Matematik

advertisement
Matematik
Nationella mål år 3
Lokal tolkning av mål att nå
Eleven skall
-ha en grundläggande taluppfattning som
omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk
Eleven skall
-kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors
värde i talen inom heltalsområdet 0 – 1000
-kunna jämföra,storleksordna och dela upp tal
inom heltalsområdet 0 – 1000
-kunna dela upp helheter i olika antal delar
samt kunna beskriva jämföra och namnge
delarna som enkla bråk
-kunna beskriva mönster i enkla talföljder
-kunna hantera matematiska likheter i
heltalsområdet
0 -20
-se Bema 4:2 och 5:4
-förstå och kunna använda addition,
subtraktion, multiplikation och division samt
kunna upptäcka talmönster
-kunna räkna med naturliga tal i huvudet
-kunna förklara vad de olika räknesätten står
för och deras samband med varandra med
hjälp av t ex konkret material eller bilder
-kunna räkna i huvudet med de fyra
räknesätten när talen och svaren ligger inom
heltalsområdet 0 – 20 samt med enkla tal
inom ett utvidgat talområde
-kunna addera och subtrahera tal med hjälp av
skriftliga räknemetoder när talen och svaren
ligger inom talområdet 0 – 200
-ha en grundläggande rumsuppfattning och
kunna känna igen och beskriva några viktiga
egenskaper hos geometriska figurer och
mönster
-kunna beskriva föremåls och objekts
placering med hjälp av vanliga och enkla
lägesbestämningar
- kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga
två- och tredimensionella geometriska objekt
-kunna rita och avbilda enkla
tvådimensionella figurer samt utifrån
instruktion bygga enkla tredimensionella
figurer 13:1, 13:2 och 13:3
-kunna fortsätta och konstruera enkla
geometriska mönster
-kunna jämföra, uppskatta och mäta längder,
areor, volymer, massor och tider
___________________________________
-kunna tolka och presentera elevnära
information i tabeller och diagram
-kunna uppskatta och mäta med m, dm och
cm och förstå sambandet 12:1 och 12:2
-jämföra areor 13:3
-kunna uppskatta och mäta volymer med
vanliga måttenheter 11:1 och 11:2
- kunna upskatta och mäta massa med vanliga
måttenheter g, hg, k och ton 10:1 och 10:2
-göra enkla jämförelser av tid samt kunna
mäta tid 9:1, 9:2 och 9:3
____________________________________
- kunna avläsa färdigställa och tolka ett
stapeldiagram 14:1
Nationella mål år 5
Lokal tolkning av mål att nå
Eleven skall
- ha en grundläggande taluppfattning som
omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk och
decimalform
-
-
förstå och kunna använda addition,
subtraktion, multiplikation och
division samt kunna upptäcka
talmönster och bestämma obekanta
tal i enkla formler.
Kunna räkna med naturliga tal- i
huvudet med hjälp av skriftliga
räknemetoder och med miniräknare.
Ha en grundläggande rumsuppfattning och
kunna känna igen och beskriva några viktiga
egenskaper hos geometriska figurer och
mönster
Kunna jämföra , uppskatta och mäta längder,
areor, volymer, vinklar, massor och tider
samt kunna använda ritningar och kartor
- talmönster , även decimaltal 3:4
- visa, namnge och skriva tal i bråkform 7:1
-placera tal i bråkform på tallinjen
-platsvärde 0-1000
4:2
-avläsa, skriva och storleksordna fem siffriga
tal 4:2
-förfina sina huvudräkningsstrategier 6:2
- kunna uppskatta och bedöma rimligheter
vid huvudräkning 5:5
- välja rätt räknesätt
- använda sig av skriftliga räknemetoder
- använda sig av miniräknare vid räkning
med naturliga tal och bedöma svarets
rimlighet
- kunna lösa både enstegs- och
flerstegsuppgifter
- lösa enkla ekvationer
- sortera tredimensionella objekt
- utveckla rumsuppfattningen d v s två –och
tredimensionella bilder och föremål
13.2
- rita vidare på ett komplicerat geometriskt
mönster
-mäta med linjal, tumstock, måttband
-använda enheterna m, dm, cm, och mm
-förstå sambandet mil, km, m, dm, cm och
mm.
