F Samfundet och dess förförelse

advertisement
Samfundet och dess förförelse
Släck inte Anden. 1 Tess 5:19
Då väckelsen gått fram över jorden har den skilt sig från övriga kyrkosystem
p.g.a. att Anden lett människor in i Guds närhet i syfte att göra Gud, Herren
känd. Omvändelsen blir således ett faktum då människan ser vilken frihet hon
har i Kristus och den frihet vi bara får genom Kristus genom syndernas
förlåtelse. Vinden blåser vart den vill så är det också med Anden och helt
oberoende av mänskliga system och av människor upprättade ordningar visar
han vem Gud verkligen är. T.ex. Katolska kyrkan som valt sin egen väg med
tolkningar utifrån mänskliga och onda tankar med t.ex. Maria- och
helgondyrkan, där människan upphöjs till följd att Kristus hamnar i skuggan, har
en sådan uppbyggnad som samfundet liknar och därav har även Svenska kyrkan
liknelse i sin ordning. I Guds Ord beskriver Paulus om föreståndare och äldste
som är herdar för församlingen, men de åsidosätter inte det allmänneliga
prästerskap han också beskriver
Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Ef 4:7
Vi har alla som tagit emot Kristus också frihet i Honom genom den helige Ande
som ger åt var och en det Gud vill. Och han gav några till apostlar, andra till
profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att
utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp Ef 4:11-12
Vi ska därför varken binda oss till människor i form av påvedöme och
samfundssystem eller till materiella ting som rikedom eller bilder och
skulpturer. Allt detta varnar hela bibeln för från början tillslut och det är en
avsky i Guds ögon. Han vill att vi ska tillhöra Honom och endast Han ska vara
vår herre. Hör, Israel! Herren , vår Gud, Herren är en. 5 Mos 6:4
Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som
varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får
kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Ef 4:16
Det som pågår idag är att den världskyrka som binder människor och som vi ska
stå fria ifrån genom Jesus Kristus, som är Han som en gång för alla gjort oss fria
genom segern på korset, håller på att sluka Guds folk igen. Detta är en profetisk
hälsning av Herren själv till Guds församling och framförallt till dig som individ,
”Slå dig loss från de klor som binder dig!” Det är ingen tillfällighet att
samfunden enats i Sveriges Kristna råd, som är en gren av såväl europarådet
som världsrådet, utan det är en början till en allt djupare samhörighet till det
den fria församlingen en gång kommit ifrån. Då är vi inte längre barn som
kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna
spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid
sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet,
Kristus. Ef 4:14-15
Apostlarnas lära är en och inte två. Dopet är ett, Anden är en, Jesus Kristus är
det dyrbara offerlamm som fadern gav världen för sin kärleks skull och endast
Han är Herren HERREN. Låt oss lära av Guds ord som han gett oss för att vi ska
inse hans vilja.
Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp
och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro,
ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.
Ef 4:3-6
”Frukta mig!” säger Herren. ”Var har ni ert hjärta? Var? Var?
Var det inte jag som förlöste er från syndens bojor? Är det inte jag som har
makt över evigheten? Eller är det en människa av kött och blod som ger er
visdom och sanning? Jag ger liv och sanning genom Min Ande” Säger Herren.
”Förslösa inte er tid på människors sanning, ty jag skall förgöra allt jordiskt en
gång och jag kommer att visa vad rättfärdighet är. Se på mig mitt älskade barn
så skall jag visa dig en väg som går högt över alla andra vägar. Du är mig kär,
men gå inte den breda väg som leder till fördärvet, Jag längtar efter dig och vill
inget hellre än att ha dig vid min sida, vandrandes med Mig. Jag är din käpp och
din stav.” Säger Herren. ”Jag vet vad som är bäst för dig, så lyssna på mig och
frukta mitt ord som består i evinnerlig tid. Amen.”
Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig,
obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte
bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna
synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade
sig själv. Lagen insätter svaga människor som överstepräster, men ordet som
bekräftades med ed och kom efter lagen insätter Sonen, som är fullkomlig för
evigt. Heb 7:26-28
Samfundets fara, förutom den förföriska närheten till Katolska kyrkan som vill
lägga alla kristna under sig själv och inte under Kristus, är på det sätt man
förlitar sig på ett system, med en högre sits som har koll på läget. Man märker
det inte, men det blir så oundvikligt i församlingen, speciellt i ledningen. Man
ser inte faran utan vandrar blint med medan man blir alltmer bunden av en
organisation, men vi behöver bara Kristus. Man menar att det är bra med
samfundets funktion, men bibeln menar att det enda vi behöver är Kristus. Vi
förleds i blindo in under läror som är påverkade utifrån världens och tidens sätt
att se på saker. Exempel på dessa är bl.a. äktenskapets suveränitet för man och
kvinna, kvinnans roll i församlingen, synen på bibelotrohet i form av
blandningar med olika religioner samt i övrigt förvärldsligande inslag och
verksamhet i församlingen. Man menar att samfundet inte tvingar
församlingen att lyda samfundet, men oundvikligt är vi människor som leds av
det som leder oss, därför ska vi också låta Kristus leda oss. Det må vara fina
människor i samfundsledningen, men hela verket är av ondo och är av Antikrist
kommen för att förföra Guds folk. Låt oss inte underskatta Satans finurlighet
och långsiktiga planer, utan låt oss se på Jesus Kristus och låt Bibeln vara den
kompass, hur tvärs det än må gå mot världens normer.
Jesus Kristus, befria Sveriges kristna folk från den apati vi hamnat i då vi förlitat
oss alltför länge på att systemet ska göra det verk som endast Du Herre kan
göra. Halleluja, jag vill ropa ut dig som konung, Jesus Kristus du är vår Herre!
Amen.
(Alexander Grenehed 2015.01.22)
Download