Exponering och hälsoeffekter i Glasriket

advertisement
Temadag Brofästet, Kalmar 20161027
Ingela Helmfrid
Exponering och hälsoeffekter i
Glasriket
Ingela Helmfrid
Arbets- och miljömedicin
Temadag, förorenade områden, 2016-10-27
Varför forska om detta?
Inventering
Stora kostnader,
politiska intressen
Underlag till
prioriteringar
Myndigheter,
konsulter
Finns miljö- och
hälsorisker?
Befolkningen
Riskbedömnings
modeller
Kommunicera
risker
Hur
hantera
riskerna?
Frågor
väcks!?!?
Miljömedicin
kontaktas
Många kunskapsluckor!
Oro för miljön, hälsan
och kommande
generationer
Oro för arbete,
fastighetsvärdet,
turism……
Riskkommunikation,
riskperception
FORSKNING
1
Temadag Brofästet, Kalmar 20161027
Ingela Helmfrid
Syfte med studierna
•
•
•
•
•
Är att kartlägga exponering och hälsorisker hos boende i
förorenade områden samt att jämföra exponering och
hälsorisker med populationer i områden utan historisk
industriell påverkan.
Vilka samband finns mellan uppmätta halter av toxiska
ämnen i miljön och exponeringen i befolkningen?
Hur väl speglar enkätdata uppmätta halter i humanbiologiska
prover?
Vilka faktorer påverkar exponering och uppmätta halter?
Vilka hälsorisker är förknippade med att bo och konsumera
lokal föda i ett förorenat område?
Finansiärer:
Naturvårdsverket, HÄMI (Hälsorelaterad Miljöövervakning)
FORSS (Forskningsrådet i Sydöstra Sverige)
Familjen Kamprads stiftelse
Arbets- och miljömedicin i Linköping
Metodutveckling - hälsoriskbedömning
Förhöjda halter av
metaller i mark,
sediment, vatten
Intagsberäkningar –
halter i lokal föda,
intagsfrekvens –
verifiera halter i
blod/urin/hår
Sjukdomsutfall?
Exponeringsvägar?
Spridningsvägar?
GIS
Registerstudie
Enkätstudie
Historisk exponering
Glasriket
Provtagning – grönsaker,
rotfrukt, frukt, bär, svamp,
jord/mark, brunnsvatten,
(fisk, viltkött)
Provtagning
- Blod: Pb, Sb, Co, Ni
- Urin: As, Cd, (PAH)
- LDL/HDL, kreatinin
- PON1 aktivitet
Arbets- och miljömedicin i Linköping
2
Temadag Brofästet, Kalmar 20161027
Ingela Helmfrid
Glasriket i Kalmar län
Arbets- och miljömedicin i Linköping
5
Lägesrapport
• Registerstudien ca 34 250 individer
(cancer, mortalitet)
(manus) Kontakt: Fredrik Nyqvist, Gun Wingren
Redan kända resultat!
• Signifikant ökad risk för totalcancer jämfört med
riket och Kalmar län
• Variation mellan olika Glasbruk i studien
• Variation över tid. Insjuknandet i cancer har
minskat med tiden!
3
Temadag Brofästet, Kalmar 20161027
Ingela Helmfrid
Lägesrapport
•
Enkätstudie: 2 200 individer (396 cancerdiagnos, 1804 cancerfria)
- Boende, arbete, rökning, kost, dricksvatten, barnafödande,
sjukdom, medicinering etc. Erbjudande om provtagning
(fall-kontrollanalyser pågår)
•
Exponeringsstudie: 704 individer har lämnat blod/urinprover, varav
ca 650 är analyserade (statistisk bearbetning pågår)
52 inlämnade prover på grönsaker, bär eller svamp
90 individer har lämnat prov på brunnsvatten
(intagsberäkningar ska genomföras)
•
Samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar (upptag i växter, odling
och konsumtion bland närboende, riskbedömning)
•
Riskkommunikation och riskperception
Våra tidigare studier i ett förorenat område (Gusum):
7
Helmfrid I, Salihovic S, van Bavel B, Wingren G. Exposure and body burden of polychlorinated biphenyls (PCB) and metals
in a historically contaminated community. Environmental International 2015;76:41-48. Epub 2014 Dec 16
Helmfrid I, Berglund M, Löfman O, Wingren G. Health effects and exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) and metals
in a contaminated community. Environment International 2012;44:53-58.
Ljunggren SA, Helmfrid I, Salihovic S, van Bavel B, Wingren G, Lindahl M, Karlsson H. Persistent organic pollutants
distribution in lipoprotein fractions in relation to cardiovascular disease and cancer. Environment International 2014;65:93-99.
Vad händer härnäst?
• Provsvar till studiepersoner sammanställs
och skickas under hösten
• Insamling av historiska data
• Populärvetenskaplig rapport till
Naturvårdsverket – 31 december 2016
• Gemensam kommunikationsplan ska upprättas
• Vetenskapliga publikationer
8
Arbets- och miljömedicin i Linköping
4
Temadag Brofästet, Kalmar 20161027
Ingela Helmfrid
Generella råd!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Föroreningarna beror på gamla synder
Ej farligt att gå på marken
Turister påverkas ej metallerna
Odla i köpt kontrollerad jord
Odla i pallkragar el. dylikt
Bevattna med kommunalt vatten istället för å-vatten
Kontrollera din brunn innan bevattning
Plocka bär och svamp längre från Glasbruksområdena
Undvik att plocka glasbitar på marken
Tvätta händerna vid kontakt med förorenad jord
Arbets- och miljömedicin i Linköping
9
5
Download