domslut - Yrkande och grund

advertisement
DOMSLUT
Med undanröjande av Kronofogdemyndighetens utslag nr
, meddelat den
, förpliktar tingsrätten
att till
omedelbart utge
Tingsrätten förpliktar
att till
omedelbart utge
1.
ett kapitalbelopp om kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från till dess full betalning
sker,
2.
ersättning för inkassokostnader med kr,
3.
ersättning för rättegångskostnader med kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen
för domen. Av beloppet avser 450 kr ansökningsavgift och kr ombudsarvode.
______________________
YRKANDEN M.M.
I ansökan om betalningsföreläggande, som inkom till Kronofogdemyndigheten den
, yrkade
att
skulle förpliktas att till
utge ett kapitalbelopp om
jämte ränta och kostnader.
Sedan
bestritt ansökan överlämnades målet på begäran av
till tingsrätten för vidare handläggning.
Eftersom
inte i rätt tid bestred ansökan meddelade Kronofogdemyndigheten den
utslag i enlighet med yrkandet.
har härefter ansökt om återvinning av utslaget, varefter målet har överlämnats till tingsrätten
för vidare handläggning.
har yrkat och anfört grund i enlighet med bilaga 1.
har yrkat att
ska förpliktas utge
kr jämte ränta
har vidare yrkat ersättning för inkassokostnader med
kr och rättegångskostnader med
kr, varav 450 kr avser ansökningsavgift och
kr avser ombudsarvode.
har som grund för sin talan anfört följande.
har som skriftlig bevisning åberopat
har förelagts att inkomma med skriftligt svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan
komma att meddelas. Något yttrande från
har inte inkommit.
Käranden har beretts tillfälle att slutföra sin talan, varvid tredskodom har yrkats.
DOMSKÄL
har inte efterkommit föreläggandet att avge svaromål vid påföljd att tredskodom kan komma
att meddelas mot honom. På grund härav och då käromålet inte saknar laga skäl eller framstår
som uppenbart ogrundat, ska det bifallas genom tredskodom.
//
har i sitt svaromål anfört
Enligt 44 kap 7 a § rättegångsbalken kan tredskodom meddelas mot svaranden om denne
underlåter att inkomma med svaromål. För att undgå tredskodom måste ett svaromål klargöra
svarandens inställning och skäl som kan vara av betydelse vid prövning av saken. Emellertid
följer av 44 kap 7 b § samma balk att tredskodom ändå kan meddelas om käranden grundat
sitt yrkande på ett skriftligt fordringsbevis och svaranden inte förmått visa sannolika skäl för
sin inställning. Vad
anfört kan inte anses utgöra sådana sannolika skäl för dennes bestridande att tredskodom inte
kan meddelas. På anförda skäl och då käromålet inte saknar laga skäl eller framstår som
uppenbart ogrundat, ska det bifallas genom tredskodom.
//
Enligt 44 kap 8 § 2 st rättegångsbalken ska tredskodom mot svaranden grundas på kärandens
framställning av omständigheterna i målet, såvitt svaranden erhållit del av framställningen
och den inte strider mot förhållande som är allmänt veterligt. Vidare anges i bestämmelsen att
i den mån framställningen inte innefattar laga skäl för käromålet eller det annars uppenbart
framgår att käromålet är ogrundat ska det ogillas.
Förutsättningar föreligger att i detta fall meddela tredskodom.
är med denna utgång i målet skyldig att ersätta kärandens rättegångskostnader med yrkade
belopp, som får anses skäligen påkallade för att tillvarata kärandens rätt.
//
Käranden har vidare yrkat ersättning avseende kostnaden för rättslig rådgivning en timme.
//
Såvitt framkommit har ombudet dock inte utfört andra åtgärder än sedvanliga handläggsåtgärder. Någon rättslig rådgivning som förutsätts för ersättning enligt 18 kap 8 a § rättegångsbalken har således inte utförts.
//
En förutsättning för ersättning enligt 18 kap 8 a § andra stycket 1 p rättegångsbalken är bland
annat att en kostnad har uppstått för parten. Annat har inte framkommit än att kärandens
ombud är anställd hos käranden. Ombudets arbete för käranden kan vid dessa förhållanden
inte ses som en kostnad i bestämmelsens mening (jfr dock rätten till ersättning för eget arbete
enligt 18 kap 8 § samma balk).
//
För en part som driver en näringsverksamhet som inte är av mycket liten omfattning kan
kostnaden för rättslig rådgivning inte anses påkallad för tillvaratagande av partens rätt, när det
gäller ett mål om mindre värden som rör kärnverksamheten och som är okomplicerat eller av
ett slag som är mer återkommande i verksamheten (NJA 2007 s 579). Enligt tingsrättens
bedömning har tvistefrågorna i det aktuella målet legat inom kärnområdet för kärandens
näringsverksamhet samt varit okomplicerade
och/eller återkommande i verksamheten.
//
På grund därav kan kostnaden inte anses ha varit skäligen påkallad, och ersättning för rättslig
rådgivning ska således inte utgå.
//
Svaranden är med denna utgång i målet skyldig att ersätta kärandens rättegångskostnader.
Käranden har dock yrkat ersättning även för mervärdesskatt på kostnaden för sitt ombud.
Käranden är, såvitt framkommit, en juridisk person som yrkesmässigt omsätter skattepliktiga
varor eller tjänster, och är därmed mervärdesskatteskyldig. Mervärdesskatten för ombudet blir
således inte en slutlig kostnad för käranden. Med undantag för mervärdesskatten anser tingsrätten att yrkat belopp avseende rättegångskostnad är skäligt, och förpliktar därför
att utge även detta.
HUR MAN ÖVERKLAGAR (käranden) se bilaga (Dv 410), och
HUR MAN SÖKER ÅTERVINNING (svaranden) se bilaga (Dv 410)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den
2010. Ansökan om återvinning ska ha kommit in till tingsrätten senast den
2010.
HUR MAN ÖVERKLAGAR (svaranden)
Tredskodom
Utslag
har tidigare meddelats mot svaranden. Enligt 44 kap 10 § andra stycket rättegångsbalken har
svaranden inte rätt till återvinning om tredskodom meddelats på nytt, och enligt 49 kap 1 §
tredje stycket samma balk får denne inte heller överklaga tredskodomen.
gamla:
HUR MAN ÖVERKLAGAR (svaranden)
Svaranden får aldrig överklaga en tredskodom som meddelats mot honom. Eftersom
Kronofogdemyndigheten tidigare meddelat utslag mot svaranden kan han heller inte ansöka
om återvinning av tredskodomen, eftersom ett utslag räknas som en tredskodom och part inte
har rätt till återvinning om tredskodom meddelats på nytt mot honom.
HUR MAN ÖVERKLAGAR (svaranden)
Svaranden får aldrig överklaga en tredskodom som meddelats mot honom. Eftersom tingsrätten redan meddelat en tredskodom mot svaranden i detta mål har svaranden inte heller rätt
till återvinning av tredskodomen.
Download