Kognitivt stöd/tidsproblematik checklista

advertisement
2016-10-06
Checklista 1, kognitivt stöd
Förskrivare
Namn
Arbetsställe
Telefon
Datum
Brukare
Personnr/Namn
Telefon
Kontaktpers/tfn.
Tänkt användningsområde
 Beskriv den kognitiva nedsättningen
 Vad är målsättningen/önskemålet från brukaren?
 Vad är målsättningen/önskemålet hos personer i brukarens omgivning, (anhöriga,
personal m.fl.)?
 Var är det tänkt att hjälpmedlet/metodiken ska användas? Ska detta följa personen
över dygnet, enbart användas i hemmet/ arbetet/ skolan…?
 Hur gör brukaren idag? Hur fungerar vardagen utan hjälpmedel/anpassad metodik?
Beskriv en vanlig dag.
 Vilken förändring hoppas man att hjälpmedlet/metodiken ska åstadkomma?
Motorisk förmåga
 Beskriv brukarens fysiska förmåga tex greppförmåga och finmotorik.
Hörselförmåga

Förstår brukaren vad han/hon hör? Beskriv.
1(2)
2016-10-06
Checklista 1, kognitivt stöd
Synförmåga

Förstår brukaren vad han/hon ser? Beskriv.
Kognitiv förmåga

Beskriv, ( ex. minne, koncentration, känsla av sammanhang, initiativ, känsla för tidtidsmängd)
Kommunikationsförmåga

Beskriv, (ex. tal, skrift, bilder):
Provade alternativ / Befintliga hjälpmedel

Vilka andra hjälpmedel/ metoder/ strukturer är provade?

Beskriv övriga hjälpinsatser av betydelse, (ex. assistent, personligt ombud, anhöriga
m fl).
Inlärning av metod och produkt
 Vem ansvarar för inträning?
 Vem ansvarar för uppföljning?
 Vilka personer är viktiga i brukarens nätverk?
 Övrigt:
2(2)
Download