Filosofisk Libertarianism

advertisement
FILOSOFISK LIBERTARIANISM
Björn Eriksson
INNEHÅLL
1. Robert Nozicks rättighetsbaserade libertarianism
2. Förvärv av egendom och det libertarianistsiska “spektrumet”
3. Libertarianismens filosofiska grunder:
1. Rättigheter
2. Frihet
3. Kontraktarianism
4. Kritisk diskussion: Rättighetsbaserad libertarianism
5. Kritisk diskussion: Frihetsbaserad libertarianism
6. Kritisk diskussion: Kontraktariansk libertariansim
NOZICKS LIBERTARIANISM
1. Självägande: var och en har full rätt till sig själv
2. Full äganderätt till externa resurser
1.
Ursprungligt förvärv av externa oägda resurser under
förutsättning att det inte medför någon försämring för
andra
2.
Transfereringar egendom: oinskränkt
3.
Rektifikation av brott mot rättigheter: kompensation
4.
1-3 ger en rent historisk teori om rättmätigt ägande
URSPRUNGLIGT FÖRVÄRV
(FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER)
John Lockes förbehåll …om det finns lika
mycket och lika bra kvar åt andra
• …om
alla samtycker (extrem vänster) [James O. Grunebaum]
• …om
det finns tillräckligt kvar åt andra [John Simmons, Loren Lomansky]
• …om
det inte överstiger en per capita-andel av totalen (equal-share) [Hillel Steiner]
• …om
alla lämnas lika goda livsmöjligheter (equal-opportunity) [Mike Otsuka]
• …om
det inte försämrar andras materiella situation jämfört med
situationen före förvärvet [Robert Nozick]
• …om
man så önskar (extrem högerlibertariasim) [Rothbard, Narveson]
NOZICK I ETT NÖTSKAL
• “Var och en har rätt att fritt förfoga över sig och sin
egendom, inom de gränser som sätts av andras
motsvarande frihet.”
• Detta är hela moralen och en absolut begränsing för
politikens legitima räckvidd
LIBERTARIANISMENS (ALTERNATIVA)
FILOSOFISKA GRUNDER
• Rättighetsrespekt: Robert
Nozick
• Frihetsmaximering
• Individuell
rationalitet: David Gauthier
LIBERTARIANSK
RÄTTIGHETSTEORI
• Självägande:
Var och en har rätt till sig själv och sina
förmågor (Kant: var och en bör behandlas som ett mål i
sig och inte endast som ett medel.)
• Förvärv:
Var och en har rätt att använda och förvärva
externa oägda resurser om inte andras situation
försämras (Lockes förbehåll)
• Äganderätten: Exklusiv
kontroll, kompensation,
upprätthållande (enforcement), transferering
GRUND FÖR RÄTTIGHETER?
"A person is constituted by his body and his mind. They are parts or aspects of
him. For that very reason, it is fitting that he have a primary say over what may
be done to them—not because such an arrangement best promotes overall
human welfare, but because any arrangement that denied him that say would
be a grave indignity. In giving him this authority, morality recognizes his
existence as an individual with ends of his own—an independent being. Since
that is what he is, he deserves this recognition." (Warren Quinn: Morality and
Action, 1993)
NOZICKS TOLKNING AV
LOCKES FÖRBEHÅLL
• Sämre
i vilket avseende?
• Nozick: materiellt: möjligheter
• Jämfört
med vad?
• Nozick: jämfört
• Detta
till inkomst
med inget förvärv
är oförenligt med Nozicks motivering till
självägande: att var och en är ett mål i sig som kan
handla med utgångspunkt i sin egen självuppfattning
NOZICK: FÖRDELNINGSMÖNSTER ÄR
INTE FÖRENLIGA MED RESPEKT FÖR
RÄTTIGHETER
1. antag att ett visst rättvist fördelningsmönster X råder
2. antag att folk gillar att se WC spela basket och gärna betalar lite
mer för hans matcher
3. antag att en del av dessa pengar går till WC och att alla vet det
4. efter en basketsäsong kommer ett visst annat fördelningsmönster Y
att råda
5. om X är rättvist så är också Y rättvist
6. att tvinga tillbaks fördelningsmönster X kränker äganderätten
under Y
ARGUMENTET
1. Egendomsfördelning X är rättvis enligt favoritteorin om rättvisa
(antagande)
2. Var och en har rätt att fritt transferera sin egendom (antagande)
3. Om Y uppstår som resultat av fria transfereringar med
utgångspunkt i X så är Y rättvis (även om Y uppvisar ett annat
fördelningsmönster än X). (från 1 och 2)
4. Y uppstår som resultat av fria transfereringar med utgångspunkt i
X (antagande)
5. Y är rättvis (även om Y uppvisar ett annat fördelningsmönster än
X). (från 3 & 4)
TVÅ PROBLEM FÖR NOZICKS
TEORI
1. Tolkningen av Lockes förbehåll, och därmed teorin om
legitimt förvärv av egendom tar inte hänsyn till de
grundläggande moraliska värderingarna i Nozicks egen
rättighetsteori: autonomi och möjligheten att utforma sitt liv
enligt egna planer.
2. Nozicks argument för att alternativa rättviseteorier kränker
rättigheter förutsätter vad Nozick borde visa: att en oinskränkt
äganderätt är acceptabel.
FRIHETSBASERAD
LIBERTARIANISM
• Frihet
som ett grundläggande värde. En handling är rätt
om och endast om det inte finns något alternativ som
medför mer frihet. (Frihetsutilitarism)
• Skilj
mellan att befrämja ett värde och att värna ett
värde: libertarianer brukar värna frihet
• Svårt
• Lätt
att argumentera för att mer frihet är bättre
att argumentera för att viktiga friheter bör
befrämjas, men detta kan inte underbygga libertarianism
KONTRAKTARIANISM
• Inga
rättigheter, endast interagerande (rationella)
individer
• Samarbetets
• Kostnader
frukter ska skördas
för konflikter ska minimeras
• En “moral” instiftas
för att möta dessa mål: Individerna
enas om en libertariansk “moral” som innefattar ett
generellt våldsförbud och en oinskränkt äganderätt till
det var och lyckas tillförsäkra sig (utan våld).
KRITIK AV
KONTRAKTARIANISM
• Ogrundad
optimism: varför tro att de starka ska vara
konsekvent fredliga?
• Inkonsekvens: kontraktet
respekteras endast om rättvisa råder
när det ingås: alla accepterar att alla har rätt till sin egendom
när överenskommelsen nås, men de har inga skäl att göra just
det.
• Moraliska
invändingar: Ingen förhandlingsstyrka = ingen
moralisk status
TACK!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards