Resurser och finansiering - Medarbetarportalen

advertisement
Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling
Personalenheten
1/7
2013-10-14
dnr V 2013/514
Samuel Heimann
Likabehandlingssamordnare
Tel: 031-786 6525
E-post: [email protected]
Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för
jämställdhet och likabehandling
Göteborgs universitets arbete för jämställdhet och likabehandling
Vision 2020 anger riktlinjerna för universitets likabehandlingsarbete och utgör grunden för den
universitetsgemensamma policyn för jämställdhet och likabehandling. Göteborgs universitets
policy för jämställdhet och likabehandling beskriver grundläggande principer, övergripande
målsättningar, ansvarsfördelning och organisation för det universitetsgemensamma jämställdhetsoch likabehandlingsarbetet. Policyn omfattar all verksamhet vid Göteborgs universitet och gäller
samtliga anställda och studenter. Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid Göteborgs
universitet utgår från Diskrimineringslagen (2008:567) och dess föreskrifter gällande
myndighetens ansvar och skyldigheter som utbildningsanordnare och arbetsgivare. Jämställdhetsoch likabehandlingsarbetet är en del av lärosätets långsiktiga kvalitetsarbete likväl som av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Ansvar
Rektor har det yttersta ansvaret för att lagar och förordningar gällande likabehandling efterlevs
vid Göteborgs universitet. Universitetsdirektören, överbibliotekarien och prefekter (motsv.) är
ansvariga på förvaltnings-, biblioteks- respektive institutionsnivå (motsv.). Dekan är ansvarig för
att årligen följa upp och återrapportera institutionernas jämställdhets- och likabehandlingsarbete
till rektor samt, ifråga om fakultetskansliet, besluta om jämställdhets- och likabehandlingsarbetet.
Uppföljning
Ett framgångsrikt och framåtsyftande jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska bygga på
kontinuerlig kartläggning, utvärdering och uppföljning av den egna verksamheten. På den
universitetsgemensamma nivån genomförs uppföljningsarbetet i samband med den årliga
sammanställningen av Göteborgs universitets årsredovisning. Underlaget till Årsredovisningen bygger
på återrapporteringen av den universitetsgemensamma Handlingsplanen för jämställdhet och
likabehandling samt återrapportering av institutionernas (motsv.) handlingsplaner vilka årligen skall
följas upp av dekan (motsv.) och som i sin tur skall rapportera till rektor.
Resurser och finansiering
Resurser och finansiering till det lokala jämställdhets- och likabehandlingsarbetet samt insatser för en
breddad rekrytering ska budgeteras och specificeras på förvaltnings-, biblioteks- respektive
Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling, Personalenheten
Vasagatan 33, Box 100, 405 30 Göteborg
031-786 00 00
www.gu.se
2
institutionsnivå (motsv.). Detta gäller även avsättning av tid för lokala likabehandlingsrepresentanter
(motsv.).
Likabehandling och jämställdhet för personal och studenter
Likabehandlingspolicyn ska konkretiseras och preciseras i de handlingsplaner för jämställdhet
och likabehandling som årligen ska upprättas, revideras och återrapporteras vid
Lärarutbildningsnämnden, Gemensamma förvaltningen, Universitetsbiblioteket och vid samtliga
institutioner (motsv.). Handlingsplanen ska innehålla en förteckning över vilka åtgärder som ska
prioriteras och därmed påbörjas eller genomföras under det kommande året. Rapportering sker
också genom de återrapporteringskrav som kan följa av regleringsbrev eller andra beslut.
Handlingsplanen för jämställdhet och likabehandling omfattar målsättningar inom följande
områden:







Förebygga och förhindra trakasserier
Personal- och kompetensförsörjning/rekrytering
Göteborgs universitet som arbetsplats
Utbildning
Forskning
Föräldraskap
Tillgänglighet för funktionshindrade
Mall för handlingsplaner
Följande mall för handlingsplaner ska förstås som en hjälp vid upprättandet av lokala
handlingsplaner och har fokus på de åtgärder som handlingsplanerna ska innehålla. Alla avsnitt
kanske inte är aktuella för omedelbara åtgärder under det nästkommande året utan här får
självfallet prioriteringar göras.
I handlingsplan ska det tydligt framgå:







