Magnet som påverkas av ström?

advertisement
laboration / undersökning
Planering
Vi ska undersöka hur en magnet påverkas av ström.
1. Vi börjar med att ställa kuben på 3V likspänning. Stäng av strömmen.
2. Efter det monterar vi materialen. Vi vrider på plattan så att magnetnålen står
parallellt med koppar tråden som nu är uppspänd mellan ståndarna.
3. Vi sätter på strömmen i ett kort ögonblick genom att slå på strömbrytaren.
Hypotes: När strömmen har varit på tror jag att magneten kommer börja röra sig ganska
snabbt. Kanske snurra.
Utrustning och säkerhet
Vad behöver vi?
En spännings kub, bottenplatta, 2 ståndare, nålmagnet, ståndare med stift, sladdar och
koppar tråd.
Finns det någon säkerhetsrisk? Man kan få en stöt av strömmen som går igen som
koppartråden.
Slutsats
Vad blev resultatet?
Fick ni svar på era frågor?
Kan ni dra någon slutsat?
Reflektion
Var resultatet rimligt?
Skulle ni kunna förbättra eller testa något mer för få ett tydligare svar?
Felkällor dvs. vad kunde gjort att svaret uteblev eller inte blev korrekt?
Dokumentation
Allt ska dokumenteras:
Planering, Utrustning och säkerhet, Slutsats och Reflektion.
Både skriftligt och gärna med ritningar och / eller bilder.
Download