Behovsstyrd kravspecifikation i produktvalet enligt

advertisement
Hjälpmedelsanvisningar 2012 Bilaga A:1.1 Sida 1(2)
Behovsstyrd kravspecifikation i produktvalet enligt metod –
QFDIPS
Beskrivning av arbetsgång steg för steg
Steg 1 – målgrupp – definiera kunden/brukaren och övriga intressenter
Dela in användarna i lämpliga grupper och beskriv dem genom att besvara
nedanstående frågor:
 Vem använder produkten?
 Använder brukaren produkten självständigt?
 Behövs hjälp av annan person?
 Ålder?
 Andra intressenter; förskrivare, servicepersonal, anhöriga m fl
Observera att ovanstående frågor är exempel! Olika frågor ska besvaras för alla
intressenter, inte bara brukargruppen.
Steg 2 – brukarens behov
För varje målgrupp som definierats i steg 1 beskrivs hur produkterna används t ex:
 Hur sker förflyttning till och från produkten?
 Hur lång tid används produkten varje gång?
 Hur stor del av ”livet” används produkten, tillfälligt eller permanent?
 I vilken miljö/boendesituation används produkten?
 Hur förvaras produkten?
 Sker service på verkstad och/eller i brukarens hem?
Steg 3 – vilka krav ställer detta på produkten
Beskriv vilka krav ovan beskrivna målgrupper och behov ställer på produkten. Utgå
från de ovan framtagna beskrivningarna.
Exempel:
Målgrupp
Behov
Krav på produkten
Personer som använder Används på många
Hopfällbar
rullstolen under kort tid,
olika platser, lätt att
vid ex vis promenader
ta med
Förflyttar sig själv i
och ur rullstolen
Långa armstöd som
underlättar uppresning
Gå igenom alla de olika behov som målgrupperna har och översätt dem till ”fabrikatneutrala” produktkrav.
Hjälpmedelsanvisningar 2012
Hjälpmedelsanvisningar 2012 Bilaga A:1.1 Sida 2(2)
Steg 4 – kravspecifikationer
Granska produktkraven, som nu ska ligga till grund för den kommande
kravspecifikationen, och se till att de uppfyller SMART 2) enligt nedan:
S
specifika
Kraven måste vara entydiga, gå att förstå, uppfyllas av
flera leverantörer och inte peka ut en enda möjlig
leverantör.
M
mätbara
centimeter m m.
T ex brukarvikt, inställningsmöjligheter i grader,
A
accepterade
och
Kraven måste vara accepterade av brukarna, förskrivarna
andra berörda så att vi får ett fungerande sortiment i det
praktiska arbetet.
R
realistiska
fokusera
Kraven måste vara rimliga för hela målgruppen och inte
på en enskild detalj som endast några få personer
behöver.
T
tillgängliga
kraven,
Det måste finnas flera produkter/fabrikat som uppfyller
det måste finnas något att välja.
Steg 5 – skall och bör krav
Gå igenom de krav ni kommit fram till i steg 4. Värdera kraven i två nivåer:


Kravet skall uppfyllas
Kravet bör uppfyllas
Samtliga skall-krav måste uppfyllas för att den offererade produkten/leverantören ska
kunna beaktas överhuvudtaget. Inlämnade anbud får inte ändras efter att
anbudstiden utgått. Det får heller inte ske ”förhandling” om angivna villkor. Det är
därför viktigt att tänka igenom skall- respektive bör-kraven noga. Ett skall-krav kan
innebära att en viktig produkt inte kan tas med men på samma sätt kommer enbart
bör-krav att innebära en ganska uddlös upphandling som inte underlättar
produktvalet överhuvudtaget. Skall-krav kan också tjäna som en press på en
önskvärd utveckling om de används på rätt sätt. Kort och gott – ”väg kraven på
guldvåg” – var inte rädd men försiktig.
Hjälpmedelsanvisningar 2012
Download