Elektricitet grunder

advertisement
Elektricitet grunder
1. Beskriv kortfattat elens väg från ett kraftverk till vägguttaget.
I Sverige produceras elen framförallt i vattenkraftverk och kärnkraftverk men elen kan också
produceras i vindkraftverk, kolkraftverk, solceller osv. Från kraftverket går strömmen genom en
transformatorstation som höjer spänningen för att minimera förlusterna. Strömmen leds sedan via
högspänningsledningar till alla städer. När strömmen är framme sänks spänningen i en
transformatorstation till 230 volt och leds till våra eluttag.
2.
- kunna rita upp och namnge delarna i en atom.
3.
- kunna förklara hur olika laddningar påverkar varandra.
4.
- kunna redogöra för och ge exempel på ledare och isolatorer.
Ledare är material som är bra på att leda ström t.ex. silver, guld, koppar osv.
Isolator är material som inte leder ström t.ex. plast, gummi, porslin osv.
5.
- kunna förklara vad som menas med elektrisk ström.
Elektrisk ström är en ström av elektroner som rör sig i en ledare
6.
- kunna beskriva begreppen öppen och sluten strömkrets.
När vi har en sluten krets kan elektronerna ta sig
hela vägen runt från batteriets minuspol till
batteriets pluspol. I exemplet till höger kommer
lampan då att lysa.
En öppen krets kan uppstå om det är glappt
någonstans och i det fallet lyser inte lampan.
7.
-kunna symboler för de vanliga elektriska komponenterna
8.
- kunna koppla en enkel krets efter kopplingsschema.
(s. 71)
Detta övar du på laborationerna
9.
-kunna sambanden mellan spänning, ström och resistans
(s. 73)
Ökad spänning innebär mer ström i kretsen (resistansen förändras inte)
Ökad resistans/motstånd gör att strömmen minskar om vi inte ändrar spänningen
Ju större resistans ett ämne har, desto sämre leder det ström.
10. Vilka är faror med elektricitet
Man måste komma ihåg att elektriciteten i våra vägguttag faktiskt kan vara livsfarlig om
strömmen tar vägen genom kroppen.
Elektriciteten kan också orsaka eldsvåda. Om det uppstår ett fel i en apparat kan det bli
kortslutning. Då kan strömmen bli stor. Ledningarna kan bli så heta att de antänder huset.
För att förhindra detta har man säkringar (proppar) som bryter strömmen om den blir för stor.
Förutom säkringar använder vi jordade uttag och jordfelsbrytare för att skydda oss och vårt
hem från den farliga elektriciteten.
Download