Läs mer om Tumba bruk

advertisement
Tumba bruk
Tumba bruk utgör riksintresse för kulturmiljövården (AB 7 Botkyrka socken).
Tumba bruk grundades av Riksbanken på 1750-talet och är ett av världens äldsta pappersbruk för
tillverkning av sedelpapper. Bruket är fortfarande ledande producenter av sedlar och säkerhetspapper. Miljön omfattar ett femtiotalbyggnader som tillsammans vittnar om ett brukssamhälles utveckling över 250 år. Även Lill-Tumba gård och tillhörande odlingslandskap ingår som en del av
bruksmiljön.
Mot E4/E20
Gravfält från järnåldern
Fornlämning
Områdesgräns
Lill -Tumba
Stora stenhuset uppfördes som personalbostad på 1820-talet efter ritningar
av Carl Christoffer Gjörwell. I samma
hus inrättades Bancosalen, där Riksbanken sammanträdde.
F.d. disponentbostad och brukets äldsta bevarade
byggnad. Den uppfördes på 1760-talet och byggdes senare om till brukskontor och förvaltningsbostad.
Kulturhistoriska karaktärsdrag
Sambandet mellan Tumbaån och bruket
Tillgång till vatten var en förutsättning för tillverkningen och Tumbaån utgör därför en viktig del
av bruksmiljön. Möjligheten att avläsa och uppleva detta samband är viktig för förståelsen av
vattnets betydelse för brukets produktion och lokalisering.
Sambandet mellan bruk och jordbruk
Bruket fungerade som ett självförsörjande samhälle som byggde på naturahushållning. För att
kunna tillhanda baslivsmedel till de anställda hade bruket en egen jordbruksproduktion. Gården
Lill-Tumba representerar denna koppling och ingår som en del av bruksmiljön.
Tumba bruk
ägen
Järnv
100
0
60
120
180
240 m
Karta 2013
Grundstrukturen kring personalbostäder
Till personalbostäderna hörde tidigare även förråd, odlingsytor och del i ekonomibyggnad. Denna grundstruktur ingick i 1700-talets bruksmiljöer och speglar områdets historiska funktion som
bostadsområde med självhushållning för arbetarna på bruket. Ett annat för bruket och perioden
karaktäristiskt drag är det socialt differentierade boendet mellan arbetare, förmän och tjänstemän
som avspeglas i bostadsbebyggelsens placering och utformning.
Årsringar
Bebyggelsen i området är huvudsakligen uppförd under perioden 1750-1920-tal och speglar de
förutsättningar och ideal som präglat olika tidsepoker. Årsringarna i bebyggelsen vittnar om brukets successiva utveckling och är ett viktigt karaktärsdrag.
200 m
Riktlinjer
Tumba bruk är ett statligt byggnadsminne och omfattas av särskilda skyddsbestämmelser.
Personalbostäderna i områdets västra del
ligger på rad längs en smal gata.
Lill-Tumba gård vittnar om jordsbrukets
funktion för brukets försörjning i äldre tider.
Årsringar
1760-1800
1800-1890
1890-1915
1916-1927
Efter 1930
1880
Laga skifte , Tumba 1880, Lantmäterimyndigheternas arkiv.
Inringat område omfattar de delar som ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Övriga delar är i privat ägo.
Ursprungliga funktioner för byggnaderna
1906
Häradsekonomiska kartan 1901-1906, Rikets allmänna kartverks arkiv.
1951
Ekonomiska kartan 1951, Rikets allmänna kartverks arkiv.
Bostadshus
Tvättstuga
Uthus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agarara byggnader
Produktionskopplade
Garage
Fabriksområde (privat)
Inringat område omfattar de delar som ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Övriga delar är i privat ägo.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards