Phadebact® Pneumococcus Test

advertisement
53-1055-02, Mar-12
Phadebact®
Pneumococcus Test
Bruksanvisning
MKL Diagnostics AB
Kung Hans Väg 3
SE-192 68 Sollentuna
Sweden
Co-agglutination
Stafylokocker med antikroppar
Mikroorganism med
motsvarande antigener
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Syftet med Phadebact® Pneumococcus Test är att identifiera Streptococcus pneumoniae.
SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) är vanlig i de övre luftvägarna hos människor och därifrån kan de
invadera lungor och blodcirculation. Därför är pneumokocker den vanligaste orsaken till lobär lunginflammation
hos vuxna. Bakteriemi förekommer i ungefär en fjärdedel av dessa patienter, vanligtvis i ett tidigt stadium av
sjukdomsutvecklingen (1).
Organismerna kan också spridas till lungsäckarna eller till endokardium och perikardium, meningerna, lederna etc.
och orsaka komplikationer (2).
Pneumokocker kan också påträffas vid infektioner i mellanöra eller öga och isoleras ibland från peritonealvätska,
urin, vaginal utsöndring och andra kliniska prov. Det finns flera metoder för identifiering av pneumokocker. Optochin
disc känslighet (ethylhydrocupreine hydrochloride) är den vanligaste metoden och differentierar de känsligare
pneumokockerna från de flesta av de mer resistenta alfa-hemolytiska streptokockerna. Phadebact® Pneumococcus
Test är baserat på en s k co-agglutinationsteknik som är en snabb och enkel metod för direkt identifiering av
pneumokocker.
ANALYSPRINCIP
Phadebact® Pneumococcus Test är ett co-agglutinationstest som innehåller ett Reagens och ett Kontrollreagens.
Reagenset består av specifika antikroppar mot pneumokocker från kanin och som bundits till protein A hos avdödade
stafylokocker (3, 4). Kontrollreagenset består av gammaglobulin från icke-immuniserade kaniner, bundet till
stafylokocker. När ett prov som innehåller pneumokocker blandas med Reagenset så binder de specifika antigenerna
på cellytan till de motsvarande specifika antikropparna. En agglutination synlig för blotta ögat bildas.
REAGENS
Varje Phadebact® Pneumococcus Test innehåller tillräckligt med reagens för 50 bestämningar. Reagensen är blåfärgade (metylenblått) för att förenkla tydning av resultat.
Aktiva komponenter
•
Reagens: Pneumococcal Reagent
Specifika antikroppar från kanin,
bundet till avdödade stafylokocker.
•
Kontrollreagens: Pneumococcal Control
Gammaglobulin från icke-immuniserad kanin,
bundet till avdödade stafylokocker.
FÄRDIGA ATT ANVÄNDAS.
1 flaska
1 flaska
Övriga komponenter
•
Dropphattar
•
Engångskort
•
Bruksanvisning
Försiktighetsåtgärder
Endast tillämpning inom in vitro diagnostik.
Varning! Reagensen innehåller konserveringsmedlet natriumazid (NaN3). Natriumazid kan reagera med bly och
koppar och bilda mycket explosiva metallazider. Vid kassation, spola rikligt med vatten för att förhindra ackumulering
av azid.
Förberedelse reagens
Reagensen är FÄRDIGA ATT ANVÄNDAS.
Utgångsdatum och förvaring
Utgångsdatumet står på ytteretiketten och på flasketiketterna. Det rekommenderas att kitet förvaras mellan 2-8°C.
Reagens får ej frysas.
PROVHANTERING
För information och hantering av prov så hänvisas till standardlitteratur. Prov som ska undersökas kan tas från vilken
del som helst på kroppen där levande organismer finns. Om prover ska transporteras till ett laboratorium så bör
bomullspinnen nedsänkas i ett transportmedium, t ex Stuart's. Bomullspinnen bör nå laboratoriet inom 24-48 timmar.
Inga tillsatser och/eller konserveringsmedel behövs under transporten. Prov från patienter som tar antibiotika kan
innehålla väldigt få eller inga levande bakterier alls.
METOD
Tillhandahållet material
Se REAGENS.
Material som behövs utöver det tillhandahållna materialet
•
Primärkultur
•
Engångsöglor för ympning eller liknande
•
Klocka, avläsbar 1 min
Metodparametrar
Reaktionstemperatur
Reaktionstid
Reagensvolym
rumstemperatur
1 minut
en droppe
Förberedelse prov
För information och hantering av primärkulturer så hänvisas till standardlitteratur.
Testprotokoll
OBS! Blanda reagenser grundligt genom att skaka på flaskorna ordentligt innan användning.
Märk ovaler för varje kontroll och prov som
skall testas.
Använd en engångsögla eller liknande och
ta ett stryk kolonier från kulturplattan. Sprid
kolonierna jämnt och grundligt i motsvarande
märkta ovaler på kortet. Fig. 1.
OBS! För många kolonier eller kontaminering
av andra stammar kan resultera i oönskade
reaktioner.
Tillsätt en droppe reagens och en droppe
kontroll till motsvarande märkta oval. Fig. 2.
Fig. 1
Fig. 2
Blanda dropparna ordentligt men
försiktigt med en engångsögla eller
liknande. Använd en ny ögla för varje
reagens. Fig. 3.
Fig. 4
Fig. 3
Vicka på kortet fram och tillbaka och läs av
resultatet inom 1 minut. Fig. 4.
Direkttest på cerebrospinalvätska (CSF)
För identifiering av S. pneumoniae genom direkttest på cerebrospinalvätska, så hänvisas till Phadebact® CSF Test.
