Ventipulmin vet. oral solution PL

Läkemedelsverket 2015-01-09
BIPACKSEDEL FÖR
Ventipulmin vet. 25 mikrogram/ml oral lösning för häst.
1.
NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR
FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV
TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV
TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av
tillverkningssats:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Tyskland
2.
DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN
Ventipulmin vet. 25 mikrogram/ml oral lösning för häst
klenbuterolhydroklorid
3.
DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER
1 ml innehåller:
Aktiv substans: 25 mikrogram klenbuterolhydroklorid.
Hjälpämnen: Metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat, karbomer, sackaros,
makrogol 400, glycerol 85%, etanol 96%, trolamin och renat vatten.
Nästan klar, färglös oral lösning.
4.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Luftvägssjukdomar på häst med kramp i luftrören och/eller ansamling av slem, där man vill få en
avslappning av muskulaturen kring luftrören och en förbättrad slembortförande förmåga.
5.
KONTRAINDIKATIONER
Använd inte vid sen dräktighet och hjärtsjukdom.
6.
BIVERKNINGAR
Svettningar, muskeldarrningar, hjärtklappning, oro och nässelfeber kan förekomma.
Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala
om det för veterinären.
7.
DJURSLAG
Häst.
8
Läkemedelsverket 2015-01-09
8.
DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH
ADMINISTRERINGSVÄG
Ventipulmin vet. ges på fodret 2 gånger dagligen, morgon och kväll.
Dosen är 0,8 mikrogram klenbuterolhydroklorid per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.
Doseringsexempel: Häst 500 kg kroppsvikt (4 pumpslag 2 gånger dagligen).
Doseringspumpen ger 4 ml (100 mikrogram aktiv substans) för varje pumpslag. Detta motsvarar
doseringen till 125 kg kroppsvikt. Behandlingens längd är beroende av sjukdomens art. Vid akuta
sjukdomar är i allmänhet 3 veckors behandling tillräcklig. Vid kroniska sjukdomar krävs längre
behandling.
9.
ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING
-
10.
KARENSTID
Slakt: 28 dagar.
Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.
11.
SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 C.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader.
12.
SÄRSKILDA VARNINGAR
Dräktighet
Behandling av dräktiga ston med Ventipulmin vet. skall avbrytas 1-2 dagar före beräknad fölning,
eftersom klenbuterol genom sin påverkan på livmodermuskulaturen kan ha en hämmande effekt på
värkarbetet.
Digivning
Ventipulmin vet. bör ej användas till digivande sto.
Andra läkemedel och Ventipulmin vet
Rådgör med veterinären om hästen har andra läkemedel.
Undvik samtidig behandling med andra läkemedel ur samma läkemedelsgrupp som Ventipulmin.
Undvik samtidig behandling med glukokortikoider (kortison).
Försiktighet bör iakttas i samband med vissa former av narkos.
Överdosering
Överdosering upp till 4 gånger den rekommenderade dosen (oral administrering) under en 90-dagars
period orsakade övergående bieffekter typiska för denna läkemedelsgrupp (svettning, hjärtklappning
och muskeldarrningar). Dessa behövde ingen behandling. Vid oavsiktlig överdosering kan motgift
(antidot) fås av veterinär.
9
Läkemedelsverket 2015-01-09
13.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT
LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL
Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa
åtgärder är till för att skydda miljön.
14.
DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES
2015-01-09
15.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet
för försäljning:
Boehringer Ingelheim Vetmedica
Box 467
201 24 Malmö
10