Matematik årskurs 2 Läsåret 2014/2015

advertisement
Pedagogisk planering
Matematik årskurs 2 Läsåret 2014/2015
Utdrag ur LGR 11(läroplan)
”Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas
såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som
sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande
aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i
vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets
beslutsprocesser.”
”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin
förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att
uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.”
Centralt innehåll
I årskurs 1–3
Taluppfattning och tals användning
– Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas
för att ange antal och ordning.
– Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och
symbolernas utveckling i några olika kulturer genom his-torien.
– Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk
samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
– Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
– De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
– Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och
överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas
användning i olika situationer
– Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Algebra
– Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
– Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas
och uttryckas.
Geometri
– Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar,
trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer.
Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
– Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
– Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
– Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
– Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym
och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Sannolikhet och statistik
– Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
– Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva
resultat från enkla undersökningar.
Samband och förändringar
– Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Problemlösning
– Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
– Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer
I årskurs 1 så arbetade vi framförallt med att utforska och befästa talområdet 0-20. Vi
arbetade i huvudsak med utforska och befästa grundläggande begrepp samt räknesätten
addition och subtraktion och symbolerna + - =
Utifrån LGR11 Matematik 1-3 har vi tänkt oss att arbeta med följande arbetsområden och mål
i matematiken under årskurs 2.
Mål och arbetsområden i matematik årskurs 2
 Addition/subtraktion:
Utforska och träna på att genomföra beräkningar i talområdet 0-100, med och utan tiotalsövergångar.
Algoritmer(uppställningar) utan växlingar.
 Multiplikation/division:
1, 2, 5 och 10:ans multiplikations tabeller
 Taluppfattning/positionssystemet:
Ramsräknar 0-1000
Platsvärde och talens grannar inom talområdet 0-100
Positionen 100-tal
 Problemlösning:
Producera och lösa räknesagor med addition eller subtraktion inom talområdet 0-100
 Algebra:
Begreppen och symbolerna < > (större än/mindre än)
Obekanta tal inom talområdet 0-20
Upptäcka och fortsätta mönster
Upptäcka och fortsätta talföljder med regelbunden skillnad
 Bråk & procent:
Begreppen hälften/dubbelt
Begreppen udda/jämn
Beräkna hälften/dubbelt av jämna tal inom talområdet 0-20
 Statistik:
Avläsa tallinjen inom talområdet 0-100
Avläsa enklare diagram och tabeller
 Geometri:
Kunna formerna kvadrat rektangel, triangel och cirkel
Kunna mäta en sträcka
Begreppet omkrets
Beräkna omkrets på kvadrat, rektangel och triangel
 Längd:
Känna till m, dm och cm
Utföra mätningar i m, dm och cm
 Vikt:
Känna till kg
 Volym:
Känna till l (liter)
Känna till att 1 l = 10 dl
 Tid:
Månaderna i rätt följd
Avläsa hel/halvtimme samt kvartar på analog klocka
I årskurs 2 kommer vi att ha matematik minst 220 min/vecka.
Vi kommer att arbeta med matematiken på ett varierande sätt, det är min absoluta övertygelse
att om alla sinnen får vara delaktiga så befästs kunskap och begrepp snabbast och bäst.
Arbetet kommer framförallt att ske på ett individuellt sätt vilket innebär att eleverna arbetar
på sin egen nivå och med det arbetsområde som ligger närmast i den egna utvecklingen.
Alla kommer alltså inte att göra eller arbeta med exakt samma saker.
Arbetet kommer till största delen att ske enskilt(man arbetar själv med eget material) men
kommer givetvis att kompletteras med genomgångar, spel, gruppuppgifter, demonstrationer,
och laborationer.
Bedömning:
Bedömning och omdöme kommer att ges på i vilken grad eleven klarat ovanstående mål samt
hur väl eleven kan uttrycka sig matematiskt både muntligt och i skrift.
Download