Stabilitet av slutlig reaktionsblandning
Co-agglutinationsreaktionen är stabil, men enligt god laboratoriesed skall resultaten avläsas inom 1 minut (observera
att det finns en risk av uttorkning av reagensen som kan misstolkas som en positiv reaktion).
Kalibrering
Ingen kalibrering är nödvändig.
Kvalitetskontroll
Positiv kontroll
Etablerade laboratoriestammar av pneumokocker bör användas som kontroll (t ex ATCC 6303). Kontrollstammarna
behandlas precis likadant som den oidentifierade bakterien i testmetoden.
Negativ kontroll
Etablerade laboratoriestammar av α-hemolytisk streptokock bör användas som kontroll.
Synbild av en reaktion
Positiv reaktion
Ingen reaktion
RESULTAT
Positivt resultat
En betydligt starkare reaktion hos Reagenset jämfört med Kontrollreagenset betyder ett positivt resultat.
Negativt resultat
Ingen reaktion hos Reagenset och en negativ reaktion (svag eller ingen reaktion) hos Kontrollreagenset ger en stark
indikation att bakterien som testats inte är en pneumokock eller att det inte finns tillräckligt med antigen i provet.
Testet bör upprepas genom att använda mer provmaterial.
Icke-tydbara resultat
En reaktion som visar samma styrka i både Reagens och Kontrollreagens betyder att resultatet är icke-tydbart.
Provet kan då inte identifieras med Phadebact® Pneumococcus Test. Använd istället ett annat identifieringstest.
PROCEDURENS BEGRÄNSNINGAR
Immunologiska metoder, som co-agglutination, som används för identifiering av S. pneumoniae, innehåller
antikroppar riktade mot kapselantigener från S. pneumoniae. De pneumokocker som inte har kapsel är då ej reaktiva
i ett immunologiskt test. Vissa typer av S. pneumoniae har antigener gemensamt med H. influenzae typ b och dessa
kommer då att korsreagera.
PRESTANDA
Specificitet och sensitivitet
450 prover, inklusive infrysta stammar, har undersökts (6); 304 S. pneumoniae och 146 andra alfa-hemolytiska
bakterier,
inkluderat streptokocker av typ viridans.
303/304 (99.7%) isolat av S. pneumoniae identifierades korrekt genom Phadebact ® Pneumococcus Test.
12/146 (8.2%) alfa-hemolytiska, icke-pneumokock isolat gav en positiv reaktion med Phadebact ® Pneumococcus
Test.
Dessa stammar var:
4 alfa-hemolytiska icke-pneumokocker
1 S. viridans group K
1 S. sangius
1 S. mitis (S. mitior)
1 S. salivarius
4 S. milleri
NCTC 5338
M 371
M 524
9332
OG 7331
H 159
B 575
7338
GARANTI
De data som presenteras här har erhållits genom användning av den angivna metoden. Ändringar eller modifieringar
av metoden som inte har rekommenderats av MKL Diagnostics AB kan påverka resultaten av analysen. MKL Diagnostics AB
kan då inte längre ge den garanti som är uttryckt, implicerad eller lagstadgad. MKL Diagnostics AB och dess auktoriserade
distributörer ska i sådana fall inte vara ansvariga för skador som kan uppstå, vare sig de är direkta eller indirekta.
Referenser:
1.
Bailey and Scott´s diagnostic microbiology. Ed. by Finegold S M, Martin W J, Scott E G. The CV Mosby
Company, Saint Louis, 1978.
2.
Manual of Clinical Microbiology. Ed. by Lennette E H, Spaulding E H and Traunt J P, Am Soc Microbiol,
Washington DC, 1974.
3.
Christensen P, Kahlmeter G, Johnson S and Kronvall G: New method for the serological grouping of
streptococci with specific antibodies adsorbed to protein A-containing staphylococci. Inf Imn 7 (1973) 881-885.
4.
Kronvall G: A rapid slide agglutination method for typing pneumococci by means of specific antibodies adsorbed
to protein A-containing staphylococci. J Med Microbiol (1973) 187-190.
5.
Olcén P: Serological methods for rapid diagnosis of Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis and
Streptococcus pneumoniae in cerebrospinal fluid: A comparison of Co-agglutination, Immunofluorescence and
Immunoelectroosmophoresis. Scand J Infect Dis 10 (1978) 283-89.
6.
Data on file, MKL Diagnostics AB.
PRODUKTER
Phadebact® COA System
Phadebact® Streptococcus Tests
Phadebact® Streptococcus Respiratory Test
Phadebact® Strep A Test
Phadebact® Strep B Test
Phadebact® Strep D Tests
Phadebact® Strep F Test
Phadebact® Strep Positive Controls
Phadebact® Pneumococcus Test
Phadebact® Haemophilus Test
Phadebact® GC Positive Controls
Phadebact® CSF Test
Phadebact® CSF Positive Controls
Phadebact® Extraction Solutions
Phadebact® Monoclonal GC Test
Phadebact® ETEC-LT Test
Phadebact® Salmonella Test
Phadebact® Staph Aureus Test
Near Patient Testing
Strep A
Phadirect®
Phadirect®
Rapid CRP Test
På andra språk: www.mkldiagnostics.com
For other languages: www.mkldiagnostics.com
Für andere Sprachen: www.mkldiagnostics.com
Para otros idiomas: www.mkldiagnostics.com
Per altre lingue: www.mkldiagnostics.com
Pour d'autres langues: www.mkldiagnostics.com
Andre sprog, se venligst: www.mkldiagnostics.com
Гια άλλες γλώσσες: www.mkldiagnostics.com
Download