NLR - Norrlandstingens regionförbund

advertisement
NLR
Norrlandstingens Regionala Läkemedelsråd
Norrbotten
Anders Bergström, Sven Hagnerud
Västerbotten
Yvonne Nilsson, Bertil Ekstedt,
Jonas Claesson
Jämtland
Per Magnusson, Karin Lindgren
Västernorrland Lena Wiberg, Carin Svensson,
Eva Johansson (ordf 2012)
www.lvn.se
Uppdrag
Läkemedelsrådet ska ansvara för att följa upp och jämföra
läkemedelskommittéernas rekommendationer i syfte att
uppnå så enhetliga rekommendationslistor som möjligt
• En regional arbetsgrupp inom området barn och
läkemedel startades under 2011.
• En regiongemensam utbyteslista för läkemedel i
öppenvård uppdateras regelbundet
www.lvn.se
Uppdrag
Läkemedelsrådet ska förstärka samarbetet med de
regionala medicinska chefssamråden genom att en
representant från läkemedelsrådet adjungeras till de
chefssamråd som har stark läkemedelsanknytning,
t ex chefssamrådet för onkologi, neurologi och
reumatologi
www.lvn.se
• Läkemedelsrådet har fortsatt samverkat med
chefssamråden med olika resultat.
För samverkan har en kontaktperson utsetts för de
fem mest läkemedelstunga chefssamråden.
Följande är kontaktpersoner
RCC
Jonas Claesson
Internmedicin Anders Bergström
Kardiologi
Bertil Ekstedt
Neurologi
Per Magnusson
Reumatologi
Eva Johansson.
• Samverkan med RCC i arbetet med regionalt ordnat
införande
www.lvn.se
Uppdrag
Ta fram ett förslag till regional process
för ställningstagande till införande av nya
läkemedelsbehandlingar
www.lvn.se
• Läkemedelsrådet har tagit fram en gemensam
process för kontrollerat ställningstagande och
införande av nya läkemedelsbehandlingar
• Förslaget har förankrats i aktuella chefssamråd samt presenterats och godkänts i NRF
och i respektive landsting
www.lvn.se
Process för regionalt ställningstagande till nya
läkemedel
1. Anmälan av läkemedel
2. Utredning
3. Ställningstagande
4. Kommunikation av ställningstagande och
beslut
5. Uppföljning
6. Reviderat ställningstagande
www.lvn.se
ARIL
Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel
Regionalt forum för ställningstagande till nya läkemedel
Består av:
• två representanter från varje landsting, varav minst en av dessa
ska vara ledamot i NRL
• en representant från enheten för klinisk farmakologi, Umeå
Universitet
• en representant från regionala NSK-gruppen, Nationell
Samverkan för Kunskapsstyrning
• ordförande tillika verksamhetschef för Läkemedelscentrum
Västerbottens Läns Landsting
• adjungerade representanter från de regionala chefsamråden/
RCC beroende på vilka läkemedel som genomgår
introduktionsprocessen
www.lvn.se
ARILs arbete hittills
Följande läkemedel är föreslagna för regionalt
ordnat införande;
Yervoy, Votrient, Xalkori, Zytiga, Velboraf och
Vyndaquel
www.lvn.se
Uppdrag
Att inom läkemedelsförsörjning sjukhus utveckla en
regional samverkan inom de områden där det bedöms
rationellt
• Gemensam upphandling av läkemedelsförsörjning
till sjukhus, vårdcentraler och tandvård
• Nätverk i regionen har bildats när det gäller
kvalitetsgranskning och arbete med äldre
www.lvn.se
Läkemedelsförsörjningen efter 1 april 2013
• Landstingen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och
