Kursplan för matematik

advertisement
Kursplan för matematik
Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret.
Nationella mål
Eleven ska:
 kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll,
 kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av
vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt
 kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och
räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet.
Tal och talens beteckningar
Målet är uppnått när eleven kan:
 ramsräkna upp till 100,
 kombinera tal och antal inom talområdet 0-100 t ex med hjälp av pengar och talkort,
 räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergångar inom talområdet 0-100 t. ex. 55+3, 874,
 muntligt berätta räknehändelser samt kunna teckna uppgifter,
 ramsräkna upp till 1000,
 kombinera tal och antal inom talområdet 0-1000,
 räkna addition med tiotalsövergång inom talområdet 0-100 t. ex. 48+7,
 räkna subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-20 t. ex. 14-6,
 läsa, skriva och lösa enkla problemtal,
 läsa och skriva tal i talområdet 0-1000,
 ange ental, tiotal, hundratal och tusental och förstå storleksordningen på tal som t. ex. 899,
909, 989, 990 och 998,
 dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge delarna som
enkla bråk,
 beskriva mönster i enkla talföljder t. ex. 2, 4, 6, 8 och
 förstå matematiska likheter inom talområdet 0-20 t. ex. 5+2=10-3.
Räkning med positiva heltal
Målet är uppnått när eleven kan:
 förklara vad de fyra räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp av t. ex.
konkret materiel, bilder och räknehändelser,
 räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20
och
 addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger
inom talområdet 0-200.
Rumsuppfattning och geometri
Målet är uppnått när eleven kan:
 beskriva föremåls placering med hjälp av vanliga och enkla lägesord t. ex. ovanför, under,
höger och vänster,
 jämföra, beskriva och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska figurer,
 rita och avbilda tvådimensionella figurer samt bygga enkla tredimensionella figurer utifrån
instruktion och med hjälp av t. ex. klossar och
 fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster.
Mätning
Målet är uppnått när eleven kan:
 avläsa hel- och halvtimme,
 avläsa kvart i och kvart över,
 avläsa hela klockan samt känna till digital visning,
 uppskatta, jämföra och mäta tid,
 jämföra olika längder,
 utföra enkla mätningar med längd (cm, m) och massa (hg, kg),
 uppskatta, jämföra och mäta volymer (dl, l) och
 göra enkla jämförelser med areor.
Statistik
Målet är uppnått när eleven kan:
 kan tolka tabeller och enkla diagram (stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram) och
 kan göra egna enkla tabeller och diagram.
Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Nationella mål
Eleven ska:
- ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och
decimalform,
- förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna
upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler,
- kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med
miniräknare,
- ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga
egenskaper hos geometriska figurer och mönster,
- kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt
kunna använda ritningar och kartor,
- kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda elementära
lägesmått.
Tal och talens beteckningar
Målet är uppnått när eleven kan:
_







ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal, positionssystemet upp t.o.m.
tiotusental,
förstå och använda begreppen addition, subtraktion, multiplikation och division,
förstå och använda begreppen summa, differens, produkt och kvot,
upptäcka talmönster (7,14, 21...),
bestämma obekanta tal i enkla formler t.ex. 5 + X = 14,
räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med
miniräknare,
positionssystemet och kunna ange vad som kommer före respektive efter givna tal och
enkla tal i bråk- och decimalform.
Rumsuppfattning och geometri
Målet är uppnått när eleven kan
 ha en grundläggande rumsuppfattning och känna igen och beskriva några viktiga egenskaper
hos geometriska figurer och mönster.
Mätning
Målet är uppnått när eleven kan:
 jämföra, uppskatta och mäta längder (från mm till mil), areor, volymer (ml till l) och praktiskt
kunna använda dem,
 förstå skillnaden mellan areor och omkrets,
 räkna ut arean och omkretsen av t.ex. en rektangel,
 rita, mäta och se skillnaden mellan rätvinkliga, trubbvinkliga och spetsiga vinklar,
 ange år, månad och dag på olika sätt,
 ange tid både analogt och digitalt,
 ange tidslängd mellan två klockslag,
 använda ritningar och kartor,
 avläsa och tolka data i givna tabeller och diagram t.ex. tidtabeller och
 använda elementära lägesmått t.ex. medelvärde.
Download