Kaleorid prolonged-release tablet PL

advertisement
Läkemedelsverket 2013-07-15
Bipacksedel: Information till patienten
Kaleorid 750 mg filmdragerade depottabletter
kaliumklorid
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Kaleorid är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du använder Kaleorid
3.
Hur du använder Kaleorid
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Kaleorid ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Kaleorid är och vad det används för
Kalium är en viktig beståndsdel i kroppens celler och har betydelse för muskel- och nervfunktionen
och för kroppens syra-basbalans. Kaliumbrist kan uppstå i samband med vissa sjukdomar och vid
behandling med olika urindrivande medel. Kaleorid ges till patienter med för låga halter av kalium i
blodet. Det kan också ges i förebyggande syfte vid diuretikabehandling.
Kaleorid är tillverkad så att upplösningen av tabletten är fördröjd. Kalium ligger inbakat i ett
lipidskelett, som ger en långsam och gradvis utsöndring av kalium över ett långt tarmavsnitt. Kärnan
är uppbyggd av ett mjukt lipidskelett, som avgår oförändrat med faeces.
Kaleorid innehåller en vit kärna som utsöndras med avföringen.
2.
Vad du behöver veta innan du använder Kaleorid
Använd inte Kaleorid:
om du är allergisk mot kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i
avsnitt 6).
om du har nedsatt njurfunktion
om du har för höga kaliumvärden i blodet
om du har förträngningar i matstrupen och/eller tarm
om du har Addisons sjukdom (ej fungerande binjurebark) men inte tar medicin mot den
om du har för lågt pH i blodet (metabolisk acidos) orsakat av ämnesomsättnings-rubbningar.
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kaleorid.
Var särskilt försiktig med Kaleorid:
om du lider av hjärt- eller njursjukdom. Serumkalium bör kontrolleras i sådana fall.
om du samtidigt använder läkemedel som minskar rörligheten i tarmarna.
Andra läkemedel och Kaleorid
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda
andra läkemedel.
Behandlingseffekten kan påverkas om Kaleorid och vissa andra läkemedel tas samtidigt.
Kaleorid ska ej kombineras med kaliumsparande urindrivande läkemedel såsom spironolakton
amilorid, ej heller med takrolimus (läkemedel som hämmar immunförsvaret).
Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare
eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Inga kända risker vid rekommenderade doser.
Körförmåga och användning av maskiner
Kaleorid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
3.
Hur du använder Kaleorid
Använd alltid Kaleorid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är
osäker. Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. En vanlig dos
kan vara 2-5 tabletter dagligen.
Tabletterna får ej delas utan sväljes hela med minst ½ glas vatten och ej i liggande ställning
Om du har använt för stor mängd av Kaleorid
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt
rådgivning.
Symtom vid överdosering kan vara lågt blodtryck och långsam eller oregelbunden puls.
Muskelsvaghet, kramper och andningssvårigheter kan också uppkomma.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Förhöjda kaliumvärden i blodet.
Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Illamående

kräkningar,

gasbildning

buksmärtor

diarré

klåda med eller utan hudutslag och nässelfeber.
Tabletterna kan i sällsynta fall fastna i matstrupe och/eller tunntarm och orsaka skador på slemhinnan
och förträngningar.
Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte
nämns i denna information.
5.
Hur Kaleorid ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 C.
Används före utgångsdatum som anges på burken efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i
angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är kaliumklorid 750 mg.
Övriga innehållsämnen är titandioxid (E 171), etylcellulosa, glycerol, hypromellos, magnesiumstearat,
sackarinnatrium, stearylalkohol, talk.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit spolformad tablett.
HDPE burk med garantiförseglat lock med 100 eller 250 tabletter.
Innehavare av godkännande för försäljning
LEO Pharma AB
Box 404, 201 24 Malmö
Tel. 040-35 22 00.
Tillverkare
Paramedical A/S
Vassingerødvej 3-7
DK-3540 Lynge
Danmark
Denna bipacksedel ändrades senast
2013-07-15
Download