Att kunna vecka 38

advertisement
Att kunna vecka 38
• Ledare
• Isolator
• Ström
• Spänning
• Statisk elektricitet
• Elektrisk ström
• Elektrisk urladdning
• Elektroner
• Repellera
• Attrahera
• Laddade föremål
• Laddning
Begrepp att kunna vecka 39
• Kopplingar
• Symboler på komponenter
• Elektrisk krets
• Spänning
• Resistans
• Ström
• Elektrisk Spänning
+ tidigare begrepp
Kopplingar
Krets
En krets består av komponenter – komponenter ritas med symboler
Batterier
Symbol
Lampa
Symbol
Strömbrytare
Symbol
Plus är den långa.
KOPPLINGS-SCHEMA
En bild av en elektrisk krets
Öppen krets - lampan lyser ej
Sluten kretsStrömkrets sluten , strömmen
ritas alltid från plus till minus
SERIEKOPPLING
Lampor
Batterier
Om en lampa går sönder
slocknar övriga. ( ex
julgran)
Du får högre spänning.
Ex. 1,5 V + 1,5 V = 3 V
Lampan lyser mer.
PARALLELLKOPPLING
Lampor
Batterier
Om en lampa går sönder
fortsätter övriga att lysa.
Lampan lyser inte mer, men längre.
Ju högre spänning, desto starkare ström
Ju större resistans, desto svagare ström
Spänning, Resistans och Ström
Om man ändrar spänningen i en krets, så ändras också strömmen.
- Dubbelt så stor spänning ger dubbelt så stor ström
Också resistansen i kretsen påverkar strömmen, fast på motsatt sätt.
- Dubbelt så stor resistans ger hälften så stor ström.
Elektrisk Spänning
• Det som driver fram strömmen i en krets.
• Ju högre spänning som driver strömmen, desto större blir strömmen.
I ett batteri står vilken spänning batteriet har.
Alessandro Volta - 1 Volt (V)
Resistans (Motstånd)
Resistans
Resistor
Symbol
Kallas också ett Motstånd .
Begränsar strömmen.
(större resistans - mindre ström)
Resistans mäts i Ohm
Ω
Resistansen (motståndet) beror på 3 saker
• Materialet Bra ledare = liten resistans
• Längden Kort ledare = liten resistans
• Tjockleken Tjock ledare = liten resistans
Om du ska leda ström från A till B så vilken
leder bättre ?
B
A
Lång smal järntråd eller..
Här gick det
lätt
A
Guld
Bred , kort guldledare?
B
Uppgifter
Uppgifter koppling
Download