Elektronisk ordlista

advertisement
Elektronisk ordlista
Elektriska
komponenter:
Olika elektriska detaljer
Tex. Motstånd, strömbrytare,
transistorer motstånd m.m.
Chips:
En liten platta av ämnet kisel
kan innehålla flera tusen
transistorer och andra
elektriska komponenter
IC-krets:
Chips inbakade i plast för att tåla fukt och
damm
Har stift (små metall pinnar)
för att anslutas till kretskort
Kretskort:
En platta av plast med ett skikt av koppar
på ena sidan.
På denna monterar man
elektriska komponenter
Motstånd:
En elektrisk komponent som begränsar
strömmen. Kallas även resistor
Märkt med färgade ringar
som talar om hur stor
resistans motståndet har
Symbol:
Resistans:
Potentiometer:
Ett mått på hur svårt strömmen har att
passera genom motståndet.
Stor resistans = mycket svårt för strömmen
att passera genom motståndet
Ett motstånd där resistansen kan ändras
Mäts i enheten ohm (  )
Tex. volymknappar på
radioapparater.
Symbol:
Isolator:
Ett ämne som leder ström mycket dåligt
Tex. Porslin glas plast gummi
Ledare.
Ett ämne som leder ström bra.
Dessa ämnen har många lättrörliga
elektroner
Ämnen som leder ström halvbra.
Tex. Koppar guld silver
aluminium. (metaller)
Halvledare:
n-dopning :
p-dopning :
Tex. Kisel
Ledningsförmågan förbättras
genom dopning
Man tillsätter fosfor eller arsenik till
kiselkristallerna. Då får man fler
elektroner som kan leda strömmen
Ledningsförmågan förbättras
Man tillsätter bor till kiselkristallerna .
Då får man fler tomma platser (hål )för
elektronerna att hoppa till.
Ledningsförmågan förbättras
Diod:
Om man sätter ihop en p-dopad kiselplatta
med en n-dopad så får man en diod
Leder ström i en riktning.
Man säger att den likriktar
strömmen.
Obs! strömriktning
p-dopad
n-dopad
Anod
Katod
Elektronerna vandrar ytterst ogärna från pdopad del till n-dopad del eftersom det
redan är ett överskott av elektroner i den
n-dopade delen. Från n-dopad till p-dopad
går däremot bra
Dioden leder endast i p-n riktningen
Symbol:
Strömriktning:
En diod
halvvågslikriktarströmmen .
Den släpper igenom halva
växelströmsvågen, den som
går åt rätt håll.
Lysdiod:
Lyser när det går ström igenom den
Används ofta i apparater för
att visa om "strömmen är på"
Fotodiod:
Leder bara ström om man lyser på den
Tar emot signalen från
fjärrkontrollen till
TV-apparaten
Symbol:
Fotomotstånd:
Leder ström bättre om den belyses.
Resistansen minskar alltså när den belyses
Används i exponeringsmätare
i kameror.
Termistor:
Ändrar resistansen när den värms upp
Används för att reglera
temperaturen i apparater.
Symbol:
Kondensator:
Består oftast av två metallplattor med ett
isolerande skikt emellan
Kan lagra elektrisk energi
Avger sin energi snabbt
Större kondensatorer än 1F är som regel
elektrolytkondensatorer.
Släpper igenom växelström
men inte likström
Elektrolytkondensatorer måste vändas med
Symbol:
rätt ände till positiv spänning
Kapacitans.:
Kondensatorns förmåga att ta upp
laddningar
Förmågan att ta upp
laddningar anges med
enheten farad ( F ).
Transistor:
Kollektor
Kollektor
n
Bas
p
Det behövs bara en svag
basström för att släppa
igenom en stark
kollektorström.
Bas
n
Emitter
Används ofta för att förstärka
elektriska impulser eller som
"strömbrytare"
Emitter
Den ström så går in vid basen och ut vid
emittern heter basström.
Den ström som går in vid kollektor och ut
vid emittern heter kollektorström.
Om det går en basström genom transistorn
kan den släppa igenom en kollektorström
Om det inte går en basström genom
transistorn kan den inte släppa igenom
någon kollektorström.
Download