Organisatorisk enhet som handlingsplanen gäller, exempelvis institution eller Gemensam
förvaltning.
Tidsram för handlingsplan, exempelvis 2013.
Fastställd av/i samråd med/tidpunkt, exempelvis Prefekt/institutionsråd/130101
Diarienummer: V 2013/XX
Kontaktpersoner: Prefekt: namn, Lokal likabehandlingsrepresentant: namn
Verksamhetens övergripande målsättningar för likabehandlingsarbetet
Verksamhetens åtgärder enl. nedan.
Under varje rubrik i mallen finns utrymme för följande:
Nuläge:
 Kortfattad beskrivning av det aktuella läget för området, t ex under Introduktion
och information:
o ”Enheten delar i samband med introduktionen ut foldrar och ger muntlig
information om det förebyggande arbetet mot diskriminering och trakasserier till
samtal nya studenter”.
Åtgärder att genomföra 2013:
 Konkreta, realistiska, genomförbara och uppföljningsbara åtgärder, t ex:
3
o
”Informationsmaterial till samtliga anställda ska delas ut senast under mars
månad. Ett obligatoriskt seminarietillfälle för samtliga anställda vid enheten ska
arrangeras under april månad. Temat ska vara ansvarsfrågor och ärendehantering i
trakasseriärenden.”
Budget:
 Här anges de särskilda ekonomiska medel som avsätts för att genomföra åtgärden, t
ex:
o ”10 000:- i tryckkostnad för informationsmaterial.”
Ansvarig:
 Här anges vem som har ansvar för själva genomförandet av åtgärderna, t ex:
o ”Prefekten.”
Utförs av:
 Här anges vem eller vilka som tilldelas uppgiften att utföra åtgärder, t ex:
o ”Studievägledaren samt likabehandlingsrepresentant.”
4
HANDLINGSPLAN
Dnr F X XXXX/XX
Handlingsplan för jämställdhet och
likabehandling - Namn på institution/motsv
Publicerad
webbadress
Beslutsfattare
Prefekt, Förnamn Efternamn
Gäller för
Institution/motsv.
Beslutsdatum
201X-XX-XX
Giltighetstid
201X-XX-XX
Kontaktperson
Likabehandlingsrepresentant, Förnamn Efternamn
Sammanfattning
Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling är det dokument som
beskriver de åtgärder som Institutionen/motsv. vid Göteborgs universitet
planerar att genomföra under 2014 i syfte att främja en verksamhet präglad
av lika villkor och möjligheter för samtliga anställda och studenter.
5
Jämställdhet och likabehandling vid
Institutionen för X
Institutionen för X har som målsättning för likabehandlingsarbetet att främja en inspirerande
arbetsmiljö där alla anställda och studenter, oavsett kön, etnicitet, religion eller annan
trosuppfattning, eventuell funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck får möjlighet att växa och utvecklas. Institutionen ska bedriva ett aktivt
arbete för att främja attityder och värderingar vilka i sin tur verkar för att främja likabehandling,
respekt och öppenhet. En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av organisationen
bidrar till en högre kvalitet i verksamheten. Prefekt ansvarar för institutionens
likabehandlingsarbete och tillser att en årlig handlingsplan upprättas, revideras och återrapporteras
till dekan. Institutionens likabehandlingsarbete ska syfta till högre kvalitet i verksamheten och en
studie- och arbetsmiljö där studenter och anställda kan känna sig trygga och uppskattade.
Åtgärder under 2014
Förebygga och förhindra trakasserier
Här kan institutionen/motsv. ange egna långsiktiga mål för verksamheten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutionens åtgärder:
Åtgärd X
Nuläge:
Åtgärder att genomföra 2013:
Budget:
Ansvarig:
Utförs av:
Personal- och kompetensförsörjning/rekrytering
Här kan institutionen/motsv. ange egna långsiktiga mål för verksamheten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutionens åtgärder:
Åtgärd X
Nuläge:
Åtgärder att genomföra 2013:
Budget:
Ansvarig:
Utförs av:
6
Göteborgs universitet som arbetsplats
Här kan institutionen/motsv. ange egna långsiktiga mål för verksamheten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutionens åtgärder:
Åtgärd X
Nuläge:
Åtgärder att genomföra 2013:
Budget:
Ansvarig:
Utförs av:
Utbildning
Här kan institutionen/motsv. ange egna långsiktiga mål för verksamheten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutionens åtgärder:
Åtgärd X
Nuläge:
Åtgärder att genomföra 2013:
Budget:
Ansvarig:
Utförs av:
Forskning
Här kan institutionen/motsv. ange egna långsiktiga mål för verksamheten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutionens åtgärder:
Åtgärd X
Nuläge:
Åtgärder att genomföra 2013:
Budget:
Ansvarig:
Utförs av:
7
Föräldraskap
Här kan institutionen/motsv. ange egna långsiktiga mål för verksamheten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutionens åtgärder:
Åtgärd X
Nuläge:
Åtgärder att genomföra 2013:
Budget:
Ansvarig:
Utförs av:
Tillgänglighet vid funktionsnedsättning och funktionshinder
Här kan institutionen/motsv. ange egna långsiktiga mål för verksamheten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutionens åtgärder:
Åtgärd X
Nuläge:
Åtgärder att genomföra 2013:
Budget:
Ansvarig:
Utförs av:
Download