Matematik

advertisement
Matematik
lokal kursplanering, Solbergaspåret
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Mål
Vad, när och hur gör vi?
Eleven skall:
ha förvärvat sådana grundläggande .
kunskaper i matematik som behövs
för att kunna beskriva och hantera
situationer och lösa konkreta
problem i elevens närmiljö.
Inom denna ram skall eleven
– ha en grundläggande
taluppfattning som omfattar
naturliga tal och enkla tal i bråkoch decimalform,
- förstå positionssystemet och
siffrors värde upp till 100 000.
Naturliga tal: Upp till 1 000 000.
Kunna begreppet, men ej räkna med
det.
Bråkform: När det är befäst
laborativt, överföra det till
matematiskt språk, ej nödvändigtvis
räkna addition och subtraktion.
Förstå att 0,1 >0,08
Hälften och dubbelt
– förstå och kunna använda
Talmönster: Kunna t ex 2,4,8 ……
addition, subtraktion, multiplikation Bestämma tal i enkla formler:
och division samt kunna upptäcka
T ex ? + 5 = 15, 15 = 5 + ?,
talmönster och bestämma obekanta
9 - ? = 3.
tal i enkla formler,
Förstå likhetstecknets betydelse t ex
genom skriftlig huvudalgoritm i
utvecklad form.
Solbergaspåret/matematik5
2007-08-14
Gemensamma teman och annat
som vi vill trycka på
Räkna med naturliga tal: I form av
–kunna räkna med naturliga tal – i
huvudet, med hjälp av skriftliga
räknehändelser, för att förstå
räknemetoder och med miniräknare, sammanhanget.
Huvudräkning: Additions- och
subraktionstabellerna upp till 20 och
multiplikationstabellerna 10 * 10
(lågstadiet 5*5).
Överslagsräkning: kunna förstå
affärsavrundning, samt avrunda till
10:o- och 100-tal
Med hjälp av olika skriftliga
räknemetoder, kunna räkna:
 addition
 subtraktion
 multiplikation: tvåsiffriga
heltal och decimaltal tex
3*1,5
Kunna multiplicera ett
ensiffrigt tal med ett tvåsiffrigt
heltal eller decimaltal.
 multiplikation med
10,100,1000
 division: kort division med
ensiffrig nämnare och
högst fyrsiffrig täljare.
Miniräknare: Kunna använda
miniräknare. Kunna använda
symbolerna +, -, *, /.
– ha en grundläggande
rumsuppfattning och kunna känna
igen och beskriva några viktiga
egenskaper hos geometriska figurer
och mönster,
Solbergaspåret/matematik5
Grundläggande rumsuppfattning:
Befästa begreppen längd, bredd,
höjd, tjocklek, vänster, höger,
mitten, bredvid, framför, bakom.
Grundläggande egenskaper hos:
Cirkel: definition
Triangel: definition, omkrets
Kvadrat: definition, omkrets, area
Rektangel: definition, omkrets, area
Vinklar: rät, trubbig, spetsig
– kunna jämföra, uppskatta och
mäta längder, areor, volymer,
vinklar, massor och tider samt
kunna använda ritningar och kartor,
Prefixens betydelse grundlägges
tidigt ( k=kilo, h=hekto, m=meter,
d= deci, c= centi)
Jämför, uppskatta och mäta:
Enhetsbegrepp för längd mm mil,
area: cm2, dm2, m2
volym: dl, liter
massa: g, hg, kg
tid: sek, min, kvart, timme, dygn,
vecka, månad, kvartal, år
Avläsa klockan digitalt och analogt,
Laborativt arbeta med
tidsskillnader. skriva datum,.
Tolka ritningar och kartor:
Kunna begreppens betydelse:
Förminskning: t ex klassrummet
storlek skala 1:100
Människokroppen skala 1:10
Förstoring: t ex skalbagge skala 2:1
– kunna avläsa och tolka data givna
i tabeller och diagram samt kunna
använda elementära lägesmått.
Avläsa och tolka data i givna
tabeller och diagram:
Kunna stapel- och linjediagram
samt cirkeldiagram
Kunna beräkna medelvärde
Solbergaspåret/matematik5
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards