Om Östgötaregionens cancerfond

advertisement
Stiftelsen
Östgötaregionens Cancerfond
vid Linköpings universitet
1980 skänkte Östergötlands läns landsting 250.000 kr till Linköpings universitet till
instiftande av en fond för cancerforskning, benämnd Östgötaregionens cancerfond
vid Linköpings universitet. Fonden har sedan dess vuxit genom bidrag och gåvor från
allmänheten. Varje år delas 150.000 - 250.000 kr ut till olika forskare i regionen.
Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av universitetsstyrelsen. I denna styrelse skall
Östergötlands läns landsting inneha två platser.
Styrelsen består f.n. av:
Paul Håkansson, landstingets representant
Anna Stråkander Ahlesten, landstingets representant
Thord Söderlund, direktör, representant med ekonomisk kompetens
Åke Wasteson, professor, Linköpings universitet
Olle Stendahl, professor, Linköpings universitet, ordförande
Behovet av forskning kring cancer är stort, både för att förbättra
behandling och för förebyggande åtgärder. Cancersjukdomar uppträder
också regionalt med olika frekvens. Därför behövs regionalt stöd till
cancerforskning.
Fonden har till uppgift att stödja cancerforskning som bedrivs inom
Hälsouniversitetet och Universitetssjukhuset.
I år delas 150 000 kr ut till fem forskare vid Hälsouniversitetet. Det är ett
viktigt bidrag till forskningen inom området.
Denna regionala fond hoppas finna stöd i hela sjukvårdsregionen,
Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.
Enskilda personer, organisationer och företag inbjuds att med bidrag öka
fondens kapital och därmed också utdelningen av forskningsstöd.
Olle Stendahl, professor
Fondens ordförande
Download