Arbetsplan 2012-2013

advertisement
Arbetsplan 2012-2013
För Regnbågens förskola
Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål
från Lpfö 98, reviderad 2010.
Kvalitetsgruppen
2012-10-18
Regnbågens förskola
Sundstigen 11, 613 36 Oxelösund
Tel: 0155-353 70
www.regnbagensforskola.com
Innehåll
Innehåll……………………………………………………………………………….…………….. 2
2.1 Normer och Värden……………………………………………………………………… 3
2.2 Utveckling och lärande………………………………………………………………… 4
2.3 Barns inflytande…………………………………….……………………………………..5
2.4 Förskola och hem…………………………………………………………………………. 6
2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet……………………………………………………………………………… 7
2.6 Hållbar tillväxt………………….………………………………………………………….. 8
2.7 Integration………………………………..…………………………………………………. 9
2.8 Plan mot kränkande behandling…………………………………………………… 10
Sammanfattning………………………………………………………………………………… 11
2
Regnbågens förskola
Sundstigen 11, 613 36 Oxelösund
Tel: 0155-353 70
www.regnbagensforskola.com
2.1 Normer och värden
Mål
Regnbågens förskola ska vara en förskola där alla kan känna sig trygga. Den ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling.
Prioriterade delmål i verksamheten pedagogiska året 2012/2013
Mål
Barnen utvecklar en förmåga
att ta hänsyn till och leva sig
in i andra människors
situation
Barnen utvecklar
respekt för allt levande och
omsorg om sin närmiljö.
Hur
Vem
När
Genom att ha tema LIKA/OLIKA
Pedagoger
Utveckla barnens förmåga att ta andras perspektiv
genom att
 arbeta med fadderskap
 lägga stor vikt vid reflekterande
gruppsamtal
 ha värderings- och samarbetslekar
Ansv. pedagog
Arbeta aktivt med START och Stegvis
Ansv. pedagog
1 gång/veckan
Kompissolen
Alla pedagoger
Löpande
Genom att
 arbeta med Grön Flagg
 använda reflekterande gruppsamtal
 plankan
Grön Flagg rådet
Ansv. pedagog
Löpande
Löpande
Uppföljning/
utvärdering
Trygghetsenkät
Utvecklingssamtal
Föräldrasamtal
Dokumentation av
kränkningar
Dokumentation om arbetet
Grön Flagg
Dokumentation om arbetet
plankan
3
Regnbågens förskola
Sundstigen 11, 613 36 Oxelösund
Tel: 0155-353 70
www.regnbagensforskola.com
2.2 Utveckling och lärande
Mål
Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.
Prioriterade delmål i verksamheten pedagogiska året 2012/2013
Mål
Barnen utvecklar intresse för
skriftspråk samt förståelse för
symboler och deras
kommunikativa funktioner,
Hur
Genom att
 använda ord som bilder
 ta fram symboler, genom barnens egna
erfarenheter
Barnen utvecklar sin förmåga Genom att
att använda matematik för att
 experimentera tillsammans med barnen
undersöka, reflektera över
 ha spännande matematiskt material
och pröva olika lösningar av
 ställa reflekterande frågor
egna och andras
problemställningar,
Barnen utvecklar intresse och
förståelse för naturens olika
kretslopp och för hur
människor, natur och
samhälle påverkar varandra,
Genom TEMAT i Grön Flagg
Vem
Ansv. pedagog
När
löpande
Uppföljning/
utvärdering
December 2012
Juni 2013
Pedagoger
December 2012
Juni 2013
Grön Flagg rådet
Ansv. pedagog
December 2012
Juni 2013
4
Regnbågens förskola
Sundstigen 11, 613 36 Oxelösund
Tel: 0155-353 70
www.regnbagensforskola.com
2.3 Barns inflytande
Mål
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av
verksamheten.
Prioriterade delmål i verksamheten pedagogiska året 2012/2013
Mål
Hur
Vem
När
Uppföljning/
utvärdering
Barnen utvecklar sin förmåga
att förstå och att handla efter
demokratiska principer
genom att få delta i olika
former av samarbete och
beslutsfattande.
Genom att
 arbeta i åldersgrupperna
 skapa ett miljöråd
 låta barnen vara mer med i beslutsfattande
delar
Ansv. pedagog
Löpande
December 2012
Juni 2013
Barnen utvecklar sin förmåga
att uttrycka sina tankar och
åsikter och därmed få
möjlighet att påverka sin
situation.
