HR-arbete i teori och praktik Human Resourse Management in

Kursplan
Uttagen: 2010-08-17
Inrättad: 2007-05-21
HR-arbete i teori och praktik
Human Resourse Management in Theory and Practice
Högskolepoäng: 15.0
Kurskod: 2PE022
Ansvarig enhet: Pedagogiska inst
SCB-ämne: Pedagogik
Huvudområden och successiv fördjupning Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursplanen är skapad enligt högskoleförordning gällande från och med 1 juli 2007
Kursplanen är inrättad av Pedagogiska institutionen 2007-05-21. Giltig från 200734.
Behörighet
Grundläggande behörighet
Beslut och riktlinjer
Fastställd av Pedagogiska institutionen 2007-05-21.
Syfte/Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- beskriva och förstå HR-funktionens roll i förhållande till den egna organisationen och det omgivande samhället
- formulera, analysera och värdera HR-funktionens strategiska ställningstaganden i ett förändringsperspektiv
- förstå och analysera HR-funktionens arbete med mångfaldsfrågor
- genomföra en självständig studie av någon för kursen relevant frågeställning
Innehåll
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala,
kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande,
undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter
uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.
I kursen behandlas HR-arbete (Human Resource Management) nationellt och internationellt. I kursen behandlas även personalstrategiska
utmaningar för organisationer ur ett förändringsperspektiv. Ett särskilt fokus ligger här på strategiskt personalarbete och lärande (i)
organisationer. I kursen problematiseras även HR-funktionens arbete med mångfaldsfrågor i vid mening.
Undervisning
Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan
ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa
undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studentens
prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Varje moment kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin
därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen/momentet ges.
Omprov baserad på samma kursplan som vid ordinarie prov garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två
underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.
TILLGODORÄKNANDE
Studierektor beslutar om tillgodoräknande på moment/kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som
ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning
och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall
uppsatsarbete bifogas.
Kurslitteratur
Bell, Judith : Introduktion till forskningsmetodik. Nilsson, Björn
4., [uppdaterade] uppl. : - Lund : Studentlitteratur, 2006 - 265 s.
ISBN: 91-44-04645-6
Libris: 10238108
URL: http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/3702-04/height/320/width/320/bild.jpg
Se bibliotekskatalogen
Granberg, Otto; Ohlsson, Jon : Från lärandets loopar till lärande organisationer
2., [rev.] uppl. : - Lund : Studentlitteratur, 2004 - 148 s.
ISBN: 91-44-03410-5
Libris: 9416816
Se bibliotekskatalogen
Lindeberg, Tina : Trender inom HRM i Sverige och Europa : rapport från Cranet-undersökningen 2004-2005. Månson, Bo
Uppsala : Institutet för personal- och företagsutveckling, 2006 - 47 s.
Libris: 10291613
URL: http://www.ipf.se/UL/files/CRANET-rapport.pdf
Mlekov, Katarina; Widell, Gill : Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?.
Lund : Studentlitteratur, 2003 - 231 s. : ill.
ISBN: 91-44-02269-7
Se bibliotekskatalogen
Söderlund, Jonas; Bredin, Karin : Perspektiv på HRM : nya organisationsformer, nya utmaningar
1. uppl. : - Malmö : Liber, 2005 - 219 s.
ISBN: 91-47-07597-X (inb.)
Libris: 9872323
Se bibliotekskatalogen
Söderström, Magnus; Lindström, Kjell : Från Industrial Relations till Human Resources Management Från IR till HRM. : två aktuella synsätt på
personalarbete
Uppsala : Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF), 1994 - 62 s.
Libris: 1883846
Den finns ej längre som tryckt rapport. Laddas ned kostnadsfritt som pdf härifrån: http://www.ipf.se/index.php?showPage=franirtillhrm&m=2&s=7
Wahl, Anna : Det ordnar sig : teorier om organisation och kön.
Lund : Studentlitteratur, ;, 2001 - 226 s.
ISBN: 91-44-01336-1
Se bibliotekskatalogen