Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

advertisement
Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2009-09-15
Inrättad: 2008-12-12
Beteendevetenskap
Basics in the Behavioural Sciences
Högskolepoäng: 30.0
Kurskod: 2ÖÄ006
Ansvarig enhet: Pedagogiska inst
SCB-ämne: Pedagogik
Huvudområde: Pedagogik
Ytterligare huvudområden: Psykologi, Sociologi
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Nivå: A-NIVÅ (1-20 POÄNG)
Kursplanen är skapad enligt högskoleförordning gällande från och med 1 juli 2007
Kursplanen är inrättad av Pr-kom för personalvetarprogr samt Pr-kom för beteendevetenskapl progr med inriktn mot
IT-miljöer 2008-12-12. Giltig från 200904.
Behörighet
Antagen till Personalvetarprogrammet eller termin 3 på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot ITmiljöer.
Undantag
Beslut och riktlinjer
Reviderad och godkänd av Institutionen för psykologi 2009-08-28. Fastställd av Programkommittén för
personalvetarprogrammet 2009-05-25 samt Programkommittén för beteendevetenskapliga programmet med
inriktning mot IT-miljöer 2009-xx-xx.
Syfte/Mål
Moment 1: Genus och beteendevetenskap (6 hp), Gender and the Behavioural Sciences (6 ects)
Efter momentet skall studenten:
- visa grundläggande förståelse för, samt kunna redogöra för genusvetenskapliga teorier och begrepp
- kunna tillämpa genusvetenskapliga teorier och begrepp på problemställningar lokaliserade till privatliv,
skola/utbildning och arbetsliv, det vill säga uppvisa förmåga att på en grundläggande nivå kunna analysera och
diskutera empiriska resultat i relation till teori.
- ska ha utvecklat förmåga att anlägga genusvetenskapliga perspektiv på de socialpsykologiska, pedagogiska och
sociologiska fälten.
Moment 2: Socialpsykologi (8 hp), Social Psychology (8 ects)
Efter momentet skall studenten:
-kunna redogöra för teorier om hur människan tolkar egna och andras beteenden i sociala situationer
-kunna redogöra för teorier om attityder och fördomars uppkomst, hur dessa hänger samman med konformitet och
social påverkan, vilka effekter de har och hur man kan påverka dem
-kunna utifrån teoretiska överväganden jämföra uppkomsten av prosociala och aggressiva beteenden och beskriva
vilka positiva och negativa effekter dessa beteenden har, samt hur de kan påverkas
-kunna redogöra för teorier om gruppbildning, gruppers sätt att arbeta, hur ledarskap uppstår, effekter av olika typer
av ledarskap på gruppens sätt att arbeta samt effekter av samarbete, konkurrens och konflikter inom och mellan
grupper
-kunna redogöra för teorier om vilken effekt olika typer av kommunikation har på samspelet mellan människor både i
och utanför grupper
-utvecklat färdighet i att extrahera relevant information ur vetenskaplig litteratur och förmedla detta genom muntlig
presentation
Moment 3: Pedagogik (8 hp), Education (8 ects)
Efter momentet skall studenten:
-kunna redogöra för det centrala i pedagogikens problemområde samt olika sätt att definiera pedagogik som
vetenskaplig disciplin
-kunna redogöra för olika teorier om vuxnas lärande
-kunna redogöra för centrala begrepp, teorier och forskning inom fältet pedagogik i arbetslivet
-på en grundläggande nivå kunna analysera och diskutera konkreta exempel på lärande och kompetensutveckling
med hjälp av teorier om lärande och pedagogiska filosofier på ett grundläggande plan
Moment 4: Sociologi (8 hp), Sociology (8 ects)
Efter momentet skall studenten:
-ha kännedom om grunderna i klassisk och modern sociologisk teori samt kunna applicera teoretiska och empiriska
resonemang på olika sociala samhällsfenomen
-uppvisa grundläggande kunskaper om de sätt på vilka sociala kategorier som klass, genus och etnicitet tar sig
uttryck på såväl individ- som samhällsnivå
Innehåll
I kursen behandlas grundläggande teoretiska kunskaper inom de beteendevetenskapliga ämnena pedagogik,
psykologi och sociologi. I kursen ges en grundläggande introduktion till
ämnesdisciplinerna (teoretiska traditioner, forskningsinriktningar, centrala begrepp etc. inom respektive ämne). Visst
fokus läggs på de olika teoretiska perspektiven inom dessa ämnesdiscipliner och deras koppling till frågor inom
arbetsfältet personal- och arbetslivsfrågor. Varje ämnesdisciplin berör i varierande utsträckning analysnivåerna individ
– grupp – organisation – samhälle. Olika aspekter av mångfald belyses på kursen.
Moment 1: Genus och beteendevetenskap (6 hp), Gender and the Behavioural Sciences (6 ects)
Momentet innehåller en orientering om genusvetenskapliga teorier och begrepp, med speciellt fokus på de
beteendevetenskapliga ämnena. Vidare ger momentet en introduktion till genusvetenskaplig forskning riktad mot
områdena privatliv, skola/utbildning och arbetsliv inom vilka studenterna ges möjlighet till fördjupning.