-uppskatta längder från vardagslivet
-skalbegreppet när det gäller
förminskning12:3
-kunna begreppen omkrets och veta hur man
räknar ut omkretsen på t ex ett rum 12:3
- jämföra vinklar.
-kunna begreppen rät, trubbig och spetsig
--jämföra ytors areor
-uppskatta areor med areamall 13:2
-veta att en rektangel eller kvadrat kan delas
upp i minst två trianglar
-dela upp ytan hios en oregelbunden
geometrisk figur i kända geometriska figurer
13:2
-förstå sambandet liter, dl
-förstå att volym handlar om hur stor plats
något tar
-uppskatta volymer som har med
vardagslivet att göra 11:2
-analog och digital tid, datumskrivning 9:3
-beskriva och uppskatta tid 9:3
- uppskatta massor som har med vardagen att
göra 10:2
- sambandet g, hg och kg 10:3
Kunna avläsa och tolka data givna i tabeller
och diagram samt kunna använda elementära
lägesmått
-sammanställa data och med hjälp av dessa
gör en frekvenstabell
-tolka och konstruera ett eget linjediagram
14:2
-tolka och kunna använda sig av de
elementära lägesmåtten, medelvärde,
typvärde och median 14:2
Nationella mål år 9
Lokal tolkning av mål att nå
Eleven skall
- talmönster, även decimaltal 3:4
- storleksordna tal i bråkfor
- ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta
hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform
- ha goda färdigheter i och kunna använda
överslagsräkning och räkning med naturliga
tal och tal i decimalform samt procent och
proportionalitet i huvudet, med hjälp av
skriftliga räknemetoder och med tekniska
hjälpmedel
----------------------------------------Mål år 6
- lösa flerstegsuppgifter med olika räknesätt
- räkna med naturliga tal med skriftliga
räknemetoder
- använda miniräknaren vid räkning med
naturliga tal samt bedöma svarets rimlighet
6:3
- lösa enkla ekvationer 5:5
- räkna ut enkel proportionalitet 6:4
- ha förståelse för procentbegreppet 7:2
- sambandet mellan bråk och procent
----------------------------------------Mål år 6
- kunna använda metoder, måttsystem och
mätinstrument för att jämföra, uppskatta och
bestämma längder, areor, volymer, vinklar,
massor, tidpunkter och tidsskillnader
- kunna avbilda och beskriva viktiga
egenskaper hos vanliga geometriska objekt
samt kunna tolka och använda ritningar och
kartor
- skalbegreppet när det gäller förminskning
12:3
- uppskatta area med en areamall
- uppskatta en cm2, dm2, m2
Räkna ut arean på en kvadratisk eller
rekatangulär yta
- rita en figur med en i förväg given area
- förståelse för begreppet volym och veta hur
stor en cm3, dm3, m3 är 13:4
- uppskatta volymer som har med
vardagslivet att göra 11:2
- sambandet g, hg, kg 10:3
- beskriva och uppskatta tid 9:3
- tidsskillnad 9:3
-----------------------------------------Mål år 6
- veta att en rektangel eller kvadrat kan delas
upp i minst två trianglar
- dela upp ytan hos en oregelbunden
geometrisk figur i kända geometriska figurer
13:2
-----------------------------------------Mål år 6
- kunna tolka, sammanställa, analysera och
värdera data i tabeller och diagram
- kunna tolka ett cirkeldiagram 14:2
-----------------------------------------Mål år 6
- kunna använda begreppet sannolikhet i
enkla slumpsituationer
- kunna tolka och använda enkla formler,
lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och
använda grafer till funktioner som beskriver
verkliga förhållanden och händelser
- kunna tolka och använda sig av
medelvärde, typvärde och medianvärde 14:2
-----------------------------------------Mål år 6
- tolka och använda ett linjediagram 14:2
-----------------------------------------Mål år 6
Download