Nulägesbeskrivning läkemedel 2011

advertisement
Läkemedel & Äldre
Samverkan mellan landsting och kommuner i Västernorrland
Nulägesbeskrivning 2011
Visar läkemedelsanvändningen för personer 75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland under
en dag i september månad. 2011‐09‐29 jämförda med 2010‐09‐30, 2009‐09‐24, 2008‐09‐25, 2007‐09‐27
och 2006‐09‐27
2011‐11‐01
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Antal stående läkemedel per patient i genomsnitt
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Förändring 2011 jämfört med 2006
Örnsköldsvik
Sollefteå
Kramfors
Härnösand
Timrå
Sundsvall
Ånge
8,1
6,8
6,9
7,2
7,2
6,6
6,4
8,6
7,5
7,8
7,8
7,5
7,0
6,9
8,3
7,4
7,6
7,2
7,0
7,0
6,9
8,6
7,4
7,9
7,0
7,3
6,8
6,8
8,6
7,7
7,5
6,8
6,9
6,5
6,7
8,6
7,7
8,0
7,6
7,0
6,6
6,6
0,5
0,9
1,1
0,4
‐0,2
0,0
0,2
Västernorrland
7,1
7,6
7,3
7,5
7,2
7,4
0,3
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Antal läkemedel vid behov per patient i genomsnitt
2007 2008
2009
2010
2011
Förändring 2011 jämfört med 2007
Örnsköldsvik
2,9
2,8
3,3
3,2
3,1
0,2
Sollefteå
2,1
1,9
2,3
2,8
2,4
0,3
Kramfors
2,6
3,3
3,5
3,2
2,4
‐0,2
Härnösand
3,7
3,1
3,8
3,3
2,7
‐1,0
Timrå
2,5
2,4
2,7
2,5
2,1
‐0,4
Sundsvall
2,5
2,6
3,0
2,8
2,2
‐0,3
Ånge
2,7
2,6
2,8
2,7
2,2
‐0,5
Västernorrland
2,7
2,7
3,1
2,9
2,5
‐0,2
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Åldersfördelning
40
35
30
Procent
25
75-79 år
80-84 år
20
85-89 år
90- år
15
10
5
0
2011
2010
2009
2008
2007
2006
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Andel patienter som har sömnmedel som stående läkemedel
50
45
40
2006
2007
30
2008
25
2009
20
2010
15
2011
10
5
an
d
Vä
ste
rn
or
rl
Ån
ge
Su
nd
sv
all
Ti
m
rå
Hä
rn
ös
an
d
Kr
am
fo
rs
So
lle
fte
å
0
Ör
ns
kö
lds
vik
Procent
35
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Andel patienter som har söm nm edel vid behov
25
20
2007
Procent
15
2008
2009
2010
10
2011
5
nd
or
r la
ng
Å
rn
äs
te
V
S
un
ds
e
l
va
l
rå
m
Ti
nd
sa
är
nö
H
K
ra
m
fo
f te
S
ol
le
ld
rn
sk
ö
Ö
rs
å
sv
ik
0
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Andel patienter som har neuroleptika som stående läkemedel
30
25
2006
Procent
20
2007
2008
15
2009
2010
10
2011
5
ng
e
Å
l
un
ds
va
l
S
rå
m
Ti
H
är
nö
sa
nd
fo
rs
ra
m
K
ol
le
fte
å
S
Vä
st
er
no
rr l
an
d
Ö
rn
sk
öl
ds
vi
k
0
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Andel patienter som har NSAID-preparat som stående
läkemedel
10
9
8
2006
7
2007
Procent
6
2008
5
2009
4
2010
3
2011
2
1
äs
te
rn
or
r la
nd
Å
l
un
ds
va
l
S
rå
m
Ti
H
är
nö
sa
nd
fo
rs
ra
m
K
ol
le
fte
å
S
ng
e
V
Ö
rn
sk
öl
ds
vi
k
0
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Andel patienter som har Laxantia som stående läkemedel
80
70
50
40
2011
30
20
10
Vä
st
er
no
rr l
an
d
Ån
ge
l
va
l
Su
nd
s
rå
m
Ti
Hä
rn
ös
an
d
fo
rs
Kr
am
So
lle
fte
å
0
Ö
rn
sk
öl
ds
vik
Procent
60
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Andel som har Laxantia vid behov
45
40
35
25
2011
20
15
10
5
Ö
rn
sk
öl
ds
vik
Vä
st
er
no
rr l
an
d
So
lle
fte
å
fo
rs
Kr
am
l
va
l
Su
nd
s
Hä
rn
ös
an
d
Ti
m
rå
0
Ån
ge
Procent
30
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Antal stående läkemedel
400
350
2006
250
2007
2008
200
2009
2010
150
2011
100
50
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
Antal patienter
300
Antal stående läkemedel
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Antal tillfälliga läkemedel
700
600
Antal patienter
500
2007
2008
400
2009
300
2010
2011
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Antal tillfälliga läkemedel
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Antal stående läkemedel i genomsnitt fördelat på kön
10,00
9,00
8,00
6,00
2009
5,00
2010
4,00
2011
3,00
2,00
1,00
Ånge
Timrå
Härnösand Sundsvall
Kramfors
kvinna
man
kvinna
man
kvinna
man
kvinna
man
kvinna
man
kvinna
man
kvinna
,00
man
Antal
7,00
Sollefteå Örnsköldsvik
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Genomsnittliga antalet stående läkemedel fördelat på kön och år
60
40
Sömnmedel
Neuroleptika
30
NSAID
Laxantia
20
10
2006
2007
2008
2009
2010
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna
0
Man
Andel (%)
50
2011
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Boendeform och stående läkemedel fördelat på kön
60
50
Man Kortidsboende
Procent
40
Man Kommunalt boende exkl
kortidsboende
30
Kvinna Kortidsboende
20
Kvinna Kommunalt boende exkl
kortidsboende
10
0
Sömnmedel
Neuroleptika
NSAID
Laxantia
www.lvn.se
Download