Resistorer

advertisement
Resistans
• Resistorsymbolen skrivs på två sätt:
• Resistans är beroende av:
–
–
–
–
Tvärsnittsyta
Längd
Materialets resistivitet
Temperatur
• Tvärsnittsyta
– CM (circular mil), 1 CM =  /4 mil2
– ACM = dmil2
• Resistivitet
– Betecknas med 
– Enheten är  m eller CM  /ft
• “Inferred Absolute Temperature”
– Beteckning: T
– Används för att beräkna resistansförändringar
vid olika temperaturer enligt sambandet:
T  t1
R1

T  t2
R2
• Temperatur koefficient

– R = R20(1 +  20(t - 20oC))
 20
1

T  20C
Resistorer
* fasta
* variabla
Rac  Rab  Rbc
Konduktans
1
C
R
A
C
 l
Ohmmeter
* Mäta resistans
* Upptäcka öppna och kortslutna kretsar
* Kontrollera kontinuitet
* Testa halvledande komponenter
Ohms lag
E
I
R
Ampere
E  IR
E
ohm
R
I
Volt
Energi
effekten att utföra ett arbete gånger den tid det går
åt är ett mått på det energi som krävs för att utföra
det arbetet.
Energi (Wh).
W  Pt
Effekt
Kraft är ett mått på hur mycket arbete kan utföras
under en viss tid.
W
P
t
(watts, W, eller joule/sekund, J/s)
Effekt
P U *I
2
U
Px  U x I  I 2 Rx  x
Rx
P  P1  P2  P3  ...  PN
Effektivitet
Är andelen nyttig energi jämfört med tillförd
energi.
Pin  Pnyttig  Pförlorad

Pnyttig
Pin
ett decimalt tal.
Seriekretsar
U
I 
RT
U x  IRx
UTot  U1  U 2  U 3  ...  U N
Ersättningsresistansen
RT  R1  R2  R3  ...  RN
Spänningsdelningssatsen
Rx * E
Ux 
RT
Kirchhoff’s Voltage Law (KVL)

U 0
slinga
Inre resistans i en voltmeter
U NL
Rint 
 RL
IL
Mätmetoder
Parallell kopplingar
* Två element är parallella om de har två
punkter gemensama.
Resistans
* För den totala resistansen i en parallell krets
gäller förhållandet:
1
R

1
R1
 R12  R13  ...  R1n
Konduktans
* Konduktansen är ett genom resistansen. K 
* Den totala konduktansen blir då summan av
delkonduktanserna.
K  K1  K 2  K3  ...  K n
1
R
Minnesregler
* Den totala resistansen i en krets är alltid
mindre än resistansen på den minsta resistorn.
* Resistansen över 2 resistorer räknas ut genom
att dividera produkten av resistanserna med
produkten.
RT 
R1 R2
R1  R2
Parallella nätverk
* Strömmen väljer den väg med minst motstånd
* Vid lika resistans så fördelas strömmen lika
* Hög resistans ger liten ström
Kirchhoffs ström lag
* Strömmen in i ett nät = strömmen som går ut
ur nätet.
4A
2A
3A
3A
Parallella strömkällor
* Om man ska parallell koppla strömkällor, så
ska de ha samma spänning och inre motstånd!
* Vid lika resistans så fördelas strömmen lika
* Hög resistans ger liten ström
Öppna kretsar och kortslutningar
* En öppen krets består av två isolerade element
* En öppen krets har aldrig någon ström
* En kortslutning är en kontakt med väldigt lågt
motstånd mellan två ändpunkter i ett nät.
Voltmeter
* Används för att mäta spänning
* Ansluts parallellt med det man ska mäta
spänningen över.
* Bör ha ett stort motstånd.
Download