Moment 2: Socialpsykologi (8 hp), Social Psychology (8 ects)
I momentet behandlas teori och empiri rörande social kognition, dvs hur människan kategoriserar och tolkar sig själv,
andra människor, sociala händelser och situationer i miljön. Attityder, fördomar, social påverkan, konformitet,
prosocialt beteende, aggression och grupper och ledarskap belyses. Teori och empiri integreras genom presentationer
av aktuell forskning och laborativt arbete. Dessutom integreras ämnesteori med metodologisk och statistisk teori i ett
socialpsykologiskt projektarbete.
Moment 3: Pedagogik (8 hp), Education (8 ects)
Momentet innehåller en orientering i pedagogikämnet som vetenskaplig disciplin och dess koppling till filosofiska
skolbildningar och uppdelning i olika forskningsfält. Dessutom ger momentet en introduktion till och viss fördjupning
av begrepp, teorier, forskning och perspektiv som återfinns inom fälten vuxenpedagogik och pedagogik i arbetslivet.
Moment 4: Sociologi (8 hp), Sociology (8 ects)
Momentet ger en introduktion till sociologi som vetenskapsfält samt presenterar ett urval av klassiska och moderna
sociologiska teorier och teoretiska perspektiv. Grunden för en förståelse av samhället ur en sociologisk synvinkel
läggs, i vilken växelverkan mellan samhälls- och individnivå belyses. Därutöver behandlas teoretiska samt empiriska
analyser som berör variationer i människors livschanser och handlingsmöjligheter. Sociologiska nyckelbegrepp
introduceras och kopplas till olika samhälleliga fenomen och skeenden.
Undervisning
Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller
delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika
krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i
vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av
kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd
(U).
Varje moment kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges
vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter
studenten till prov nästa gång kursen/momentet ges. Omprov baserad på samma kursplan som vid ordinarie prov
garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss
kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.
TILLGODORÄKNANDE
Tidigare studier som motsvarar kursens innehåll möjliggör tillgodoräknande. Prövning görs individuellt. För mer
information, kontakta programvägledaren.
Kurslitteratur
Moment 1: Genus och beteendevetenskap (6 hp), Gender and the Behavioural Sciences (6 ects)
Connell, Raewyn W. : Om genus
Göteborg : Daidalos, 2003 - 211 s.
ISBN: 91-7173-186-5
Libris: 9066033
Se bibliotekskatalogen
Referenslitteratur
Acker, J. (2006). Inequality Regimes: Gender, Class and Race in Organizations. Gender and Society, 20, 441-464.
Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront.
Lindgren, G. (1999). Klass, kön och kirurgi: relationer bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår. Malmö:
Liber.
Magnusson, E. (2006). Hon, han och hemmet: genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer.
Stockholm: Natur & Kultur.
Moment 2: Socialpsykologi (8 hp), Social Psychology (8 ects)
Hewstone, Miles; Stroebe, Wolfgang; Jonas, Klaus (eds.) : Introduction to social psychology : a European perspective
4. ed. : - Malden, Mass. ;a Oxford : Blackwell, 2008 - xvi, 409 p.
ISBN: 1-4051-2400-8 (pbk.)
Libris: 10675126
Se bibliotekskatalogen
Anvisade artiklar tillkommer.
Moment 3: Pedagogik (8 hp), Education (8 ects)
Egidius, Henry : Pedagogik för 2000-talet
5., [omarb.] uppl. : - Stockholm : Natur & kultur, 2009 - 311 s.
ISBN: 978-91-27-11739-6 (inb.)
Libris: 10919499
URL: http://www.nok.se/BR/allmlitt/9789127117396.jpg
Se bibliotekskatalogen
Ellström, Per-Erik : Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet : problem, begrepp och teoretiska perspektiv
1. uppl. : - Stockholm : Publica, 1992 - 144 s.
ISBN: 91-38-92209-6
Se bibliotekskatalogen
Hedin, Anna; Svensson, Lennart (red.) : Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
Lund : Studentlitteratur, 1997 - 190 s.
ISBN: 91-44-00373-0
Libris: 7274580
Se bibliotekskatalogen
Ellström, P-E. (2005). Arbetsplatslärandets janusansikte. Pedagogisk Forskning i Sverige, nr 3-4, 182-194.
Pommer Nilsson, P. (2002). En introduktion till pedagogik i arbetslivet. Begrepp, historik, nutid. Umeå Universitet,
Pedagogiska institutionen, http://www.pedag.umu.se/utbildning/kurslitteratur/index.html
Pommer Nilsson, P. (2004). Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. Umeå
Universitet, Pedagogiska institutionen, http://www.pedag.umu.se/utbildning/kurslitteratur/index.html
Moment 4: Sociologi (8 hp), Sociology (8 ects)
Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt : Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier
Lund : Studentlitteratur, 2006 - 399 s.
ISBN: 91-44-03462-8
Libris: 10036397
Se bibliotekskatalogen
Giddens, Anthony; Griffiths, Simon : Sociologi
4., omarb. uppl. /svensk bearbetning: Jan Carle och Björn Nilsson : - Lund : Studentlitteratur, 2007 - 743 s.
ISBN: 978-91-44-01947-5
Libris: 10482539
Se bibliotekskatalogen
Anvisade artiklar tillkommer.
Download