydande infektion.
Arteriosklerotiskt gangrän.
Jonas Bonnedahl
Verksamhetschef
Download