Genom att
 ha lyhörda pedagoger runt sig
 arbeta i åldersgrupperna
 utföra barnintervjuer
 pedagogerna observerar och fångar det
barnen är intresserade av, samt reflekterar
tillsammans med barnen
Ansv. pedagog
Löpande
December 2012
Juni 2013
5
Regnbågens förskola
Sundstigen 11, 613 36 Oxelösund
Tel: 0155-353 70
www.regnbagensforskola.com
2.4 Förskola och hem
Mål
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
Prioriterade delmål i verksamheten pedagogiska året 2012/2013
Mål
Hur
Vem
När
Uppföljning/
utvärdering
Pedagogerna ska ansvara för
att ge föräldrarna möjligheter
till delaktighet i
verksamheten och att utöva
inflytande över hur målen
konkretiseras i den
pedagogiska planeringen.
Genom att
 bjuda in till föräldrarådet, där arbetsplanen
diskuteras och planeras tillsammans med
föräldrarna
 ha en god dialog med föräldrarna
 regelbundet skicka ut verksamhetsbrev
Pedagogerna
Förskolechef
Oktober 2012
Löpande
Oktober 2012
December 2012
Juni 2013
Vårdnadshavare är delaktiga i
utvärderingen av
verksamheten.
Genom att
 årligen skicka ut en enkät
 lyfta fram ”synpunkten”
 genom att ha en god dialog
Pedagogerna
Förskolechef
Våren
Löpande
December 2012
Juni 2013
6
Regnbågens förskola
Sundstigen 11, 613 36 Oxelösund
Tel: 0155-353 70
www.regnbagensforskola.com
2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Mål
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
Prioriterade delmål i verksamheten pedagogiska året 2012/2013
Mål
Hur
Vem
När
Uppföljning/
Utvärdering
Vi har utvecklat samarbetet
med förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet
Genom att
 få en bättre dialog
Förskolechef
Ansv. pedagog
Ht-12, vt-13
Juni 2013
Barnen får en bra
förberedelse för övergång
Genom att
 hälsa på på skolgården
 ha fotografier på aktuella skolor uppsatta
på förskolan
 besöka skolan inne
 träffa lärare och fritidspedagoger
Ansv. pedagog
Löpande
Juni 2013
7
Regnbågens förskola
Sundstigen 11, 613 36 Oxelösund
Tel: 0155-353 70
www.regnbagensforskola.com
2.6 Hållbar tillväxt
Mål
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens
kretslopp.
Prioriterade delmål i verksamheten pedagogiska året 2012/2013
Mål
Varje barn utvecklar intresse
och förståelse för naturens
olika kretslopp och för hur
människor, natur och
samhälle påverkar varandra
Hur
Genom att
 arbeta med Grön Flagg, tema
vattenresurser
 sortera tillsammans
 arbeta med plankan
Vem
Pedagogerna
När
Löpande
Uppföljning/
Utvärdering
December 2012
Juni 2013
8
Regnbågens förskola
Sundstigen 11, 613 36 Oxelösund
Tel: 0155-353 70
www.regnbagensforskola.com
2.7 Integration
Mål
Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i
andras villkor och värderingar.
Prioriterade delmål i verksamheten pedagogiska året 2012/2013
Mål
Varje barn känner delaktighet
i sin egen kultur och utvecklar
känsla och respekt för andra
kulturer
Hur
Genom att
 följa traditionerna lucia, jul, påsk,
sommaravslutning
 låna böcker på biblioteket med kulturellt
innehåll
 låta barnen och vårdnadshavarna på
förskolan dela med sig av sin kultur
Vem
Pedagogerna
När
Löpande
Uppföljning/
utvärdering
December 2012
Juni 2013
9
Regnbågens förskola
Sundstigen 11, 613 36 Oxelösund
Tel: 0155-353 70
www.regnbagensforskola.com
2.8 Plan mot kränkande behandling
Mål
Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning
hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.
Prioriterade delmål i verksamheten pedagogiska året 2012/2013
Mål
Varje barn utvecklar förståelse
för att alla människor har lika
värde oberoende av social
bakgrund och oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller
funktionsnedsättning
Hur
Genom att
 arbeta med TEMA lika/olika
 leka värderings- och samarbetslekar
 böcker finns tillgängliga som riktar in sig
på ämnet
 genom barnintervjuer
Vem
Ansv. pedagog
När
Löpande
Uppföljning/
utvärdering
December 2012
Juni 2013
10
Regnbågens förskola
Sundstigen 11, 613 36 Oxelösund
Tel: 0155-353 70
www.regnbagensforskola.com
Sammanfattning
Arbetsplanens mål är underlag för kvalitetsredovisningen och kommande års utvecklingsmål. Lpfö 98/10, Kvalitetsredovisningen och
Arbetsplanen finns med som grund i alla sammanhang där verksamheten diskuteras, planeras, utvärderas, målformuleras och följs upp.
11
Download