Norrbotten fortsatt avtal med Apoteket AB
• Avtal 2013-04-01 – 2018-03-31 med möjlighet till
24 månaders förlängning
• Landstinget tar över vissa delar i egen regi
• Avtalet med Apoteket AB delvis annat innehåll än idag
• Inte en totalsumma för hela försörjningen utan Apoteket
debiterar för respektive delområde
www.lvn.se
Delar upphandlade av Apoteket AB
• Läkemedelsleveranser inkl tillhörande tjänster
• Skötsel av läkemedelsförråd (Läkemedelsservice)
• Vätskehantering (vätskevagnar) – farmacevtiska ansvaret
• Tillverkning av cytostatika (nu till fler enheter) och övrig steril
extempore
• Tillverkning av radiofarmakakit (nytt)
• Kvalitetsansvarig farmacevt dialys
• Kvalitetsansvarig farmacevt radiofarmaka
www.lvn.se
Delar landstingen tar över i egen regi
• Packning av vätskevagnar (Landstingsservice)
• Kassation av läkemedel
• Kvalitetsgranskning (del i Landstingets kvalitetsledningssystem)
• Sortimentsstyrning i samverkan med Apoteket AB
www.lvn.se
Uppdrag
Rekommendera regionlandstingen att för
regionala statistiktjänster gemensamt
finansiera del av en apotekartjänst
• En 60 % tjänst förlagd till Västernorrland har
inrättats
• Norrlandstingens Regionförbund upprättar
avtal för tjänsten
www.lvn.se
Uppdrag
Redovisa en årlig uppföljning av
utvecklingen inom området biosimilars
och hur potentialen utnyttjas
www.lvn.se
AUP exkl moms (År)
2010
2011
2012
B03XA01 - Binocrit
Västernorrland
16 440
B03XA01 - Binocrit
Jämtland
15 996
B03XA01 - Retacrit
Västernorrland
117 956
297 894
1 305 107
B03XA01 - Retacrit
Jämtland
133 550
173 032
88 543
B03XA01 - Retacrit
Västerbotten
2 510 322
3 626 897
3 066 558
B03XA01 - Retacrit
Norrbotten
937 548
1 551 037
1 157 454
H01AC01 - Omnitrope
Västernorrland
393 315
411 360
445 257
H01AC01 - Omnitrope
Jämtland
208 364
504 297
539 800
H01AC01 - Omnitrope
Västerbotten
2 836 462
2 749 608
3 177 573
H01AC01 - Omnitrope
Norrbotten
632 114
845 475
654 774
L03AA02 - Nivestim
Västernorrland
27 241
55 838
L03AA02 - Nivestim
Jämtland
6 622
22 455
L03AA02 - Nivestim
Västerbotten
4 786
33 316
277 392
L03AA02 - Ratiograstim
Västernorrland
24 918
402 244
1 910 829
L03AA02 - Ratiograstim
Jämtland
18 759
211 548
639 418
L03AA02 - Ratiograstim
Västerbotten
559 815
1 976 087
2 686 655
L03AA02 - Ratiograstim
Norrbotten
828 527
1 240 607
1 168 372
L03AA02 - Zarzio
Västernorrland
L03AA02 - Zarzio
Norrbotten
11 470
2 403
AUP exkl moms (totalkostnad) recept + rekvisition
www.lvn.se
NLR har även under 2012 arbetat med
• Utbildning
AT-läkare
Norrländska läkemedelsdagar
• Forskning
- NLR har i år utökats med representant från
LäkemedelsCentrum i Umeå och därmed förbättrat
informationsutbytet med KBN och FOUUrådet
- NLR har samverkat i LIF-norr
www.lvn.se
NLR har också under 2012 samverkat vid
• Upphandling av rekvisitionsläkemedel.
Följsamhet till upphandlingen har medfört
rabatter på 104 miljoner kronor till regionen
2012
• Upphandling av maskinell dosdispensering
• Revidering av regionala anvisningar för
dosdispenserade läkemedel
• Uppföljningsfrågor via kvalitetsgruppen
www.lvn.se
Rekvisitions- alternativt recepthantering
www.lvn.se
Tack!
[email protected]
www.lvn.se
Download